MODIFICĂRI ALE REALITĂȚILOR PSIHOPATOLOGICE: DINAMICI ȘI PROVOCĂRI

Zinaida BOLEA

Abstract


Articolul prezintă o analiză a modificărilor psihopatologice în ultimul secol. Cercetarea clinică, atât din perspectivă nomotetică, cât și ideografică, a permis identificarea unei dinamici a manifestărilor psihopatologice și a felului în care diverși factori sociali, istorici, culturali și economici  influențează dimensiunea clinică în funcționarea umană. Sunt anali­zate traiectorile de transformare a unor realități psihoclinice, precum patologia isterică, patologia de limită, patolo­gia narcisică. Autorul scoate în evidență dinamica patologiilor menționate, în mod special frecvența crescută a patologiei de limită și a patologiei narcisice în ultimele decenii. Sunt prefigurate anumite ipoteze privind transformările nosologice care au marcat spațiul Republicii Moldova în ultimele trei decenii, referințele centrale fiind fenomenele social-economice (precum sărăcia sau migrația) ca factori determinanți în apariția noilor forme de manifestări clinice, care au pus în fața psihologilor clinicieni noi deziderate în aspect științific, preventiv și curativ. 

MODIFICATIONS OF PSYCHOPATHOLOGICAL REALITIES: DYNAMICS AND CHALLENGES

 

The article presents an analysis of psychopathological modifications during the last century. Clinical research, both from a nomothetic and ideographic perspectives, has allowed the identification of a dynamic of clinical manifestations and the way in which various social, historical, cultural and economic factors influence the clinical dimension in human functioning. The paper analyzes the trajectories of transformation of clinical pathologies such as hysterical pathology, borderline pathology and narcissistic pathology. The author highlights the dynamics of these pathologies, especially the increased frequency of borderline pathology and narcissistic pathology in the last decades. In the paper some assumptions about the nosological transformations that were on the territory of the Republic of Moldova over the last three decades, are formulated the central references being socio-economic phenomena such as poverty or migration - as determinants in the emergence of new forms of clinical manifestations which have been put forward by clinical psychologists new objectives in scientific, preventive and curative aspects.

Keywords


hysterical pathology, borderline pathology, narsissistic pathology, narcissistic personality disorder, narcissistic perversity.

Full Text:

PDF

References


AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, (coord.) ROMILA, A. Manualul de diagnostic și statistică a tulburărilor mentale (DSM-IV). București: Editura Asociației Psihiatrilor Liberi din România, 2000. ISBN 973-98121-0-4

KREISMAN, J.J., STRAUS, H. Te urăsc – nu mă părăsi. Înțelegerea personalității borderline. București: Trei, 2017. ISBN 978-606-40-0287-7

MCWILLIAMS, N. Diagnosticul psihanalitic. Structuri de personalitate revelate în procesul clinic. București: Editura Fundației Generația, 2014. ISBN 978-973-1998-14-5

GABBARD, G.O. Tratat de psihiatrie psihodinamică. București: Trei, 2007. ISBN 978-973-707-164-4

ROUSSILLON, R. Manual de psihologie și psihopatologie clinică generală. București: Editura Fundației Generația, 2010. ISBN 973-1998-06-0

RACAMIER, P.-C. On narcissistic perversion. In: The International Journal of Psychoanalysis, 2014, vol.95, no.1, p.119-132.

EIGUER, A. Le pervers narcissique et son complice. Paris: Dunod, 1989.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.