EXAMINAREA PSIHOLOGICĂ A CONDUCĂTORILOR AUTO: SENS ŞI NECESITATE

Lilia BUIMESTRU

Abstract


Importanţă majoră a transporturilor (rutiere), calitatea, eficienţa şi siguranţa acestora pentru societate readuce în prim-plan conducătorul auto. În articol este abordată problema privind examinarea psihologică a candidaţilor în conducători auto şi a conducătorilor auto ca aspect necesar în formarea lor profesională şi în promovarea siguranţei traficului rutier. Este expus conceptul, prevederile legislative, sunt reliefate unele aspecte psihologice ale conducerii auto în contextul valori­ficării potenţialului individual al conducătorului auto.

PSYCHOLOGICAL EXAMINATION OF DRIVERS: REASON AND NECESSITY

The major importance of transports (road transport), their quality, efficiency and safety for the society are re-intro­ducing the driver in the foreground. In this article, we treat the problem of psychological examinations of candidates for drivers, and the drivers themselves as a necessary aspect in their professional training and in promoting safety traffic. The concept and the legislative provisions are exposed; some psychological aspects of driving are emphasized in the context of capitalizing the individual driver's potential.


Keywords


road transport, driver, abilities, skills, technical ability, technical thinking, psychological examination.

Full Text:

PDF

References


Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei naţionale pentru siguranţă rutieră, nr.1214 din 27.12.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.43-45.

ONCEANU, V., BULGAC, A. Bazele comportamentului în conducerea autovehiculului şi siguranţa traficului rutier. Chişinău: „Vite-jesc”SRL, 2018. ISBN 978-9975-4012-0-3

БОРИСОВА, С. Влияние психологических установок водителей на безопасность дорожного движения. [Accesat: 25.09.2018]. Disponibil: www.psyandlaw.ru;

СМИРНОВА, С., ДОЛГОВ, К., ДЯТЛОВ, М., РОДИН, Е. Значимость и методы диагностики психологических качеств будущих водителей пассажирского автотранспорта на этапе профессионального отбора. [Accesat: 27.09.2018] Disponibil: https://moluch.ru/conf/tech/archive/123/6317

BURLACU, F. Influenţa caracteristicilor drumului asupra siguranţei circulaţiei: Teză de doctorat. Bucureşti, 2014.

ЛОГАЧЕВ, В., ТЮЛЬКИН, В, КУЧЕРЕНКО, И., ЛЫСАКОВА, Н. Возрастные изменения психофизиоло-гических свойств водителей. [Accesat: 01.08.2018] Disponibil: ivdon.ru/ru/magazine/archive/n1y2015/2837;

HAVÂRNEANU, C. Evaluarea psihologică a conducătorilor auto. Iaşi: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 2011.

CRISTEA, S. Dicţionar enciclopedic de pedagogie (Vol.I). Bucureşti: Didactica Publishing House, 2015.

PIÉRON, H. Vocabularul psihologiei. Bucureşti: Univers Enciclopedic, 2001.

MACAVEI, E. Pedagogie: teoria educaţiei (Vol.I). Bucureşti: ARAMIS PRINT, 2001.

ŞCHIOPU, U. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Babel, 1997.

BOTGROS, I., FRANŢIZAN, L. Competenţa şcolară – un construct educaţional în dezvoltare. Chişinău: „Print-Caro” SRL, 2010.

NICOLA, I. Tratat de pedagogie şcolară. Bucureşti: ARAMIS PRINT, 2003.

CHELCEA, S. Psihologie: teorii, cercetări, aplicaţii. Iaşi: Polirom, 2008.

CREŢU, R.Z. Evaluarea personalităţii: modele alternative. Iaşi: Polirom, 2005.

DAFINOIU, I. Personalitatea. Metode calitative de abordare. Observaţia şi interviul. Iaşi: Polirom, 2002.

BUIMESTRU, L. Conducerea auto – aptitudine personală/performanţă profesională. În: Monitorizarea cunoaşterii axată pe obţinerea performanţelor: Materialele Conferinței științifico-practice naționale cu participare internațio¬nală, 22-23 aprilie 2016. Chişinău: UST, 2016, p.353-360.

BUIMESTRU, L. Individualitatea conducătorului auto raportată la stilul de conducere. În: Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice: Materialele Conferinței ştiințifice cu participare internațională, 26-27 mai 2017. Bălţi: USARB, 2017, p.63-66.

Directiva Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene privind calificarea iniţială şi formarea periodică a conducă-to¬rilor auto ai anumitor vehicule rutiere destinate transportului de mărfuri sau de pasageri, nr.2003/59/CE din 15.07.2003. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2003, nr.L226.

Directiva Parlamentului şi Consiliului Uniunii Europene cu privire la permisul de conducere, nr.2006/126/CE din 20.12.2006. În: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 2006, nr.L403/18.

Codul Transporturilor Rutiere, nr.150 din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.247-248.

Legea privind siguranţa traficului rutier, cu completările ulterioare, nr.131 din 07.06.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.103-106.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere şi condiţiile de admitere la traficul rutier, nr.1452 din 24.12.2007, cu completările ulterioare. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.8-10.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Normelor privind examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere, nr.12 din 19.01.2009, cu completările ulterioare. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr.19-21.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.