ÎNVĂȚAREA STUDENȚILOR CA PROCES: CONFIGURAȚII ACTUALE

Valentina BOTNARI

Abstract


În articol este abordată problema învățării studenților din perspectiva procesualității acestui fenomen. Se argumen­tea­ză valoarea abordării procesualității învățării pentru facilitarea cunoașterii individuale și sociale a studenților moderni. Se fundamentează că gestionarea adecvată a procesului de învățare conduce la angajarea unui complex de procese cognitive, afectiv-motivaționale și acționale de natură să genereze semnificative schimbări cantitative și calitative în comportamen­tul cognitiv și social al studenților. Se trec în revistă sistemele de instruire derivate din diferite paradigme și, implicit, generând anumite modalități de abordare a procesualității, cu precădere prezentându-se procesualitatea învățării transfor­ma­tive. Învățarea transformativă prezintă procesul valorificării unei interpretări anterioare în fundamentarea unei interpre­tări noi sau revizuite a semnificației propriei experiențe în vederea ghidării acțiunilor de perspectivă (J.Mezirow). Refe­rința paradigmatică a acestui tip de învățare este constructivismul care pledează pentru crearea spațiilor deschise pentru cei ce învață, a contextelor de manifestare a liberei inițiative, a explorării realității și construcției propriei cunoașteri prin acțiuni interne și externe, în așa fel încât să se obțină o autonomie, o învățare non-directivă cu o evidentă deținere a com­pe­tenței de self-management al activității de învățare. În așa fel, abordarea procesualității învățării va stimula asigur­area unei conexiuni pertinente învățare-dezvoltare ce va pregăti studentul pentru autoformarea profesională continuă pe parcursul întregii vieți.

TEACHING/LEARNING OF STUDENTS AS PROCESS: CURRENT CONFIGURATIONSThe article reveals student teaching/learning from the perspective of its
processing. The current study presents arguments on the value of
teaching/learning as process for facilitating individual and social knowledge
of present-day students. It is argued that the proper management of the
teaching/learning process leads to the engagement of a complex cognitive,
affective-motiva­tional and action processes, capable of generating significant
quantitative and qualitative changes in students' cognitive and social behavior.
The article reviews the training systems derived in different paradigms and,
implicitly, generating certain ways of approaching processuality, especially
by presenting the process of transformative learning. Transformative learning
presents the process of capitalizing on a previous interpretation in substantiating
a new or revised interpretation of the significance of one's own experience
in guiding prospective actions (J.Mezirow). The paradigmatic reference of
this type of learning is constructivism that advocates the creation of open
spaces for learners, of contexts in which free initiative could be manifested,
of reality exploration and construction of one's own knowledge through internal
and external actions in order to obtain autonomy, a non-directive learning
with a record of ownership of the self-management competence of learning.
In this way, the approach to learning as process will stimulate the provision
of a pertinent learning-development connection that will prepare the student
for continuous professional self-education throughout his/her life.

Keywords


constructivism, teaching/learning, transformative learning, higher education, process, student.

Full Text:

PDF

References


TAYLOR, E. W., CRANTON, P. The Handbook of Transfor-mative Learning: Theory, Research, and Practice. San Francisco: Jossey-Bass, 2012, p.4.

DELBANCO, A. College: What it Was, Is, and Should Be. Princeton: Princeton University Press, 2013, p.12.

ROMIȚĂ, B.I. Instruirea școlară: perspective teoretice și aplicative. Iași: Polirom, 2001.

SIEBERT, H. Pedagogie constructivistă. Iaşi: Institutul European, 2001.

MEZIROW, J. O privire de ansamblu asupra învăţării transformatoare. În: ILLERIS, K. Teorii contemporane ale învăţării. Bucureşti: Trei, 2014, p.168.

Ibidem, p.172.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.