METHODOLOGICAL GUIDELINES FOR TEACHING INTERCULTURAL EDUCATION

Ioana BOGHIAN

Abstract


The present paper aims at: analysing the data from the literature, the study of the school documents regarding the potential of intercultural education to promote the values of tolerance; offer methodological directions for the teaching of intercultural education focused on the values of tolerance for the beneficiaries of adult learning, namely students.

The present paper was elaborated within the doctoral research conducted at the Moldova State University. The doctoral project aims to be a research on intercultural education from the perspective of current approaches and models. Tolerance is approached as a key value in intercultural education as a possible response of education and its outcomes to the tense transformation processes that society is undergoing at the beginning of this millennium. The theoretical part of the project is represented by the presentation of intercultural education from the perspective of current approaches and models, and the concept of tolerance from the perspective of psycho-pedagogy. The applicative part envisions how intercultural education can contribute to tolerance as a key value in a society marked by economic, political, ecological, medical, climatic and ideological transformations that have crossed national and regional borders and where individuals, groups and people who feel, think and act differently interact, by designing and implementing an optional academic course for students who are preparing for the teaching career.

The purpose of the doctoral project is to develop a theoretical and practical model for achieving intercultural education focused on promoting tolerant attitudes with applicability in university education and adult education.

 

DIRECȚII METODOLOGICE PENTRU PREDAREA EDUCAȚIEI INTERCULTURALE

În prezenta lucrare ne propunem sӑ analizӑm datele de cunoaștere provenite din literatura de specialitate, din studiul documentelor școlare referitoare la potenţialul educaţiei interculturale de a promova valorile toleranţei; sӑ oferim direcţii metodologice pentru predarea educaţiei interculturale axate pe valorile toleranţei la beneficiari ai învӑţӑrii adulţi, respectiv studenţi.

Prezenta lucrare a fost elaboratӑ în cadrul cercetӑrii doctorale efectuate la Universitatea de Stat din Moldova. Proiec­tul de doctorat se doreşte a fi o cercetare asupra educaţiei interculturale din perspectiva abordӑrilor şi modelelor actuale. Toleranţa este abordatӑ ca valoare-cheie în educaţia interculturală, ca posibil răspuns al educaţiei şi al finali­tăţilor aces­teia la procesele tensionate de transformare la care este supusă societatea la inceputul acestui mileniu. Partea teoretică a proiectului este reprezentată de prezentarea educaţiei interculturale din perspectiva abordărilor şi mo­delelor actuale, a conceptului de toleranţӑ din perspectivă psihopedagogicӑ. Partea aplicativă vizeazӑ modul în care edu­caţia intercultu­rală poate contribui la asumarea toleranţei ca valoare-cheie într-o societate asaltată de transformări economice, politice, ecologice, medicale, climatice și ideologice ce au depășit granițele naționale și regionale şi în care acţionează indivizi, grupuri și popoare care simt, gândesc și acționează în mod diferit prin elaborarea şi implementarea unui curs universitar opţional pentru studenţii care se pregătesc pentru cariera didactică.

Scopul proiectului doctoral este de a elabora un model teoretic și acțional de realizare a educației interculturale axat pe promovarea atitudinii tolerante cu aplicabilitate în învățământul universitar şi educaţia adulţilor.


Keywords


intercultural education, values, tolerance, respect, solidarity, mutual help, method.

Full Text:

PDF

References


ZHAO, Y. Catching up or leading the way. 2009. Alexandria, VA: ASCD.

*** Partnership for 21st Century Skills. Framework for 21st century learning, 2007. Retrieved 21 January 2018.

ALBU, G., COJOCARIU, V.-M. Intercultural Education – Tensions and Prospects Case Study. The Approach of the 1st -year Students from the Pedagogy of Primary and Pre-school Education. In: Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015, no209, p.53-60.

ALBU, G., COJOCARIU, V.-M. Axiological Tensions and Options in the Romanian Academic Environment: Intergenerational Comparative Study. In: Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015, no171, p.24-33.

COJOCARIU, V.-M. Anchor-values of the axiological universe of primary teachers. In: Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015a, no180, p.524-530.

COJOCARIU, V.-M. Is there a set of nucleus-values characteristic of teachers from middle education? In: Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015b, no203, p.84-89.

COJOCARIU, V.-M. The Evolution of the Axiological System of Students Training for a Teaching Career. In: Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2015c, no191, p.2382-2386.

COJOCARIU, V.-M. Is there an axiological background favouring the initial training in the didactic career for the primary and preschool didactic career? In: Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014, no137, p.100-104.

COJOCARIU, V.-M. Educaţia interculturală, conceptualizare şi contextualizare. Invăţământul primar, 1-3. Bucureşti: Miniped, 2006, p.42-49.

COJOCARIU, V.-M. Toleranţa activa – valoare centrala a educaţiei mileniului trei. În: Buletin Ṣtiinţific, Seria „Ṣtiinţele educaţiei”, I. Piteşti: Editura Universităţii din Piteşti. 2004, p.17-27.

BLAGA, L. Trilogia valorilor. III. Artӑ şi valoare [The Trilogy of Values. III. Art and value]. Bucureşti: Humanitas, 1996.

BOGHIAN, I. Teachers’ Perspectives on tolerance education. A Literature review. In: Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics, 2016, no20(2), p.136-142.

NEUNER, G. The dimensions of intercultural education. In: J.Huber (Ed.), Intercultural competence for all. Preparation for living in a heterogeneous world. Strasbourg: Council of Europe Publishing, 2012, p.11-50.

CHIRIAC, A., GUŢU, V. Curriculumul intercultural: orientӑri, principii, resurse. În: Pedagogie, 2007, no9, p.75-77.

CUCOŞ, C. Educaţia. Dimensiuni culturale şi interculturale. Iaşi: Polirom, 2000.

HAYDON, G. Values in Education. London: Bloomsbury Publishing, 2007.

SALGUR, S., A. The importance of the teacher in intercultural education. In: International Journal of Global Education, 2013, no2(1), p.1-5.

SAVU, E. The ‘intercultural’ teacher – a new response to the teaching career. In: Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2014, no128, p.111-116.

ȚURCAN, L. Formarea cadrelor didactice prin valorile toleranţei. Chişinӑu: Tipogr. UPSC „Ion Creangӑ”, 2015.

BOGHIAN, I. Methodological Guide for Language Students and Language Teachers: English, French, Romanian. Cluj-Napoca: Casa Cӑrţii de Stiinţӑ, 2018.

BOGHIAN, I. Values Promoted by Intercultural Education. In: Paper delivered at The Fifth International Conference on Adult Education. Education for values – continuity and context. Iaşi & Chişinӑu, April 25-28, 2018.

BOGHIAN, I. The values of tolerance education. In: A literature review Journal of Innovation in Psychology, Education and Didactics, 2017b, no 21(2), p.205-220.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.