REPERE EPISTEMOLOGICE DE DEFINIRE A VALORILOR

Angela TULEI

Abstract


În articol problema privind valorile este abordată din diferite perspective. Istoria omului începe odată cu istoria sem­­nelor şi a valorilor. Animalele, spre deosebire de om, fiind necuvântătoare, nu pot să-şi transforme atracţiile şi repulsiile în valori. Numai dialogul, mai întâi cu ceilalţi şi mai târziu cu sine însuşi, permite distanţarea de fenomene şi ivirea întrebărilor despre esenţa lor. Numai dialogul face posibilă elaborarea ideilor, singurul mijloc dialogal de comunicare fiind limbajul uman.

Teoria valorilor reprezintă o serie de abordări pentru a înțelege cum, de ce și în ce măsură oamenii dau valoare lucru­­­rilor.

Chestiunea valorilor a fost definită din diverse perspective și dimensiuni, cum ar fi: dimensiunea filosofică, perspec­­tiva istorică, perspectiva economică, pedagogică, estetică, psihologică etc., însă cercetările arată că conceptul valoare capătă ecou mai cu seamă în reflecția pedagogică.

EPISTEMOLOGICAL GUIDELINES OF DEFINING VALUES

This article deals with the definition of values from various perspectives. Human history begins with the history of signs and values. Animals, unlike humans, being unable to speak, cannot turn their attractions and repulsions into values. Only the dialogue, at first with the others and later with one’s own self, allows detachment from phenomena and raises questions about their essence. Only the dialogue makes it possible to develop ideas, the only means of dialogic commu­nication being the human language.

Axiology is the study of the nature of value and valuation, and of the kinds of things that are valuable; it refers to a series of approaches to understand how, why, and to what extent things are valuable for people.

The question of values has been defined from various perspectives and dimensions, such as: the philosophical dimension, the historical, economic, pedagogical, aesthetic, psychological perspectives, etc., but research shows that the concept of value is specially echoed in the pedagogical reflection.

Keywords


value, human existence values, dimention, pedagogy, good, evil, generic value, entity.

Full Text:

PDF

References


TĂNASE, Al. Introducere în filozofia culturii. Bucureşti: Editura Ştiinţifică, 1968. 374 p.

PÂSLARU, Vl. Valoare şi educaţie axiologică: definiţie şi structurare. În: Didactica Pro, 2006, nr.1, p.3-8. ISSN 1810-6455

WALD, H. Limbaj şi valoare. Bucureşti: Editura Academiei Române, 1973. 232 p.

WALD, H. Limbaj şi valoare. Enciclopedia de buzunar. București: Editura Enciclopedică Română, 1973. 231 p.

PASCADI, I. Din tradiţiile axiologice româneşti. Bucureşti: Editura Ştiinţifică,1970. 375 p.

STERE, E. Istoria filosofiei antice şi medievale. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1976. 226 p.

PICHIU, D., ALBUT, C. Teoria valorii şi elemente de praxiologie. Iași: Editura „Gheorghe Asachi, 1994. 268 p. ISBN: 973-9178-34-0

CUZNEŢOV, L. Educaţie prin optim axiologic. Chişinău, 2010. 159 p. ISBN: 978-9975-4073-2-8

GRUNBERG, L. Axiologia şi condiţia umană. București: Editura Politică, 1972. 380 p.

Teoria valorilor. [Accesat: 11.10.2018]. Disponibil: https://tonysss.wordpress.com/2007/11/08/teoria-valorilor/.

LIEBMANN, O. Zur Analysis der Wirklichkeit, 1876. 638 p.

SARTRE, J.P. L’Existentialisme est un humanism. Paris: Plon,1946.

RICKERT, H. Der Gegenstand der Erkenntis. Tubingen Verlag Von J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1915.

SCHELER, M. Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values. Northwestern University Press, 1974.

PERRY, R.B. General Theory of Value: Its Meaning and Basic, 1926.

PEPPER, S.C. The Sources of Value. University of California Press, Berkeley, 1958.

DEWEY, J. Theory of Valuation. International Encyclopedia of Unified Science, v/2, no.4, Chicago, 1939. 66 p.

LEWIS, C.I. An Analysis of Knowledge and Valuation. La Salle, IL: Open, 1946.

Wright von G.H. The Varieties of Goodness. N.Y., 1963.

PUŢUNTEAN, N., PÂSLARU, Vl. Dimensiuni ale educaţiei axiologice interculturale a studenţilor prin învăţarea limbii străine. În: Didactica Pro, 2014, nr.(74), p.6-7. ISSN 1810-6455

GÂNCU, I. Orientările valorice în formarea profesională: Teză de doctor în pedagogie. Chişinău, 2015. C.Z.U.: 378 (043.3)

PÂSLARU, Vl. Prolegomene pentru o didactică a artei. Chișinău: Pro Libra, 2017. 132 p.

PÂSLARU, Vl. Tipurile de cunoaștere umană vs educația artistic-estetică. În: Univers Om, 2015, nr.7, p.13-15.

PÂSLARU, Vl., SILISTRARU, N., CALLO, T. ș.a. Perspectiva axiologică asupra educației în schimbare. Chișinău: Print Caro, 2011. 150 p.

PLETT, H.F. Ştiinţa textului şi analiza de text. București: Univers, 1983. 344 p.

POSTERNAC, S. Sociologia perceperii valorilor literar-artistice româneşti de către elevii alolingvi din Republica Moldova: Autoreferat al tezei de doctor în pedagogie. Chișinău, 2005. 22 p.

PÂSLARU, Vl. Identity and Tolerance. În: Educating Tolerance in Multien cultural Societies: Roundtable Discussion Materials, Chișinău, October 3-7, 2001 / Institute for Public Policy Moldova, East Program of the Open Society Institute – Budapest, Chișinău: ARC, 2002, p.79-92.

PÂSLARU, Vl. Principiul pozitiv al educaţiei. Chișinău: Civitas, 2003. 320 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.