RETORICA MERITOLOGIEI ÎN ȘCOALĂ

Tatiana CALLO

Abstract


În articol sunt valorificate un șir de idei ce vizează meritocrația și meritologia din perspectiva solicitărilor venite dinspre școală. Se subliniază faptul că azi trăim într-o perioadă a valorizărilor, a acreditărilor, a ierarhizărilor prin care se pun la proba aprecierii, prin diverse criterii, oameni, activități, instituții. Potrivit teoriilor sociologice actuale, o societate este considerată meritocratică dacă fiecare individ are șansa de a reuși în viață prin școală și dacă reușita școlară se traduce printr-o reușită socială. Meritocrație înseamnă să fii promovat pe merit. În însăși noțiunea de evaluare se include merito­logia, deoarece este definită ca o emitere de judecăți de valoare sau de merit. Se pune în evidență faptul că meritocrația și meritologia sunt noțiuni din sociologie, care indică o formă de guvernământ sau de organizare în care nominalizarea este făcută și sarcinile sunt atribuite pe baza abilității (meritelor) și talentului sau obținerea unui rezultat personal în baza meritului sau a superiorității personale. Meritologia presupune crearea cadrului de șanse egale în afirmarea meri­telor elevilor și o selecție ultrarespectuoasă a acestor merite înnăscute sau dobândite personal, diriguindu-le spre merite recunos­cute în plan social. În baza analizelor întreprinse este elaborată formula meritologiei.

 Prin perspectivele expuse, se susține ideea că  evaluarea trebuie sa fie cât mai echitabilă din punct de vedere moral și cât mai exactă din punct de vedere științific. Aceasta este una dintre condițiile fundamentale, esențiale ale meritologiei.

 

THE RETORICA OF MERITOLOGY IN SCHOOL

The article develops a series of ideas aimed at meritocracy and meritology from the perspective of school requests. The fact that today we live in a period of valuations, accreditations, hierarchies through which are submited to the test of appreciation, by various criteria, people, activities, institutions insunderlined. According to current sociological theories, a society is considered meritocratic if each individual has the chance to succeed in life through school and if school success translates into social success. Meritocracy means being promoted on merit. Meritology itself is included in the notion of evaluation, as it is defined as an issue of value or merit judgments. It is emphasized that meritocracy and meritology are notions of sociology, which indicate a form of government or organization in which nomination is made and tasks are assigned based on ability (merits) and talent or obtaining a personal result on the basis of merit or personal superiority. Meritology implies the creation of the framework of equal opportunities in affirming the merits of the pupils and an ultra-respectful selection of these merits born or acquired personally, directing them towards socially-recognized merits. Based on the analyzes undertaken, the meritology formula is developed.

From the perspectives outlined, it supports the idea that the evaluation must be as morally fair and as scientifically accurate as possible. This is one of the fundamental, essential conditions of meritology.


Keywords


meritocracy, meritology, merit, quality, excellence, effort, intelligence, evaluation.

Full Text:

PDF

References


CUCOȘ, C. Educația. Reîntemeieri, dinamici, prefigurări. Iași: Polirom, 2017. 278 p.

MANOLESCU, M. Evaluarea în educație. Meritocrația și mediocritatea. București: Editura Universitară, 2019. 416 p.

POTOLEA, D., NEACȘU, I., MANOLESCU, M. Metodologia evaluării realizărilor școlare ale elevilor. Ghid meto-dologic general. București: Erc Press, 2011. 136 p.

RADU, I.T. Evaluarea în procesul didactic. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2007. 286 p.

LEU, C. Despre meritocrație. Palide reflecții despre meritocrație, în umbra deconcentrată a nemeritocrației. Boocs.corect.com/ro/boocs/preview/51/pdf

KIRN, W. Pierdut în meritocrație. https://www.huffpost.com/entry/does-the-ivy-turn_b_278936

TORRALBA, F. Inteligența spirituală. București: Curtea Veche, 2012. 282 p.

Meritocrație. ro.wikipedia.org/wiki/Meritocratie.

CORUTZ, P. Sosirea zeilor. București: ALTpublica, 2013.

VLĂDESCU, E. Dictatura meritocrației, 2017. semneletimpului.ro/international/economie/dictutura-meritocratiei. html

ТЮЛЕНЕВ, П.B. Наша система образования отстает на 3 тысячи лет, 2014. Proza.ru/2014/05/18/2051

ȚOC, S. Clasă și educație. Inegalitate și reproducere socială în învățământul românesc. București: Prouniversitaria, 2018. 263 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.