LUCRUL INDIVIDUAL AL STUDENȚILOR DIN PERSPECTIVA REALIZĂRII INTERCONEXIUNII ȘI CONTINUITĂȚII ÎNTRE CICLURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR

Viorica GORAŞ-POSTICĂ

Abstract


Este abordată problematica privind învățarea academică independentă, lucrul individual al studenților din perspec­tiva realizării interconexiunii și continuității între ciclurile de învățământ superior. Pornind de la semnificația sa con­ceptuală, de la analiza secvențială a unor surse de referință la temă și terminând cu reflecții calitative și cantitative din contexte universitare specifice, în care acesta se derulează, autoarea argumentează necesitatea sporirii calității lucrului individual al studențilot, inclusiv prin dezvoltarea personală și profesională a cadrelor didactice, dar, mai ales, a studen­ților de la toate cele trei cicluri universitare.

 

THE INDIVIDUAL WORK OF STUDENTS IN THE PERSPECTIVE PERFORMING INTERCONEXITION AND CONTINUITY BETWEEN HIGHER EDUCATION CYCLES

The study addresses the issue of independent academic learning, the individual work of students in terms of achieving interconnection and continuity between higher education cycles. Starting with its conceptual significance, from the sequential analysis of reference sources to the topic and ending with qualitative and quantitative reflections in the specific university contexts in which it develops, the author argues the necessity of increasing its quality, including the personal and professional development of teachers, and especially students from all three university cycles.


Keywords


Independent academic learning, individual work, autonomous learning, self-directed learning, individual forms of work, individual work skills, autonomous learning methods, individual work assessment, students, teachers.

Full Text:

PDF

References


NEACȘU, I. Învățarea academică independentă. Ghid metodologic. București: EUB, 2006.

MARA (ROMAN), D. Stiluri de învăţare la studenţi: Rezumatul tezei de doctorat. Cluj-Napoca, 2010, pe: https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2010 /psihologie/ Mara_Roman_Daniela_ Ro.pdf

ȘTEFAN, M.A. Dezvoltarea competenţei de învăţare autonomă la studenţi. Craiova: Sitech, 2014, pe: https://dppdccppcraiova.files.wordpress.com/2017/04/stefan_mihaela_dezvoltarea-competentei-de-invatare-autonoma- la-studenti.pdf

FOCȘA-SEMIONOV, S. Învăţarea autoreglată: teorie și aplicații educaționale. Chişinău: Epigraf, 2010. 360 p.

DANDARA, O. Învăţarea academică independentă – modalitate de formare a competenţelor profesionale. În: Studia Universitatis, 2009, nr.5 (25), p.30-33.

REPIDA, T. Învățarea academică în organizarea activității individuale a studenților (abordare istorică). În: Rezu-matele comunicărilor Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare” din 10-11 noiembrie 2015, p.126-129.

CÂMPIAN, E.I. Metode de dezvoltare a autonomiei în învăţare. Institutul de Istorie „George Bariţ” din Cluj-Napoca, pe: http://www.humanistica.ro/anuare/2004/ Anuare%202004 /Art.02.pdf

http://usm.md/wp-content/uploads/ordinul_nr._1046_din_29.10.2015_regulamentul_de organizare_a_studiilor_in_invatamintul_superior_in_baza_sistemului_national_de_credite de_studiu 0.pdf

GORAȘ-POSTICĂ, V. Oportunități pentru abordarea participativă a managementului strategic din perspectiva proiectului, ca metodă de învățare și evaluare. În: Proiectul: proces de învățare, produs evaluabil. Chișinău: CE Pro Didactica, 2018, p.5-10.

http://www.scritub.com/sociologie/psihologie/strategii-de-invatare-autodiri1 9521102017. php

https://www.sheffield.ac.uk/ssid/301/study-skills/university-study/independent-study

SĂLĂVĂSTRU, D. Psihologia învățării: teorii și aplicații educaționale. Iași: Polirom, 2009. 228 p.

https://sites.google.com/site/lisprofesor/despre-student/matacognitia

GUȚU, Vl. Universități actuale: teleologia și metodologia procesului inovativ. În: Materialele Conferinței științifice internaționale „Învățământul superior: valențe și oportunități educaționale, de cercetare și transfer inovațional, 28-29 septembrie. Chișinău: USM, 2016, p.5-12.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.