PARTICULARITĂȚILE EVALUĂRII REZULTATELOR ACADEMICE LA STUDENȚI DIN PERSPECTIVA REALIZĂRII CONTINUITĂȚII ÎNTRE CICLURI ÎN CADRUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR

Nina BÎRNAZ, Valeria BOTEZATU

Abstract


În articol este abordată problema evaluării realizată prin prisma diferitor teorii privind conexiunea dintre ciclurile în­vățământului superior.

Trăind într-o epocă a schimbărilor, se atestă reorientarea studenților de la un ciclu la altul în alegerea profesiei. Astfel, unii studenți aleg să studieze același domeniu la toate cele trei cicluri ale învățământului superior: licență, masterat, doc­torat. Aceasta este cea mai eficientă cale de formare profesională și se realizează prin prisma teoriei liniare a continuității dintre ciclurile învățământului superior. Alții, însă, schimbă specialitatea de la un ciclu la altul, în acest caz demersul de instruire se realizează conform teoriilor concentrice și dubluconcentrice privind continuitatea dintre cicluri.

Pentru a eficientiza continuitatea dintre cicluri în ambele cazuri, intervin diverse mecanisme. Unul dintre aceste me­canisme este evaluarea. Evaluarea prezintă anumite particularități pentru fiecare dintre teoriile asigurării continuității dintre ciclurile învățământului superior.

 

ASSESSMENT PARTICULARITIES OF STUDENTS ACADEMIC RESULTS FROM THE PERSPECTIVE OF ACHIEVING THE CONTINUITY BETWEEN THE CYCLES IN HIGHER EDUCATION

This article addresses the problem of the assessment achieved through the prism of different theories of the connections between the study cycles in higher education.

In an era of change, students are reoriented from one cycle to another in the choice of profession. Thus, some students choose the same field of study in all three cycles in higher education: bachelor's, master's, doctoral. This is the most effective way of vocational training and is achieved through the linear continuity theory between the cycles in higher education. However other students change the field from one cycle to another, in which case the instructional process is achieved according to concentric and double-concentric theories of continuity between the cycles.

In order to improve the continuity between cycles in both cases, various mechanisms intervene. One of these mechanisms is the assessment. The assessment presents certain particularities for each of the theories of ensuring continuity between the cycles in higher education.


Keywords


continuity between cycles, assessment, initial/ prognostic assessment, continuous / formative/ diagnostic assessment, final/ summative assessment, academic results, linear theory, concentric theory.

Full Text:

PDF

References


GUȚU, Vl. Curriculumul universitar – factor determinant în realizarea continuității și interconexiunii între cicluri de învățământ superior. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2019, nr.5(125).

DENIGER, M.A. La plénière sur la réussite éducative. Synthèse de la clôture. Tous ensemble pour la réussite, Colloque du Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ) sur la collaboration recherche-intervention en réussite éducative, CTREQ, 2004.

PRØITZ, T.S. Learning outcomes as a key concept in policy documents throughout policy changes. In: Scandinavian journal of educational research, 2014, vol.59, no.3.

CEDEFOP. Terminology of European education and training policy: a selection of 130 key terms. Second edition. Luxembourg: Poublications Office, 2014.

Cadrul European al Calificărilor pentru învățarea de-a lungul vieții. 2015.

http://roland.kara.chez-alice.fr/do/pdf/docindiv/evalini.PDF (Accesat: 11.03.2019.

BÎRNAZ, N. Evaluarea inițială la treapta lucență și master, strategie de asigurare a proiectării didactice calitative în învățămîntul superior. În: Materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin cercetare și inovare”, 10-11 noiembrie, 2015, Chișinău CEP USM, 2015, ISBN 978-9975-71-704-5.

ȘEVCIUC, M. (coordonator). Didactica universitară. Studii şi experienţe. Chişinău: CEP USM, 2013.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.