REALIZAREA CONTINUITĂȚII ÎNTRE CICLURILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR ÎN STAGIILE DE PRACTICĂ

Tatiana REPIDA

Abstract


În articol este abordată problema privind stagiile de practică din perspectiva asigurării continuității între ciclurile de învățământ superior. Totodată, sunt identificate unele strategii de eficientizare a acestui proces.

 

ACHIEVING CONTINUITY BETWEEN HIGHER EDUCATION CYCLES

IN INTERNSHIP STAGES

The article addresses the problem of internships from the perspective of ensuring continuity between higher education cycles. At the same time, some strategies to streamline this process are identified.

Keywords


internships, type of internship, continuity, National Qualifications Framework, labor market, Regulation regarding the organization of internships, etc.

Full Text:

PDF

References


CERGHIT, I. Sisteme de instruire alternative și complementare. Structuri, stiluri și strategii. Iași: Polirom, 2008. 395 p.

Dicționar enciclopedic. Chișinău-București: Cartier, 2001. 1696 p.

Codul Educației al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634.

ARAMĂ, Ig., LAZĂR, T., CIUREA, Ig. Desfășurarea stagiilor de practică și eficiența acestora în sistemul educațional din Republic Moldova. Studiu. Consiliul Național al Tineretului din Moldova, 2016.

Regulamentul-cadru privind stagiile de practică în învățământul superior (ciclul I – studii superioare de licență, ciclul II – studii superioare de masterat, studii superioare integrate și învățământ medical și farmaceutic). Anexă la Hotărârea Guvernului nr.203 din 19.03.2014.

TOVEY, J. Building connections between industry and university. Implementing an internship program at a regional university. In: Technical Communication Quarterly, 2001, no10(2), p.225-239.

BROOKS. L., CORNELIUS, A., GREENFIELD, E., & JOSEPH, R. The relation of career-related work or internship experiences tothe career development of college seniors. In: Journal of Vocational Behavior, 1995, p.332-349.

PAULSON, S.K., & BAKER, H.E. An experiential approach to facilitate anticipatory socialization. In: The International Journal of Organizational Analysis, 1999, p.365-378.

MACAVEI, E. Pedagogie. București: Editura Didactică și Pedagogică, R.A., 1997. 514 p.

Ibidem.

VINȚANU, N. Educația universitară. București: Aramis Print, 2001. 272 p.

CARAUȘ, I., ROTARU, L. Strategii de eficientizare a stagiilor psihopedagogice la Universitatea de Stat din Moldova. În: Materialele Conferinței naționale „Modernizarea procesului de formare a cadrelor didactice”, 30.10.2013, Universitatea de Stat din Moldova. Chișinău: CEP USM, 2013. 166 p.

Stagiile de practică. Ghid pentru studenți. Galați: Universitatea „Dunărea de Jos”, 2016. 29 p.

Regulamentul privind stagiile de practică la ULIM (ciclul I – studii superioare de Licență, ciclul II – studii superioare de Masterat, ciclul III – studii superioare de Doctorat), 2015, https://ulim.md (Accesat: 09.2019).

DRAGALINA, G., VELIȘCO, N., GUŢU, Vl. Continuitatea în etapele de formare profesională (Aspecte ale formării tânărului specialist chimist). În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”. Chişinău: CEP USM, 2011, nr.5(45), p.69-70. ISSN 1857-2103

ARAMĂ, Ig., LAZĂR, T., CIUREA, Ig. Op. cit.

COJOCARU, N. Curriculum universitar la practica de specialitate. Psihologia muncii și organizațională. Chișinău, 2018.

GUȚU, Vl. Curriculum universitar din perspectiva continuității și interconexiunii dintre cicluri ale învățământului superior. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, 2016, nr.5(95), p.3-11, ISSN 1857-2103

GUŢU, Vl. (coord.), BÎRNAZ, N., DANDARA, O., GORAŞ-POSTICĂ, V., HANDRABURA L., MURARU E., PALADI F., ŞEVCIUC M., VELIŞCO N. Cadrul de referinţă al curriculumului universitar. Chişinău: CEP USM, 2015. 104 p.

Regulamentul cu privire la organizarea stagiilor de practică la Universitatea de Stat din Moldova. Aprobat de Senatul USM din 26.01.2016.

Ghidul tutorilor de practică. Program multi-regional integrat de stagii de practică pentru studenți în vederea creșterii gradului acestora de angajabilitate. Timișoara: Tipografia Artpress, 2013. 64 p.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.