COMPETENȚA DE MANAGEMENT AL CARIEREI. ABORDĂRI PSIHOPEDAGOGICE

Lilia SPÎNU

Abstract


În articol sunt examinate unele abordări privind conceptul de competență pentru managementul carierei prin dimen­­siunile de carieră și competență. Sunt abordate conceptele de carieră, carieră profesională, competență și structura com­pe­­­­­tenței pentru managementul carierei. Competența pentru managementul carierei este una dintre competențele-cheie în angajabilitatea studenților. De aceea, această competență este abordată ca una dintre cele mai importante abilități active și cerute pe piața muncii dar și de realizare a carirei personale.

 

CAREER MANAGEMENT COMPETENCE. PSYCHOPEDAGOGICAL APPROACHES

The article examines some approaches to the concept of competence for career management through career dimensions and competence. Here are addressed the concepts of career, professional career, competence and the structure of competence for career management. Competence for career management is one of the key competences in student employability. This competence is therefore addressed as one of the most important active and required skills in the labour market but also to achieve personal careers.


Keywords


competence, skills structure, career management, career management competence, employability.

Full Text:

PDF

References


Dicționarul explicativ al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită. București: Univers Enciclopedic, 2009. 1248 p. ISBN 9786069215975. Disponibil: dexonline.ro

CRĂCIUN, M. Contribuția consilierii de carieră la integrarea studenților în comunitate. București: Tritonic, 2017. 534 p. ISBN 978-606-749-247-7

DUMITRU, I. Consiliere psihopedagogică. Baze teoretice și sugestii practice. Iași: Polirom, 2008. 335 p. ISBN 978-973-46-0869-0

ȘANDRU, V. Management și consiliere pentru cariera didactică. Disponibil: http://www.ccdvl.ro/images/docs/ MULTIMEDIA/mng_carierei/MG_cariera_didactica.pdf

GUȚU, Vl. Competența – abordare situațională, structurală și metodologică. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2018, nr.5(115), p.3-12. ISSN1857-2103

AȘTIFENEI, R. Formarea competenţei de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar: Teză de doctor. Chișinău, 2017. 217 p.

MAFTEUȚA, R. Sistemul de competențe ale managerilor instituțiilor preuniversitare ce condiționează atingerea performanței școlare. În: Didactica Pro. Chișinău: Bons Offices, 2015, nr.4(92), p.40-44. ISSN 1810-6455

AȘTIFENEI, R. Formarea competenţei de negociere educațională a managerilor din învățământul preuniversitar: Teză de doctor. Chișinău, 2017. 217 p.

ȘOITU, L. Pedagogia comunicării. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2001. 224 p.

GUȚU, Vl. Competența – abordare situațională, structurală și metodologică. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2018, nr.5(115), p.3-12. ISSN1857-2103

HIRSCHI, A., LAGE, D. The relation of secondary students’ career choice readiness to a six-phase model of career decision making. In: Journal of Career Development, 2007, vol.34(2).

SUPER, D.E., SAVICKAS, M.L. SUPER C.M. The life-span, life-space approach to careers. In: Career choice and development (3rd ed.). San Francisco, 1996.

САЯНСКАЯ, А.М., ЛИСОВСКАЯ, Н.Б. Психологическая готовность выпускников педагогического вуза к построению карьеры. В: Мир науки, культуры, образования, 2014, №4(47), c.57-60. ISSN 1991-5497

HOLLAND, J.L. Making vocational choices: A theory of vocational personalities and work environments (3rd edition). Englewood Cliffs, N.J., 1997.

ЛИСОВСКАЯ, Н.Б., ТРОЩИНИНА, Е.А.. Карьерная готовность выпускников педагогического вуза. В: Universum: Вестник Герценовского университета, 2012, №3, c.43-50.

СОЛОВЬЕВА, Е.М. Структура карьерной компетентности студентов педаго¬ги¬ческого вуза. В: Педагоги-чес¬кое образование в России, 2013, № 4, c.238-243.

ЯНЧЕНКО, И.В. Образовательный процесс вуза в контексте формирования карьерной компетентности сту¬-дентов В: Педагогические науки, 2013, №6, c.464-469.

Ibidem.

МОГИЛЕВКИН, Е. А. Карьерный рост: диагностика, технологии, тренинг: Монография. СПб.: Речь, 2007, p.118-119.

САДОН, Е.В. Профессиональные компетенции как фактор становления профессио¬нальной карьеры будущего специалиста: Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук. Владивосток, 2009. 218 p.

LAMANAUSKAS, V., AUGIENĖ, D. University student professional career: career manegement competency structure. In: Baltic Journal of Career Education and Management, 2015, vol.3, no1, p.22-34. Disponibil: http://www.scientiasocialis.lt/bjcem/files/pdf/vol3/22-34.Lamanauskas_bjcem_Vol.3-1.pdf

DUMITRIU, C., DUMITRIU, Gh., MÂTĂ, L., TIMOFTI I. Dezvoltarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice debutante. Ghid de bune practici. Bacău: Alma Mater, 2015. 290 p. ISBN 978-606-527-112-8


Refbacks

  • There are currently no refbacks.