TENDINȚE ȘI PARTICULARITĂȚI ALE ANGAJĂRII ABSOLVENȚILOR ÎN ACTIVITATEA EDUCAȚIONALĂ/DIDACTICĂ

Lilia SPÎNU

Abstract


În articol sunt analizate unele probleme și particularități ce țin de angajarea în sistemul educațional național a absol­­venților cu profil pedagogic. Sunt prezentate date statistice despre numărul absolvenților instituțiilor pedagogice și anga­­jarea acestora în activitatea educațională/didactică. Este descris cadrul legal de reglementare și gestionare a acestui proces în Republica Moldova comparativ cu alte țări europene.

 

TRENDS AND PECULIARITIES OF HIRING GRADUATES IN EDUCATIONAL/DIDACTIC ACTIVITY

The article analyzes some problems and peculiarities in the employment of graduates with pedagogical profile in the Republic of Moldova. Statistical data on the number of graduates of pedagogical institutions and their employment in educational/didactic activity are presented. The article describes the legal framework for regulating and managing this process in the Republic of Moldova compared to other European countries.


Keywords


employment, employability, teaching activity, teacher.

Full Text:

PDF

References


Ghid de bune practici privind consilierea pedagogică și metodică a cadrelor didactice debutante pentru facilitarea integrării acestora în sistemul de învățământ preuniversitar. București, 2016, p.64-65. Disponibil: http://red.ismb.ro/doc/GHID_ERASMUS_2016.pdf

http://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6221

http://statbank.statistica.md

Codul Educaţiei al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324. Disponibil: http://lex.justice.md/md/355156/

Codul Muncii al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.159-162. Disponibil: http://lex.justice.md/md/326757/

Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.345-351. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id= 355494

Matricea de monitorizare la mijloc de termen a realizării obiectivelor și acțiunilor Strategiei de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația-2020”. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/matrice_ monitorizare_ strategie_educatia_2020.pdf

Standarde de competenţă profesională a cadrelor didactice din învăţământul general / Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova. Chişinău, 2016. Disponibil: http://edu.gov.md/sites/default/files/standarde_ cadre_ didactice.pdf (Accesat: 19.09.2019)

ANDONE, L. Ocuparea forţei de muncă în învăţământul preuniversitar din România versus ţările membre ale Uniunii Europene. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe ale Edicației”, 2013, nr.7(67), p.212-216.

Rezultatele finale la proba scrisă din cadrul concursului național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar (sesiunea 2019). Disponibil: https://www.edu.ro/rezultatele-finale-la-proba-scris%C4%83-din-cadrul-concursului-na%C8%9Bional-pentru-ocuparea-posturilor-1

ANDONE, L. Ocuparea forţei de muncă în învăţământul preuniversitar din România versus ţările membre ale Uniunii Europene. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe ale Edicației”, 2013, nr.7(67), p.212-216.

http://mecc.gov.md/ro/content/regulamentul-cu-privire-la-ocuparea-posturilor-didactice-prin-concurs


Refbacks

  • There are currently no refbacks.