INTELIGENȚA SOCIALĂ ÎN SOLUȚIONAREA CONFLICTELOR PEDAGOGICE

Valeria BUZENCO

Abstract


În articol sunt abordate problematica și sursele de ordin personal și social ale conflictelor pedagogice, fiind prezentate argumente științifice privind valoarea inteligenței sociale a profesorilor școlari pentru soluționarea problemelor de co­mu­nicare pedagogică generatoare de conflicte de ordin intra- și interpersonal în mediul educaţional cu impact asupra dezvol­tării profesionale a cadrelor didactice. Sistemul de idei expus în articol prezintă natura filosofică și sociologică a conflictelor și promovează importanța competențelor sociale pentru abordarea pedagogică a acestora din perspectiva facilitării învățării sociale. Cercetarea inteligenţei sociale dezvăluie o serie de avantaje ale inteligenței sociale a profesorilor școlari. Exa­mi­nând dimensiunile inteligenţei sociale: percepţia socială, analiza comportamentelor sociale, recunoaşterea motivelor diverselor acţiuni, capacitățile sociale, deducem principalele valori ale inteligenței sociale: conștiința socială, cunoaștere și atitudini sociale, asertivitate, adaptabilitate, empatie, optimism, cooperare, rezolvarea problemelor, afirmarea de sine, promovarea cărora va anticipa multiple tensiuni emoționale și situații stresante în mediul școlar. Din punctul nostru de vedere, valorile inteligenței sociale a cadrelor didactice care facilitează soluționarea conflictelor pedagogice sunt: imaginea de sine pozitivă, acceptarea dificultăților, rezistența la multiple solicitări, orientare spre succes, empatie, integritate, re­zonanța socială, responsabilitatea și înțelepciunea socială. Valorile inteligenței sociale se integrează în stilul educațional al cadrelor didactice pentru a crea o comunitate școlară bazată pe valorile umanismului care amplifică cultura socială.

 

SOCIAL INTELLIGENCE IN THE RESOLUTION OF PEDAGOGICAL CONFLICTS

The content of this article describes the problem and the sources of personal and social pedagogical conflicts, presenting scientific arguments about the value of social intelligence of school teachers in order to resolve the issues of pedagogical communication which generate intra-and interpersonal conflicts in academic environment that will have impact on professional development of teachers. The system of ideas in the article presents the philosophical and sociological nature of the conflicts and promotes the importance of social skills for the pedagogical approach in the perspective of facilitation the social learning. The research of social intelligence reveals a series of advantages of school teachers’ social intelligence. Examining the dimensions of social intelligence: social perception, analysis of social behaviors, recognition of reasons of diverse actions, social capabilities, we can infer the most important social values such as: social consciousness, social cognition and attitude, assertiveness, adaptability, empathy, optimism, cooperation, problem solving, self-assertion which being promoted will anticipate multiple emotional tensions and stress situations in educational environment. From our point of view the social intelligence values of teachers which will make easier to resolve the pedagogical conflicts are: positive self-imagine, acceptance of difficulties, resistance to multiple demands, success orientation, empathy, integrity, social resonance, responsibility and social wisdom. The values of social intelligence are integrated in educational style of teachers in order to create a scholar community based on the values of humanism which will increase the social culture.


Keywords


social intelligence, pedagogical conflicts, school teachers, social competences, values of social intelligence, social culture, social learning, educational context.

Full Text:

PDF

References


PROKSCH, S. Conflict management. (Management for Professionals). Kidle Edition, 2016. 134 p. ISBN-13: 978-3319811437

DUMITRESCU, M.C., DUMITRESCU C.S. Educaţie pentru sănătate mintală și emoțională. Craiova: Arves, 2008. 148 p. ISBN 9789737958667

SECRIERU, L. Strategiile alese de elevi în rezolvarea conflictelor. În: Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrate aniversării a 55-a de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Arte, 29 octombrie 2015, Bălţi. 187-197 ISBN 978-9975-132-45-9

ȚURCAN, A. Managementul conflictului educațional. În: Anuar Științific: Muzică, Teatru, Arte Plastice, 2013, nr.2(19), p.113-117. ISSN 1857-2251

MĂNTĂLUŢĂ, O. Dezvoltarea profesională a personalului de conducere al unităţilor şcolare de nivel preuniversitar printr-un program complex de consiliere şi asistenţă în mediu online. Bucureşti: ISE, 2012. 289 p.

ȚURCAN, A. Op.cit.

STĂNCIULESCU, E. Inteligența socială. În: Revista Psihologie (București), 2007, nr.1-2, p.5-12.

KIHLSTROM, J., CANTOR, N. Social Intelligence. In: R.J. Sternberg (Ed.). Handbook of intelligence. Cambridge: Cambridge University Press, 2000. 2nd edition, p.359-379 [Accesat: 02.10.18]. Disponibil: https://doi.org/10.1017/CBO9780511807947.017

MOSS, F.A., HUNT, T. Are you socially intelligent? In: Scientific American, 1927, no.70. 137 p.

O’SULLIVAN, M., GUILFORD, J.P., DeMILLE, R. The measurement of social intelligence. In: Psychological Laboratory Reports. Vol.34. Los Angeles: University of Southern California, 1965. 46 p. ED 111 859.

VERNON, P.E. Some characteristics of the good judge of personality. In: Journal of Social Psychology, 1933, p.42-57.

THORNDIKE, R.L., STEIN, S. An evaluation of the attempts to measure social intelligence. In: Psychological Bulletin, 1937, p.275-285.

BARNES, M.L., STERNBERG, R.J. Social intelligence and decoding of nonverbal cues. In: Intelligence, 1989, p.263-287.

BARON, R. The impact of emotional intelligence on subjective wellbeing. In: Perspectives in Education, 2005, p.41-61.

STĂNCIULESCU, E. Op.cit.

ILUT, P. În căutare de principii. Epistemologie și metodologie socială aplicată. Iaşi: Polirom, 2013. 341 p.

ISBN 978-973-46-4017-1

DUMITRESCU, M.C., DUMITRESCU C.S. Op.cit.

KOHLRIESER, G. Soluționarea conflictelor și creșterea performanței. Iași: Polirom, 2007. 392 p.

ISBN 9789734606283

Ibidem.

JDERU, G. Introducere în sociologia emoţiilor. Iaşi: Polirom, 2012. 264p. ISBN 9789734621873

GOLEMAN, D. Inteligenţa socială. București: Curtea Veche, 2007. 385p. ISBN 9738120675

STĂNCIULESCU, E. Op.cit.

Ibidem.

SECRIERU, L. Op.cit.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.