OPINIILE STUDENȚILOR CU REFERIRE LA VALORILE MORALE ÎN CONTEXTUL PREGĂTIRII PROFESIONALE ȘI ANGAJĂRII ÎN CÂMPUL MUNCII

Tatiana REPIDA

Abstract


În articol[1] este abordată problema privind valorile morale ale studenților. În acest sens, sunt analizate opiniile studenților cu privire la mediul economic și moralitate, la politicile educaționale universitare vis-a-vis de problema discutată, grupul de studenți și moralitatea. Totodată, sunt propuse modalități de eficientizare a procesului de formare-dezvoltare a valorilor morale ale studenților.

 

STUDENTS 'ANSWERS WITH REGARD TO MORAL VALUES IN THE CONTEXT OF PROFESSIONAL TRAINING AND EMPLOYMENT IN THE WORK FIELD

The article deals with the issue of moral values of students, in this respect the students' opinions on the economic environment and morality, university education policies regarding the discussed topic, the group of students and morality are analyzed. At the same time, ways to make the process of training-development of students' moral values more efficient are suggested.


[1] Prima parte a acestui articol a se vedea în: Studia Universitatis Moldaviae, Seria „Ştiinţe ale Educației”, 2017, nr.9(109), p.174-178.

[1] P


Keywords


values, moral values, moral conscience, moral conduct, Code of Ethics, University Statute, social group, norms of conduct, morality.

Full Text:

PDF

References


ADAMS, G.R. (coord.), BERZONSKY, M.D. (coord.). Psihologia adolescenței. Manual Blackwell. Iași: Polirom, 2009. 701 p. ISBN 978-973-46-1303-8

Dicționar enciclopedic. Chișinău: Cartier, 2000. 1696 p. ISBN 9975-79-080-1

GUŢU, Vl. (coord.), BÎRNAZ, N., DANDARA, O. et.al. Cadrul de referinţă al Curriculumului Universitar. Chişinău: CEP USM, 2015. 128 p. ISBN 978-9975-71-689-5

PALADI, O. Conștiința de sine și sistemul de valori ale adolescentului. Chișinău, 2014. 223 p. ISBN 978-9975-48-061-1

CUCOȘ, C. Pedagogie și axiologie. București: EDP, 1995. 100 p. ISBN 973-30-4398-2

PALADI, O. Op.cit.

OPRE, A. Revigorarea învățământului românesc: modelul interbelic și primatul educației morale. În: Educația la centenar. Idei. Instituții. Personalități. Iași: Polirom, 2018. 149 p. ISBN print 978-973-46-7595-1

VINȚANU, N. Educația Universitară. București: Aramis Print, 2001. 272 p. ISBN 973-8066-82-4

VOICU, B. Valorile și sociologia valorilor. Disponibil: http://www.iccv.ro/valori/texte/valori_cvb,%v4. pdf. [Accesat: 19.03.2011].

VINȚANU, N. Op.cit.

ILIUȚ, P. Valori, atitudini și comportamente sociale. Iași: Polirom, 2004. 256 p. ISBN 973-681-763-6

PALADI, O. Op.cit.

ENĂCHESCU C. Tratat de igienă mintală. București: EDP, 1996. 267 p. ISBN 973305397X

CUZNEȚOV, L. Formarea personalității integre în cadrul familiei și școlii prin educația morală. În: Formarea personalității elevului în perspectiva educației integrale. Chișinău, 2013, p.22-41.

NECULAU, A. Educația adulților. Iași: Polirom. 2004. 219 p. ISBN 973-681-745-8

PANIȘ, A. Condiții ale eticii în postmodernitate. În: Materialele Conferinței științifice internaționale „Învățământul postmodern: eficiență și funcționalitate”. Chișinău. 2013, p.159-161.

GUȚU, Vl. și al. Cadrul de referinţă al Curricuumului Universitar.

NARLY, C. Pedagogie generală. București: EDP, 1996. 528 p. ISBN 973-30-3508-4

http://www.stiucum.com/management/managementul-resurselor-umane/Capitalul-uman-forta-fundament45829.php

NECULAU, A. Op.cit.

Ibidem.

Moralitate și economie. http://economiaonline.ro/moralitate-si-economie/

NECULAU A. Op.cit.

VOICULESCU, F. Analiza resurse – nevoi și managementul strategic în învățământ. București: Aramis, 2004. 415 p. ISBN 973-679-039-8

Statutul Universității de Stat din Moldova. Chișinău, 2013.

Codul de etică al Universității de Stat din Moldova. Aprobat de Senatul USM din 25.12.2007.

Ibidem.

NECULAU, A. Op.cit.

Codul de etică al Universității de Stat din Moldova.

NECULAU, A. Op.cit.

VINȚANU, N. Op.cit.

REPIDA, T. COJOCARU, N. Dinamica și rolul grupului de studenți în formarea profesională. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2015, nr.5(85), p.49-55. ISBN 1857-2103

ADAMS, G.R. Op.cit.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.