INSTRUMENTE EFICIENTE DE IMPLEMENTARE A PREVEDERILOR PROCESULUI BOLOGNA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR NAŢIONAL

Nadejda VELIȘCO

Abstract


În articol este abordat impactul proiectelor TEMPUS ca o istorie de succes pentru Republica Moldova, fiind cel mai durabil program de susţinere a reformei învăţământului superior prin care s-a reușit: reforma curriculară, dezvoltarea guvernanţei universitare, fortificarea celor trei cicluri de studii – licenţă, masterat, doctorat; dezvoltarea mecanismului naţional de asigurare a calităţii în învăţământul superior; dezvoltarea autonomiei universitare şi perfecţionarea sistemului de gestionare a universităţilor; ajustarea formării specialiștilor la  necesităţile pieţei muncii; crearea de parteneriate dintre mediul academic şi cel economic; fortificarea componentei de învăţare pe tot parcursul vieţii etc.

 

EFFECTIVE TOOLS FOR IMPLEMENTING THE PROVISIONS OF THE

BOLOGNA PROCESS IN NATIONAL HIGHER EDUCATION

The article addresses the impact of TEMPUS projects as a success story for the Republic of Moldova, being the most durable program to support the higher education reform through which it succeeded: curricular reform, the development of university governance, the strengthening of the three cycles of studies - bachelor's, master's, doctorate; development of the national mechanism of quality assurance in higher education; development of university autonomy and improvement of the university management system; adjusting the training of specialists to the needs of the labor market, creating partner­ships between the academic and the economic environment; strengthening the lifelong learning component, etc.


Keywords


university autonomy, university governance, quality assurance, structural reforms etc

Full Text:

PDF

References


Bologna process (1999). ”The Bologna Declaration on 19 June 1999. Joint declaration of the European Higher Education Area”.

Proiectul EUniAM www.euniam.aau.dk

Codul educației. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324.

Ordinul nr.09 din 14.01.2015. Regulamentul-cadru privind modul de alegere a rectorului instituţiei de învăţămînt su¬perior din Republica Moldova.

Ordinul nr.10 din 14.01.2015. Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea organelor de conducere ale instituţiilor de invat superior din Republica Moldova.

Proiectul http://gesi.sozphil.uni-leipzig.de/quaem/welcome

Proiectul http:// athena-tempus.eu

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la crearea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învă-ță¬mântul Profesional”, nr.652 din 13.08.2014.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova „Cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a Agenției Na-ționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional”, nr.191 din 22.04.2015.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ profesional tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învăţământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, nr.616 din 18.05.2016.

Ordinul Ministrului Educației cu privire la participarea studenților în asigurarea calității, nr.738 din 5.08.2016.

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la acreditarea programelor de studii superioare de licenţă (Ciclul I) în instituțiile de învățămînt superior din Republica Moldova, nr.82 din 20.02.2017.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.