PROVOCĂRI CURENTE ALE STAGIILOR UNIVERSITARE DE PRACTICĂ PEDAGOGICĂ DIN PERSPECTIVA EDUCAȚEI INTERCULTURALE

Viorica GORAŞ-POSTICĂ

Abstract


Studiul prezintă rezultatele unei cercetări pedagogice ale problematicii stagiilor de  practică din universități, inclusiv din perspectivă interculturală. Aspectele investigate țin de  reliefarea succeselor, practicilor avansate, dar și de pro­vo­că­rile și dificultățile ce intervin la etapa actuală în gestionarea și valorificarea competențelor achiziționate de studenții, vi­itori pedagogi,  pe parcursul diferitor tipuri de practică. Lotul de subiecți, investigați în calitate de experți în domeniu, a inclus cadre didactice universitare, coordonatori de practică, iar chestionarea ca metodă de bază a fost relevantă obiectivelor de cercetare, cu caracter constatativ, formativ și de control la subiectul dat.

 

CURRENT CHALLENGES FOR STUDENTS՚ INTERNSHIPS.
INTERCULTURAL EDUCATION APPROACH
The study presents the results of a pedagogical research on the issue of
the internships in universities, including the intercultural perspective.
The investigated aspects relate to the success, advanced practices, but also
to the challenges and difficulties involved in the current stage in the management
and capitalization of the skills acquired by students, future educators, during
different types of internship. The group of respondents considered as experts in
the field, included university teachers, internship coordinators, and the questioning
as a basic method was relevant to the proposed research objectives, having a finding,
formative and control character in the given topic.

Keywords


student internship, intercultural education, university, students, teachers-coordinators, educational institutions.

Full Text:

PDF

References


Codul educației al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324.

ȘTEFAN, M. Lexicon Pedagogic. București: Aramis Print, 2006.

CUCOȘ, C. Pedagogie. Iași: Polirom, 2002.

CRISTEA, S. Fundamentele pedagogiei. Iași: Polirom, 2010.

GORAȘ-POSTICĂ, V. (coautor). Curriculumul universitar de educație interculturală. Chișinău: CE PRO DIDACTICA, 2020, p.20-32.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.