EDUCAȚIA PENTRU FRUMOS – PREMISĂ DEFINITORIE A EDUCAŢIEI ARTISTICE ÎN ȘCOLILE DE ARTE/MUZICĂ ȘI ARTE PLASTICE

Daniela COTOVIŢCAIA

Abstract


Prin intermediul artei, educaţia estetică formează şi dezvoltă o calitate psihică a individului, şi anume – receptivitatea generală, care constă în capacitatea de a fi sensibil la ceea ce se petrece în lumea în care trăieşte şi îşi desfăşoară acti­vi­tatea, de a reţine şi reda în mod creativ multiplele aspecte ale acestei realităţi. Atât gustul, cât şi judecata estetică sunt determinate simultan de factorii individuali (structura bio-psihică, preferinţe, aspiraţii, opţiuni), precum şi de factorii sociali (influenţele mediului sociocultural, educaţia primită în şcoală şi în familie). Este importantă configurarea sistemului atitudinal, punctul final al unui proces complex, caracterizat printr-o desfăşurare secvenţială, cu următoarele etape: formarea sensibilităţii estetice; formarea gustului estetic; formarea judecăţii estetice cu pregnante elemente cognitive, alături de cele afective; formarea atitudinilor estetice care devin coordonate ale personalităţii, orientând individul spre lumea valorilor şi a frumosului. Valorificarea conceptuală a mediului artistic extracurricular va favoriza preocuparea propriului domeniu, în sensul în care acesta va asigura o continuitate productivă, prin urmărirea unei evoluţii şi succesiuni din perspectiva teleologică a procesului de afirmare independentă în corelarea proprie cu mediul artistic, pretutindeni existent.

 

EDUCATION FOR BEAUTY – THE DEFINING PREMISE OF ART EDUCATION IN THE SCHOOLS OF ARTS/MUSIC AND FINE ARTS

Through art, aesthetic education forms and develops a mental (psychic) quality of the individual, especially the general responsiveness, which consists in the ability to be sensitive to what happens in their particular world where they live and work, to preserve and convey creatively many aspects of their reality. Both taste and aesthetic judgment are determined simultaneously by individual factors, such as (bio-psychic structure, preferences, aspirations, options) and social factors (influence of individual socio-cultural environment, education received in school and family). It is very important to configure the attitudinal system, the end point of a complex process characterized by a sequential process encompassing the following steps: development of aesthetic sensitivity; development of aesthetic taste; development of aesthetic judgment with strong cognitive elements; along with emotional ones; the development of aesthetic attitudes that become coordinated by personality, directing the individual towards the world of values and beauty. The conceptual exploitation of the extracurricular artistic environment will foster the concern of its own field, i.e. it will ensure productive continuity, by pursuing a teleological evolution and succession of self-declaration processes in correlation with the existing artistic environment.


Keywords


artistic education, artistic communication, artistic-aesthetic culture, non-formal education, extra¬curri¬cular education.

Full Text:

PDF

References


LUPASCO, St. Logica dinamică a contradictoriului. / Selecţie şi trad. de V.Sporici. Bucureşti: Editura Politică, 1982.

FORQUIN, J.-Cl. Pourquoi l'éducation esthétique? In: Porcher, L. (coord), L'Education Esthétique. Paris: Armand Collin, 1973.

WEBER, J.-P. La psyhologie del art. Paris: PUF, 1972.

FORQUIN, J.-Cl. Op.cit.

LUPASCO, St. Op.cit.

FLOREA, V., SZYEKELY, Gh. Mică enciclopedie de artă universală. București: Litera International, 2005.

QUENTIN, G. Enseigner avec asisance grace au theatre. Lyon: Chronigue Sociale, 2004.

FLOREA, V., SZYEKELY, Gh. Op.cit.

BORDEAUX, M.-Ch., DESCHAMPS, F. Education artistique, l'éternel retour? Une ambition nationale à l'épreuve des territoires. Paris: Editions de l'Attribut, 2013.

Ibidem.

FORQUIN, J.-Cl. Op.cit.

QUENTIN, G. Op.cit.

LUPASCO, St. Op.cit.

FLOREA, V., SZYEKELY, Gh. Op.cit.

BELL, J. Oglinda lumii. O nouă istorie a artei. Vellant, 2007.

Regulamentul Şcolilor de Muzică, Arte şi Arte plastice (Instituţii de Învăţământ Artistic Complementar/ extraşcolar).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.