ROLUL VOINȚEI ÎN DIRIJAREA COMPORTAMENTELOR ȘI ACTIVITĂȚII DE ÎNVĂȚARE LA ELEVI

Oxana PALADI, Tatiana LUNGU

Abstract


Articolul constituie un important reper în cunoașterea și înțelegerea rolului voinței în dirijarea comportamentelor și activității de învățare la elevi. Premisa de plecare reprezintă conceptul de voință ca proces de reglare a comportamentului, care determină capacitatea unei persoane de a se mobiliza, concentra și de a-și orienta energia psihonervoasă pentru realizarea scopului propus. În acest demers științific sunt abordate dimensiuni precum: semnificația actului voluntar și a efortului voluntar; etapele/fazele actului voluntar, teorii asupra actului voluntar; calitățile voinței, abordări care funda­mentează importanța voinței în asigurarea succesului școlar. Totodată, voința se formează pe parcursul vieții și pentru a obține rezultatele dorite ea trebuie exersată prin activități și prin exercitare permanentă de eforturi voluntare de diversă intensitate, conturându-se anumite calități care se manifestă în trăsături de personalitate.

 

THE ROLE OF WILL IN THE SELF-REGULATION OF STUDENTS’ BEHAVIOUR AND LEARNING ACTIVITY

This article is an important landmark in perceiving and understanding the role of will in directing the learning behaviours and learning activities in students. The starting premise is the concept of will as a process of behaviour regulation, which determines a person's ability to mobilize, concentrate and guide the nervous energy to achieve the intended goal. As a result, the content of this article addresses dimensions such as the meaning of the voluntary act and voluntary effort; the stages of the voluntary act, different theories about the voluntary act; the qualities of will, and approaches that underpin the importance of will in ensuring school's success. At the same time, the will is formed throughout life, and to achieve the desired results, it is necessary to practice will with the help of activities and constant exercise of voluntary efforts of various intensity, at the same time, shaping certain qualities that manifest themselves in personality traits.


Keywords


willpower, the voluntary act, qualities of will, voluntary effort, behavioural self-regulation, the education of will.

Full Text:

PDF

References


GOLU, P., ZLATE, M., VERZA, E. Psihologia copilului. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1998. 224 p. ISBN: 973-30-3771-0

POPESCU-NEVEANU, P., ZLATE, M., CREȚU, T. Psihologie. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1995. 222 p.

RUSNAC, S. Psihologia dreptului. Chișinău: ARC, 2000. 311 p. ISBN: 9975-61-125-7

ZLATE, M. Fundamentele psihologiei. Ed. a 4-a. Iași: Polirom, 2009. 336 p. ISBN 978-973-46-1520-9

COSMOVICI, A. Psihologia generală. Iași: Polirom, 1996. 256 p. ISBN: 973-9248-27-6

EȚCO, C., FORNEA, IU., DAVIDESCU, E., TINTIUC, T., DANILIUC, N., CĂRĂRUȘ, M. Psihologia generală: Suport de curs. Chișinău: USMF, 2007. 188 p. ISBN 978-9975-9528-4-2

ȘTEFĂNEȚ, D., BÎTCA, L., LUNGU, T., MOISEI, L., BOTNARI, I. Adolescentul merge după soare: Ghid de dez¬¬-voltare personală. Chișinău: Editura Totex-Lux, 2016. 379 p. ISBN: 978-9975-3060-8-9

Mc GONIGAL, K. Puterea voinței. Cum funcționează autocontrolul și ce putem face pentru a-l îmbănătăți. București: Litera, 2019. 336 p. ISBN: 978-606-33-0163-6

ВЫГОТСКИЙ, Л.С. Психология развития человека. Москва: Смысл, 2005. 1136 c. [Accesat: 18.11.20]. Disponibil: http://sibfrontier.ru/wp-content/uploads/2016/01/Vyigotskiy.pdf. ISBN 5-699-13728-9

CREȚU, T. Psihologia vârstelor. Iași: Polirom, 2004. 408 p. ISBN 978-973-46-6008-7


Refbacks

  • There are currently no refbacks.