DIMENSIUNEA AFECTIVITĂŢII REFLECTATĂ ÎN ACTELE DE POLITICI NAŢIONALE ÎN EDUCAŢIE

Mariana BATOG

Abstract


Bunăstarea psihoemoţională a elevului în cadrul procesului de învăţare este foarte importantă, iar şcoala e necesar să ofere un mediu educaţional favorabil şi sigur pentru sănătatea emoțională a elevilor. Considerăm relevantă necesitatea includerii în actele normative şi reglatorii din educație a prevederilor în scopul consolidării dimensiunii psihologice afec­tive, şi anume – a bunăstării emoţionale a elevilor. Studiile de politici educaționale naţionale confirmă faptul că politicile educaţionale sunt dezechilibrate în acest sens şi oferă prioritate formării altor dimensiuni psihologice, decât cea de bună­stare emoţională. Formarea disponibilităţilor afective devine o finalitate importantă a educaţiei şi o sarcină majoră a psihologilor şcolari. Crearea noilor structuri la nivel de stat şi promovarea legilor ce vor facilita activitatea psihologilor în instituțiile educaționale este indispensabilă. Totodată, este necesară extinderea cercetărilor ştiinţifice în vederea studierii particularităţilor afectivităţii elevilor în noile condiţii vitale, a caracteristicilor sferei emoţionale a elevilor ca răspuns la noile provocări societale.

 

THE DIMENSION OF AFFECTIVITY REFLECTED IN THE NATIONAL EDUCATION POLICY ACTS

The psychoemotional well-being of the pupils in the learning process is very important, and the school needs to provide a favourable and safe educational environment for their emotional health. We consider relevant the need to include in the normative and regulatory acts for education the provisions in order to strengthen the emotional psychological dimen­sion, namely the emotional well-being of the pupils. Studies of national education policies confirm that education policies are unbalanced in this sense and give priority to the formation of other psychological dimensions than that of emotional well-being. The formation of affective availabilities becomes an important goal of education and a major task of school psychologists. The creation of new structures at the state level and the promotion of laws that will facilitate the work of psychologists in educational institutions is indispensable. At the same time, it is necessary to expand scientific research in order to study the particularities of the affectivity of pupils in new vital conditions, and the characteristics of the emotional sphere of pupils in response to new societal challenges.


Keywords


affectivity, emotional well-being, psychoemotional balance, experimental study, acts of national policies, psychological assistance.

Full Text:

PDF

References


EŢCO, C., FORNEA, IU., DAVIDESCU, E. et al. Psihologie generală. Suport de curs. Chişinău: USMF, 2007. 366 p. ISBN 978-9975-9528-4-2

POPESCU-NEVEANU, P. Dicţionar de psihologie. Bucureşti: Albatros, 1978. 784 p.

Procesele afective. 2011. [Accesat: 15.11.2020]. Disponibil: http://socioumane.ro/blog/mariuscioara/files/2011/05/Procesele-afective.pdf

BABAN, A. Consiliere educaţională: Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere. Prima ediţie. Cluj-Napoca: Imprimeria „Ardealul”, 2001. 259 p. ISBN 973-0-02-400-6

ИЗАРД, К.Э. Психология эмоций. Питер, 2008. 464 с. ISBN: 978-5-314-00067-0

DOLCI, D., BIONDO, A., ALESSI, A. et al. EUMOSCHOOL. Produs intelectual 3: Ghid pentru implementarea EUMOSCHOOL ca abordare holistică pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii. Programme of the European Union, 2018, 101 p. [Accesat: 22.11.2020] Disponibil: https://eumoschool.eu/wp-content/uploads/eumoschool

TERZI-BARBĂROȘIE, D. Bunăstarea emoțională în școală – contează? Studiu de sinteză. Fundația Soros-Moldova, 2018, p.7-11. [Accesat: 28.11.2020]. Disponibil: https://www.soros.md/files/publications/documents/Terzi%20Daniela%20Sinteza%20de%20pol

BUCUN, N., MAXIMCIUC, V. Particularităţile dezvoltării sferei emoţional-volitive la copiii cu reţinere în dezvoltarea psihică. În: Revista Univers Pedagogic, 2010, nr.2, p.10-17. ISSN 1811-5470

JELESCU, R. Strategii de coping al stresului şcolar. În: Perspectiva psihosocială a asigurării calității în învățământ. Chişinău: Print-Caro, 2010. 123 p. ISBN978-9975-4187-3-7

COJOCARU, M. Implicaţiile culturii emoționale a profesorului asupra eficienţei comunicării în mediul edu¬ca¬ţional. În: Revista Univers Pedagogic, 2011, nr.1, p.74-81. ISSN 1811-5470

LOSÎI, E. Emoţiile şi problemele alimentare ale adolescenţilor. În: Paradigmele inteligenţei în psihologia contemporană. Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice a psihologilor, 26 aprilie, 2012. Chişinău: Sirius, 2012, p.152-155. ISBN 978-9975-57-045-9

STAMATIN, O., CIOBANU, L. Strategii de coping utilizate în situații de stres de către adolescenții din diferite instituții de învățământ. În: Revista Psihologie. Psihopedagogie specială. Asistenţă socială, 2014, nr.36, p.27-38. ISSN 1857-0224

BRICEAG, S. Psihologia vârstelor: Curs universitar. Bălţi: Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, 2017. 291 p. ISBN 978-9975-50-196-5

CERLAT, R. Particularități psihosociale ale stabilității emoționale a cadrelor didactice din învățământul primar: Teză de doctor în psihologie. Chișinău, 2019. 231 p.

BATOG, M. Managementul afectivității elevilor în contextul provocărilor societale: abordări psihologice. În: Dezvoltarea economico-socială durabilă a Euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere. Materialele Conferinței științifice inter¬naționale, cea de a XVI-a ediţie, din 30 octombrie 2020. Institutul de Cercetări Economice şi Sociale „Gh. Zane”. Coord. M.Rusu, M.Doncean, D.Jijie. Iași: Performantica, 2020. p.179-185. ISBN: 978-606-685-744-4

RACU, IU. Psihologia anxietății la copii și adolescenți: Teză de doctor habilitat în psihologie. Chişinău, 2020. 351 p.

Codul educaţiei al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634. Data intrării în vigoare: 23.11.2014. [Accesat: 03.12.2020]. Disponibil: http://lex.justice.md/md/355156/

Ordinul MECC nr.99 din 26.02.2015 cu privire la aprobarea Metodologiei de evaluare a dezvoltării copilului, 2015. [Accesat: 21.11.2020]. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_me_nr_99_26_02_2015.pdf

Ordinul MECC cu privire la Metodologia de înscriere a copiilor în clasa întâi, 2016. [Accesat: 19.11.2020]. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_305_din_30_martie_2016.pdf

Programul național privind sănătatea mintală pe anii 2017-2021. [Accesat: 27.11.2020]. Disponibil: https://gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr14_101.pdf

Ordinul MECC cu privire la aprobarea Reperelor metodologice privind activitatea psihologului în instituţiile de învățământ general, 2018. [Accesat: 18.11.2020]. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/ordin_nr.02_din_02.01.2018_0.pdf

Documente şi link-uri utile. Platforma Educaţiei incluzive. [Accesat: 17.09.2020]. Disponibil: http://incluziune.edu.gov.md/ro/node/87

Documente pentru psihologi. Acte normative. [Accesat: 18.10.2020]. Disponibil: http://cpsp.psihologie.md/category/documente-pentru-psihologi/

Ordinul MECC nr.380 din 26.03.2020 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind organizarea asistenței psiho¬lo-gice copiilor/elevilor, părinților și cadrelor didactice pe perioada suspendării procesului educațional, 2020. [Accesat: 18.11.2020]. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/instructiune_asistenta_psihologica.pdf

Ordinul MECC nr.840 din 19.08.2020. Reglementări speciale privind organizarea anului de studiu 2020-2021, în contextul epidemiologic de COVID-19, pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial, liceal și extrașcolar. [Accesat: 25.11.2020]. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/doc_baza_1.pdf.

Ordinul MECC nr.1069 din 06.10.2020. Repere metodologice privind securitatea și siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță pentru instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal în anul de studii 2020-2021. [Accesat: 13.11.2020]. Disponibil: https://mecc.gov.md/sites/default/files/img20201007_13332167.pdf

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, 2020. [Accesat: 18.11.2020]. Disponibil: https://mecc.gov.md/

Activităţi de relaxare pentru copii pentru a reduce stresul şi anxietatea. [Accesat: 25.11.2020]. Disponibil: https://www.unicef.org/moldova/articole/activit%C4%83%C8%9Bi-de-relaxare-p

Programul Educațional de Asistență Psihologică în contextul epidemiei Covid 19, 2020. [Accesat: 22.11.2020]. Disponibil: https://mecc.gov.md/ro/content/ministerul-educatiei-culturii

Proiect de lege cu privire la profesiunea și activitatea de psiholog. [Accesat: 07.11.2020]. Disponibil: http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proiectedeactelegislative/tabid/61/L

Asociația Psihologilor Practicieni din Moldova. [Accesat: 05.12.2020]. Disponibil: http://psihologie.key.md/appm

RACU, I. Dezvoltarea psihologiei teoretice și practice în Republica Moldova. În: Revista Psihologie. Pedagogie specială. Asistenţă socială, 2011, nr.23, p.60-65. ISSN 1857 0224

VASILIU, V. Psihologii din Moldova vor activa în baza unei legi. Cine le va elibera licențe și în ce condiții. 2018. [Accesat: 19.11.2020]. Disponibil: https://sanatateinfo.md/News/Item/7500


Refbacks

  • There are currently no refbacks.