REPERE TEORETICE ȘI METODOLOGICE PRIVIND CONCEPEREA ȘI FORMAREA COMPETENȚEI INTERCULTURALE ÎN ȘCOALA DE ARTE „A. STÂRCEA”

Iulia MÎNDRESCU

Abstract


În articol este abordată formarea competențelor elementare instrumental-artistice în școala de arte din perspectiva inter­culturalității, care reclamă o strategie educativă specifică integrată în Modelul praxiologic al înstruirii/ învățării și în Schema învățării diferențiate. Acestea sunt susținute de un proces educațional predominant individualizat și diferențiat al instruirii racordat la standardele educaționale respective, formarea competenței interculturale pe niveluri de instruire fiind concepută prin aplicarea unui repertoriu adecvat al lucrărilor pentru procesul de studii.

 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BENCHMARKS REGARDING THE DESIGN AND FORMATION OF INTERCULTURAL COMPETENCE IN THE ART SCHOOL “A. STÂRCEA”

The article addresses the formation of the elementary musical-artistic competences in the art school from the perspective of interculturality, which demands a specific educational strategy integrated in the Praxeological Model of teaching/learning and the Differentiated Learning Scheme. These are supported by a predominantly individualized and differentiated edu­ca­tional process of training onnected to the respective educational standards, while formation of the inter­­­cultural competence on training evels is designed by applying an adequate repertoire of works for the study pro­cess­.


Keywords


Management, competence, methodology, standard, interculturality, Praxeological Model.

Full Text:

PDF

References


COJOCARU, V.Gh. Competență-Performanță-Calitate. Chișinău: Tipografia Centrală, 2019.

COJOCARU, V.Gh. Schimbarea în educație și schimbarea managerială. Chișinău: Lumina, 2004.

CRISTEA, S. Fundamentele pedagogiei. Iași: Polirom, 2010.

CREȚU, C. Curriculumul diferențiat și personalizat. Iași: Polirom, 1998.

Codul educației al Republicii Moldova. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324.

CIOLAN, L. Învățarea integrată. Fundamente pentru un curriculum transdisciplinar. Iași, 2008.

GRANEȚKAIA, L. Tipuri de cunoaștere aplicată în procesul interpretării/ studiului creației muzicale. În: Revista „Artă și educație artistică” (Bălți), 2014, nr.1(23), p.47-50.

IUCU, R.B. Instruirea școlară. Perspective teoretice și aplicative. Iași: Polirom, 2008.

JONAERT, P. et al. Curriculum și Competențe. Cluj-Napoca: ASCR, 2010.

JOIȚA, E. Instruirea constructivistă – o alternativă. Fundamente. Strategii. București: Aramis, 20.

Strategia „Educația 2020”.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.