DIMENSIUNI EXPERIMENTALE ALE NIVELULUI DE PREGĂTIRE, FORMARE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU IMPLICARE ÎN ACTIVITĂŢILE DE RECUPERARE A COPIILOR CU DEFICIENŢE MINTALE

Oleg ABABII

Abstract


Recuperarea prin educaţie a copiilor cu deficienţe mintale, inclusiv severe, poate înregistra eficienţă înaltă, dacă vor fi corect selectate şi formate cadrele didactice. Rezultatele implementării formării organizate a resurselor umane în problema recuperării sunt demonstrate prin schimbarea pozitivă a multor criterii de evaluare: o creştere a coeficientului intelectual, profesorii au devenit mult mai răbdători, mai încrezuţi în ceea ce fac, urmăresc acţiunile dar şi retrăirile copiilor, sunt mult mai sensibili, sinceri cu cei din jur, nu permit conflictele şi găsesc soluţii de compromis, majoritatea sunt motivaţi la succes, au devenit mai toleranţi, a diminuat agresivitatea, s-au redus atitudinile rigide, au crescut atitu­dinile comunicative şi organizatorice, a devenit populară colaborarea şi relaţia prietenoasă cu colegii, majoritatea resur­selor umane (100%) au un comportament flexibil, vin în susţinerea copiilor pe parcursul tuturor acţiunilor recuperatorii, sunt mândri de rezultatele realizate în CPPC „Orfeu”. Pentru verificarea nivelului de dezvoltare a acestor formaţiuni la cadrele didactice selectate pentru activitatea cu copiii cu deficienţe mintale, inclusiv severe, a fost efectuată o eşantionare simplă după principiul aliator. Eşantionul este constituit din 32 de cadre didactice, care au fost supuse testării pentru activitatea în Complexul-Pilot de Pedagogie Curativă „Orfeu”. A fost descris impactul creşterii nivelului de profesiona­lism al cadrelor didactice în urma formării specializate asupra eficientizării calităţii recuperării copiilor cu DM, inclusiv severe.

EXPERIMENTAL DIMENSIONS OF THE LEVEL OF EDUCATION, TEACHER TRAINING FOR INVOLVEMENT IN THE RECOVERY OF CHILDREN WITH MENTAL DISABILITIES

Recovery through education of children with mental disabilities, including severe high efficiency can register, if they are properly selected and formed teachers. Results implement fully the formation of organized human resources issue recovery is demonstrated by the positive change of several criteria: growth coefficient intellectual, teachers have become more patient, more confident in what they do, pursue actions and recollections children are much sensitive, honest people around, do not allow conflicts and find compromises, are most motivated to success have become more tolerant, decreased aggression, reduced or attitudes rigid rose attitudes communicative and organizational became popular collaboration and friendly relationship with colleagues, most human resources (100%) have a flexible behavior, come in support of children during all rehabilitation actions are proud of the results achieved CPCE "Orpheus". To check the development of these formations to teachers selected to work with children with mental disabilities, including severe sampling was performed simple principle ally. The sample comprises 32 teachers who were tested for activity in Complex Pilot for Curative Education "Orpheus". It described the impact of increasing professionalism of teachers from specialized training on quality efficient recovery of mentally disabled children, including severe, including severe.


Keywords


recovery management, retrieval through education, teacher training, children with mental disorders, including severe curative, pedagogy of alternative, testing.

Full Text:

PDF

References


ANDRONACHE, N., DANII, A., BUCUN, N. ş.a. Bazele curriculare şi standardele învăţământului special. Chişinău: Pontos, 2002, p.70.

ABABII, O., DANII, A. Implementarea terapiilor complexe de educaţie recuperatorie a copiilor cu CES”. În: Materialele Conferinţei internaţionale „Şcoala modernă: provocări şi oportunităţi”. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Chişinău: Cavaioli SRL, 2015, p.437-439.

АНАСТАЗИ, А., УРБИНА, С. Психологическое тестирование, СПб: Питер, 2007, c.325.

РОГОВ, Е.И. Настольная книга практического психолога. Книга 2. Москва, 2001, c.429.

РАЙГОРОДСКИЙ, Д.Я. Практическая психодиагностика: методики и тесты. Самара: Издательский дом «Бахрах-м», 2001, c.581.

Ibidem, p.626.

ДЕРМАНОВА, И.Б. Диагностика эмоционально-нравственного развития. – СПб., 2002, c.114.

РАЙГОРОДСКИЙ, Д.Я. Op.cit., p.470.

Ibidem, p.480.

Ibidem, p.240.

http://www.disability-apei-orfeu.md/DiplomeMentiuni/diploma_gradul_iii_pedagogul_anului_2016_001.jpg (Accesat: 30.05.2016).

http://disability-apei-orfeu.md/DiplomeMentiuni/DSC_0568.jpg (Accesat: 30.06.2016).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.