DINAMICA ŞI ROLUL GRUPULUI DE STUDENŢI ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ (preliminarii pentru un studiu calitativ elaborat)

Tatiana REPIDA, Natalia COJOCARU

Abstract


Mediul universitar se prezintă ca un sistem complex de grupuri sociale, printre care şi grupul de studenţi, caracteri-
zate prin norme şi valori comune, roluri şi poziţii sociale, o reţea de interacţiuni şi influenţe reciproce. Spre deosebire
de grupul/clasa de elevi, grupul de studenţi, ca un mediu de formare şi dezvoltare, configuraţia, procesele şi dinamica
acestuia, influenţele şi presiunile sociale pe care le exercită acest grup asupra membrilor, au fost mai puţin studiate.
Necesitatea cunoaşterii aspectelor psihosociale legate de funcţionarea grupului de studenţi derivă din faptul că acesta
acţionează ca un câmp de forţe pozitive (cooperare, solidaritate şi susţinere reciprocă), dar şi negative (conflicte intra-
grupale, lipsa de competiţie, colegi problematici), care influenţează activitatea de învăţare, performanţele şi climatul
socioafectiv al grupului. Din aceste considerente, un studiu complex şi elaborat privind funcţionarea acestui grup va
oferi premise pentru o mai bună înţelegere a implicaţiilor acestui grup asupra personalităţii studentului. Prin acest articol
ne-am propus să analizăm doar unul dintre aceste aspecte – rolul grupului de studenţi în formarea lor profesională, mai
exact – opiniile şi percepţiile studenţilor cu referire la acest aspect.

THE DYNAMICS AND THE ROLE OF THE STUDENTS GROUP IN THEIR PROFESSIONAL DEVELOPMENT (preliminaries for an in-depth qualitative study)


The academic environment appears as a complex system of social groups, including student groups, characterized
by shared norms and values, social roles and positions, an entire network of interactions and reciprocal influences.
Yet, unlike the pupil groups, little scholarly attention has been paid to student groups as a medium for training and
development, their configuration, processes and dynamics, the social influences and pressures exercised by the group on
the members being remarkably understudied. The need to learn more about the psychosocial aspects of the student
group processes derives from the fact that the group may act as a positive force field (inducing cooperation, solidarity
and mutual support) but also as a negative one (intragroup conflicts, lack of competition, peer issues), impacting
significantly on the learning processes and social-affective climate of the group. Therefore, a complex and elaborate
study on the functioning of these groups will provide premises for a better understanding of the potential group
implications on the personality of the student. In this article, we intend to analyze only one of these – the role of student
groups in the professional development, namely, student opinions and perceptions with reference to this issue.


Keywords


group, social group, pupils/students group, professional development

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.