DE LA DIDACTICA ŞCOLARĂ LA CEA UNIVERSITARĂ ŞI ANDRAGOGIE: REPERE PENTRU ASIGURAREA CONTINUITĂŢII STUDIILOR UNIVERSITARE LA NIVEL DE TEHNOLOGIE DIDACTICĂ

Viorica GORAŞ-POSTICĂ

Abstract


În articol este abordată problematica asigurării continuităţii studiilor universitare la nivel de tehnologie didactică, în baza elementelor constitutive principiale din didactica universitară şi andragogie. Aşa cum didactica universitară preia anumite elemente din didactica şcolară, adaptându-le în mod creativ la specificul învăţării tinerilor, andragogia oferă tehnologii preţioase pentru instruirea calitativă prin intermediul programelor de masterat, la care în ultimul timp se în­scriu tot mai mulţi adulţi candidaţi şi chiar persoane de vârsta a treia. Calificarea profesională avansată prin competenţe funcţionale în multiple contexte de pe piaţa muncii constituie finalitatea de bază în reformarea continuă a învăţământu­lui superior.

FROM SCHOOL TO UNIVERSITY TEACHING AND ANDRAGOGY: BENCHMARKS FOR ENSURING CONTINUITY BETWEEN UNIVERSITY LEVELS FROM THE PERSPECTIVE OF THE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES

The article deals with the issue of continuity between university levels of teaching from the perspective of technologies, based on the constituent principled on university didactic and andragogy. As teaching university takes elements from teaching school, adapting them creatively to the specific learning of young people, andragogy provides technologies precious training quality through masters programs, which lately enroll more and more adults and even people age III. Advanced professional qualifications by functional skills, available in multiple contexts of labor market reform is the basic purpose of continuing reform of higher education.


Keywords


continuity, bachelor, master, university teaching, andragogy, didactical technology, quality, professors, students.

Full Text:

PDF

References


CRISTEA, S. Dicţionar de pedagogie. Vol.1. Chişinău: Litera Internaţional, 2015. 832 p.

ŞTEFAN, M. Lexicon pedagogic. Bucureşti: Aramis Print, 2006. 384 p.

http://andrei.clubcisco.ro/cursuri/f/f-sym/2ds/curs3.pdf (Accesat: 08.09.2016)

http://iteach.ro/experientedidactice/utilizarea-tehnologiilor-educationale-moderne-aplicatii (Accesat: 08.09.2016)

Curriculum globALE. Education for Everyone. Worldwide. Lifelong. DVV International, DIE, 2015.

http://yo2kqk.kovacsfam.ro/concurs_pet/Petronela.Morariu-calculatorul-instrument.in.act.didactica.pdf (Accesat: 08.09.2016)

ROBINSON, K., ARONICA, L. Şcoli creative. Revoluţia de bază a învăţământului. Bucureşti: Publica, 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.