FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ÎN CONTEXTUL ACTUAL AL ÎNVĂŢĂMÂNTULUI SUPERIOR DE CULTURĂ FIZICĂ

Mariana GÎDEI, Ecaterina LUNGU, Natalia GÎRLEA

Abstract


În condiţiile integrării sistemului universitar din Republica Moldova în Spaţiul European al Învăţământului Superior, una dintre priorităţile învăţământului superior de cultură fizică este ajustarea finalităţilor acestui sistem la cerinţele pieţei moderne de muncă la nivel naţional, precum şi la cele înaintate de piaţa europeană. Astfel, curriculumul universitar nece­sită continuu unele perfectări în ceea ce priveşte structura şi conţinutul disciplinelor de studiu în vederea formării opti­male şi eficiente a competenţelor indispensabile specialiştilor în domeniu pentru ocuparea posturilor conform standardelor ocupaţionale europene şi în acord cu cadrul naţional al calificărilor.

THE PROFESSIONAL COMPETENCE TRAINING WITHIN THE ACTUAL BACKGROUND OF PHYSICAL CULTURE IN HIGHER EDUCATION

In the terms of the Republic of Moldova university system integration into the European Higher Education Area, one of the priorities of physical culture in higher education is adjusting to modern labor market requirements at national level, as well as to those submitted by the European market. Thus, the academic curriculum requires continuously some perfecting actions in terms of structure and content of subjects to form optimal and effective skills in the specialists from the concerned field in order to fill in the jobs according to European occupational standards and in line with the national qualifications framework.


Keywords


European Higher Education Area, key competencies, professional skills, academic curriculum, the labor market.

Full Text:

PDF

References


GUŢU, V. Teoria şi metodologia proiectării curriculumului universitar în contextul reformei învăţământului în Republica Moldova. Chişinău, 2000. 69 p.

CALUGHER, V. Învăţământul superior de cultură fizică din Republica Moldova: între tradiţie şi reformă. Chişinău: Valinex, 2015. 226 p. ISBN 978-9975-68-265-7

Aderarea Republicii Moldova la Procesul de la Bologna în viziunea mediului universitar / Coord. Rusnac Gh., Institutul de Politici Publice. Chişinău, 2004.

Competenţele-cheie pentru Educaţia pe tot parcursul vieţii – un cadru de referinţă european, noiembrie 2004, Grupul de lucru B Competenţe-cheie, Implementarea programului de lucru Educaţie şi instruire 2010, Comisia Europeană, în: www.upt.ro/pdf/calitate

SCLIFOS, L. Formarea competenţei de a învăţa să înveţi. În: O competenţă-cheie: a învăţa să înveţi. Chişinău: PRO DIDACTICA, 2010, p.5-18.

GORAŞ-POSTICĂ, V. Formarea competenţelor prin intermediul metodelor interactive de predare-învăţare-evaluare. În: Formare de competenţe prin strategii didactice interactive. Chişinău: PRO DIDACTICA, 2008, p.5-14.

Strategia de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Educaţia-2020”, Aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.944 din 14 noiembrie 2014.

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_ro.htm


Refbacks

  • There are currently no refbacks.