ASIGURAREA CONTINUITĂŢII – FACTOR IMPORTANT ÎN PROCESUL DE FORMARE A REPREZENTĂRILOR GEOMETRICE LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ ŞI ŞCOLARĂ MICĂ

Mihaela PAVLENCO

Abstract


Reprezentările geometrice formate la vârsta preşcolară şi şcolară mică constituie elementul esenţial pe care se bazează însuşirea geometriei la treapta gimnazială şi liceală, iar continuitatea reprezintă firul roşu care traversează şi uneşte in­struirea în cadrul acestor trepte de învăţământ. Pentru asigurarea unei continuităţi eficiente în cadrul procesului de formare a reprezentărilor geometrice la vârsta preşcolară şi şcolară mică este nevoie de a respecta o legătură continuă la nivelul relaţiilor dintre subiectul şi obiectul educaţiei, la nivelul finalităţilor de studii, conţinuturi de învăţare, strategii de predare-învăţare, evaluare şi în realizarea parteneriatului educaţional şcoală–grădiniţă.

ENSURING CONTINUITY – THE IMPORTANT FACTOR IN THE PROCESS OF TRAINING GEOMETRICAL representation at preschool and small school age

The geometrical representations made at preschool and small school age are the element underpinning the process of training the geometry in gymnasium and high school, but continuity is the red thread that unites the training and education in these levels. To ensure an effective continuity in the process of forming geometrical representations at preschool and small school age is necessary to respect a continuous link between subject and object of education, between educational aims, learning content, teaching and assessment strategies and in achieving the educational partnership between school and kindergarten.


Keywords


continuity, geometric representations, preschool age, small school age, system of education.

Full Text:

PDF

References


ЕРАХТИНА, Т. Теоретические основы управления процессом преемственности дошкольного и начального школьного образования / Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Магнитогорск, 2001.

ЛЫКОВА, В. Педагогические основы преемственности воспитательной работы детского сада и школа / Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук. Одесса, 1992.

АНАНЬЕВ, Б. Психология чувственного познания. Москва: АПН РСФСР, 1960. 486 с.

СУХОМЛИНСКИЙ, В. Избранные педагогические сочинения. Том 2. Москва: Педагогика, 1980. 384 с.

PIAJET, J., INHELDER, B. Psihologia copilului. Chişinău: Cartier, 2005, 160 p. ISBN 9975-79-368-1

МАКЛАЕВА, Э. Подготовка учителя в педвузе к формированию пространственных представлений младших школьников в процессе обучения математике / Диссертация на соискание ученой степени кандидата педаго¬гических наук. Арзамас, 2000.

GOLU, M. Bazele psihologiei generale. Ediţia a II-a. Bucureşti: Universitară, 2005. 718 p. ISBN 978-973-7787-25-0

КОМАРОВА, Е. Преемственность в обучении математике: Методическое пособие. Вологда: ВИРО, 2007. 108 с. ISBN 978-5-87590-256-7


Refbacks

  • There are currently no refbacks.