METASYSTEMIC TECHNOLOGY OF INSTRUCTION, STUDENT RESEARCH AND INNOVATION

Dumitru BALANEL

Abstract


Metasystemic technology of training, student research and innovation (D.Balanel) – MTTRI is the development of educational technology J.F. Herbart by cybernetic, metasystem approach, feedbacks, diffusion of knowledges, com­petences in real time, intuition and with application in high education. “Metasystemic technology training, student research and innovation (D.Balanel)” is introducing in science by author. Technology is based on metasystem, including pedagogy, psychology, management, cybernetics, mathematics.

The paper discusses training, student-centered and competence-centered, the equation of training, equation of training with notes early, appropriate to Bologna Process, ways to educate interest and research capabilities, innovation of students; studying the factors that determine the student make transition to self-knowledge accumulation, learn with satisfaction the research and innovation, transition from apperception to intuition. The author relies on metasystemic training technology, skills to work in real time, using student thesaurus from computer science, informatics and history of cybernetics; learn experience and performance of the most eminent personalities in the development of computer science and cybernetics, Norbert Wiener and Alain Turing, William Ross Ashby and John von Neumann, others personalities, holding the Turing and Neumann and other Awards in cybernetics and informatics . Scientific education of students includes identifying scientific issues, enrollment of students in research. Identifying the scientific problems inherited as millennial problems in mathematics and computer science, current issues and future of science; incentives in applying forces young people to solve them. The enrollment of students in scientific work is done by conducting research with students on issues of university research in the scientific teams, scientific laboratories and simulators, training. The result of "IRI–triangle activity (instruction-research-innovation)" is estimated by joint publications of teachers with students, performance places in competitions, scientific evidence recovered, performance and international awards.

TEHNOLOGIA METASISTEMICĂ DE INSTRUIRE, CERCETARE ŞTUDENŢEASCĂ ŞI INOVARE

Tehnologia metasystemică de instruire, cercetare studenţească şi inovare (D.Balanel) – MTTRI – este o dezvoltare a tehnologiei instructiv-educaţionale a lui J.F. Herbart prin abordare cibernetică, abordare metasistemică, feedback-uri, difuzarea de cunoştinţe, competenţe în timp real, intuiţie şi cu aplicabilitate în învăţământul superior. Tehnologia metasystemică de instruire, cercetare studenţească şi inovare (D.Balanel) este introdusă în ştiinţă de către autor. Această tehnologie se bazează pe metasistemul ce include pedagogie, psihologie, management, cibernetică, matematică.

În lucrare se discută despre formarea, centrată pe student şi competenţe, ecuaţia de formare, ecuaţia de formare cu note anticipate, adecvată Procesului Bologna, modalităţi de a educa capabilităţi de interes şi de cercetare, inovare a studenţilor; studiul factorilor care determină studentul să facă trecerea de la acumularea de cunoştinţe la autocunoaştere, la învăţarea cu satisfacţie despre cercetare şi inovare, tranziţia de la apercepţie la intuiţie. MTTRI constă în tehnologia de formare metasistemică şi a abilităţilor de a lucra în timp real, folosind potenţialul studentului la informatică, cibernetică şi istoria ciberneticii; să înveţe experienţa şi performanţa personalităţilor în dezvoltarea informaticii şi ciberneticii, inclusiv Norbert Wiener şi Alain Turing, William Ross Ashby şi John von Neumann, alte personalităţi care deţin premiul Turing, Neumann şi alte premii în cibernetică şi informatică. Educaţia ştiinţifică a studenţilor include identificarea problemelor ştiinţifice, înscrierea studenţilor în cercetare. Identificarea problemelor ştiinţifice moşteneşte probleme milenare în matematică şi informatică, problemele curente şi viitoare ale ştiinţei; stimulente în aplicarea forţelor tinerilor pentru a le rezolva. Înscrierea studenţilor în activitatea ştiinţifică se face prin efectuarea de cercetare cu studentii pe teme de cer­ce­tare universitare în echipele ştiinţifice, laboratoare ştiinţifice şi simulatoare de formare. Rezultatul „Activităţii IRI-triunghi (instruire-cercetare-inovare)” este estimată prin publicaţiile comune ale cadrelor didactice cu studenţi, locuri de perfor­manţă în competiţii, dovezi ştiinţifice recuperate, performanţă şi premii internaţionale.


Keywords


Cybernetic approach, Bologna Process,Education with the expected assessment of learning, equation of technology training early grades, Metasystemic Technology, instruction, student research, innovation, curriculum, thesaurus of student,thesaurus of course

Full Text:

PDF

References


COCULESCU, C. Mathematic modelling and its Role in Operational Research. www.asecib.ase.ro>doc13rolmod, visited 20.04.2016.

BALANEL, D. Ecuaţia instruirii: Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe,

seria OŞ, nr.3915 din 04.04.2014.

BALANEL, D. Ecuaţia instruirii cu note anticipate: Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, seria OŞ, nr.3917 din 04.04.2014.

BALANEL, D. Metasystemic technology of training, student research and innovation (D. Balanel): Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, seria OŞ, nr.5345 din 21.06.2016.

BALANEL, D. Tehnologia Metasistemică D. Balanel de Instruire: Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, seria OŞ, nr.3835 din 17.12.2013.

БЭЛЭНЕЛ, Д.И. Компьютер как средство дифференциации образования студентов педвуза (на примере информатики): Автореферат канд. дисс. Москва, 1995.

Cadrul de referinţă al curriculumului universitar (coord. Guţu Vladimir). Chişinău: CEP USM, 2015.

ВИНЕР, Н. Кибернетика. Mосква: Советское Радио, 1958.

KOНДАКОВ, Н.И. Логический словарь. Mосква: Наука, 1971.

БАРАНОВА, Е.А. Управленческое консультирование как элемент метасистемы управления: Автореферат канд. дисс. Москва, 2000.

БАРАНОВА, И.В. Метасистема освоения предметной образовательной области как социокультурной ценности (на примере курса русского языка): Дисс. канд. пед. наук. СПб, 2006, 181 с.

АРХАНГЕЛЬСКИЙ, С.И. Учебный процесс в высшей школе, его закономерные основы и методы. Москва: 1980.

ГЕРБАРТ, И.Ф. Избранные педагогические сочинения. Том 1. Москва: Государственное учебно-педаго¬гиче-ское издательство наркомпроса РСФСР, 1940.

www.ionivan.ro, visited 2011.

BOEKAERTS, M. Self-regulated learning: a new concept embraced by researchers, policy, markers, educators, teachers and students. In: Learning and Instruction, vol.7, no2, p.161-168.

BALANEL, D. Legea actualizării periodice a curriculumului la informatică: Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor şi drepturilor conexe, seria OŞ, nr.3648 din 17.12.2013.

СОЛОМАТИН, Н.М. Информационные семантические системы. Mосква: Высшая школа, 1989.

БЭЛЭНЕЛ, Д.И. О некоторых закономерностях, действующих при использовании метасистемы (образования) в научных (педагогических) исследованиях. В: Teoria şi practica administrării publice: Materiale ale Сonferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, Chişinău, 21 mai 2010, p.297-303.

БЭЛЭНЕЛ, Д.И. Метасистема как инструментальное средство разработки инновационных технологий. В: Teoria şi practica administrării publice: Materiale ale Сonferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 24 mai 2011. Chişinău, 2011, p.39-41.

ANDONE, I. Sisteme expert. Bucureşti: Editura Economică, 1999.

BĂLĂNEL, D. Knowledge representation method 3D Space (Matryoshka Balanel): Certificat de înregistrare a obiectelor dreptului de autor, seria OŞ, nr.3860 din 30.01.2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.