OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN MEDIUL RURAL AL REPUBLICII MOLDOVA ȘI FACTORII DESTABILIZATORI

Elena NIREAN, Tatiana BUJOR

Abstract


Mediului rural din Republica Moldova îi sunt caracteristice probleme de ordin demografic, avându-se în vedere faptul că în ultimii ani în el s-au înregistrat reduceri demografice, iar structura pe categorii de vârstă înregistrează valori alarmante  în ceea ce privește perspectivele de dezvoltare social-economică a satelor din Republica Moldova. Reducereile demografice, precum și modificarea negativă a structurii demografice din mediul rural au un impact negativ asupra  raportului de depen­denţă demografică, precum şi asupra indicatorilor ce caracterizează ocuparea forței de muncă. Din cauza reducerii conside­rabile a natalităţii, precum și a migraţiei intensive a forței de muncă din mediul rural îmbătrânirea populaţiei s-a accelerat.

Dinamica redusă a pieței forței de muncă duce la menținerea nivelului înalt al șomajului, a proporției înalte a ocupării în sectorul informal, în special a tinerilor, iar ritmul scăzut de modernizare și tehnologizare a economiei naționale, salariile mici provoacă un decalaj important între nivelul de pregătire a forței de muncă și condițiile de muncă, favorizând plecarea acesteia în căutarea unui loc de muncă peste hotare. O problemă importantă prezintă reducerea șomajului în spațiul rural, mai ales la nivelul tinerilor, și profesionalizarea/reprofesionalizarea tinerilor ocupați în agricultură, preponderent în sectorul informal. Acest contingent de populație trebuie diminuat semnificativ, iar creșterea productivității muncii și tehnologizarea sectorului agrar prezintă un obiectiv primordial al economiei naționale. Numai în acest mod poate fi dezvoltată agricultura performantă şi competitivă din perspectiva de integrare în Uniunea Europeană. Mobilitatea teritorială și utilizarea maximă a oportunităților pe piața internă a muncii urmează să contribuie la diminuarea migrației forţei de muncă peste hotare.

Populaţia aptă de muncă din mediul rural întâmpină dificultăți de angajare în câmpul muncii, din cauza posibilităților reduse, dar şi a ofertei reduse de locuri de muncă. Unicul sector în care există posibiități de angajare este agricultura, în special, prelucrarea individuală a pământului.

EMPLOYMENT IN RURAL AREAS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND 

     DESTABILIZING FACTORS

The rural environment of the Republic of Moldova faces serious demographic problems, besides the fact that during the last years the number of rural population in the Republic of Moldova has decreased, the age structure shows obvious signs of concern for the socio-economic development perspectives of the localities the country's rural environment. The worsening of demographic situation in rural areas strongly affects both the demographic dependency ratio and the occupational basic indicators. Thus, on the one hand, the considerable decrease of birth rate and, on the other hand, the intensification of the phenomenon of labor migration in rural areas led to the aging of the population.

The low dynamics of the labor market leads to a high level of unemployment, the high proportion of employment in the informal sector, especially of young people, and the slow pace of modernization and technology of the national economy, low salaries cause a significant gap between the level of training labor and working conditions, favoring its departure in search of a job abroad. An important problem is the reduction of unemployment in rural areas especially at the level of young people and the professionalization / re-professionalization of young people in agriculture, mainly in the informal sector. This population quota has to be significantly reduced and the increase in labor productivity and technologization of agricultural sector is a primary objective of the national economy. Only in this way, the competitive agriculture can be developed from the perspective of integration into the European Union. Territorial mobility and maximum use of opportunities in the internal labor market are expected to help reduce labor migration abroad.

The employment opportunities of the working population in rural areas are extremely limited. Employment opportunities in rural areas are quite low. Practically, most of the working-class population in most cases can focus only on agriculture, in particular, on the individual processing of the land.


Keywords


migration, rural environment, informal employment, working-age population, employment population, unemployment.

Full Text:

PDF

References


BÂRCĂ, A. ș.a. Cererea şi oferta forţei de muncă în mediul rural din Republica Moldova. Chișinău: ASEM, 2005. 69 p.

PRISĂCARU, V. Evoluţia spaţiului rural al Republicii Moldova prin prisma indicatorilor economici În: Știinţa agricolă, 2011, nr.1. ISSN 1857-0003 CZU 338 (478-22)

http://www.anofm.md/ru [Accesat: 10.09.2018]

http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=103& [Accesat: 18.09.2018]

http://www.statistica.md/category.php?l=ro&idc=107& [Accesat: 3.09.2018]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.