TRĂSĂTURI DEFINITORII ȘI CARACTERISTICI ALE SISTEMULUI BANCAR ȘI ALE PIEȚEI PRODUSELOR BANCARE

Cristina PANFIL, Ivan LUCHIAN

Abstract


Sistemul bancar, prin prisma funcţiilor sale de intermediere financiară, multiplicator de capital şi manevrare cu instrumentele de politică monetară, are multiple implicaţii asupra sistemului socioeconomic al oricărei țări. Pentru a înțelege aceste implicații și dirija activitatea bancară astfel încât impactul acestora să fie favorabil dezvoltării sectorului bancar și societății în întregime, este necesar să se cunoască trăsăturile definitorii și legitățile funcționării sistemului bancar, precum și particularitățile pieței produselor bancare. În prezentul articol intenționăm să elucidăm aceste aspecte și să identificăm schimbările și tendințele care au avut loc în sistemul bancar pe parcursul evoluției acestuia, șă specificăm particularitățile lui și ale pieței produselor/serviciilor bancare.

 

DEFINING FEATURES AND CHARACTERISTICS OF THE BANKING SYSTEM

AND THE BANKING MARKET

The banking system, in terms of its financial intermediation functions, capital multiplier and handling of monetary policy instruments, has multiple implications on the socio-economic system of any country. In order to understand these implications and direct banking activity in such a way that their impact to be favorable to the development of the banking sector and society as a whole, it is necessary to know the defining features and the laws of the functioning of the banking system as well as the particularities of the banking products market. In this article, we intend to elucidate these aspects and to identify the changes and trends, that have taken place in the banking system during its evolution and specify the characteristics of the banking market system.  


Keywords


financial system, banking system, banking products market.

Full Text:

PDF

References


БРАТКО, А.Г. Банковское право: теория и практика. Москва: Приор, 2000 / Сitat după: БРАТКО, А.Г. Теория банковского права. Монография. Москва: Проспект, 2018. 520 p. ISBN 978-5-392-13124-2

ШУМИЛОВ, В.М. ЛИФШИЦ, И.М. Международное финансовое право. Mосква: IUSTITIA, 2017, 302 c. ISBN 978-5-4365-1

SAVU, E.M. Tendințe privind globalizarea sistemului bancar international. În: Revista Economie teoretică și aplicată, p.87-93. Disponibil: http://store.ectap.ro/articole/210.pdf

LUCHIAN, I., CIOBANU, L. Concepțiile teoretice privind banca viitorului. În: Revista teoretico-științifică, 2013, nr.3, p.48-49.

Legea privind activitatea băncilor, nr.202 din 06.10.2017 (în vigoare din 01.01.2018). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr.434-439, art.727. Disponibil: https://www.bnm.md/ro/content/legea-privind-activitatea- bancilor-nr202-din-06-octombrie-2017

Activităţi derulate în contextul integrării europene// https://www.bnm.md/ro/content/activitati-derulate-contextul-integrarii-europene, 30.09.2018

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:0001:0337:RO:PDF

DOBROTĂ, N. Economie politică. București: Editura Economică, 1997, p.131.

FRANC, V.I., POP, N. Faţa întunecată a globalizării versus conjunctura actuală a globalizării. În: Culegere de articole selective ale Conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrate celei de-a 25-a aniversări a ASEM „25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic”, 23-24 septembrie 2016. Chişinău: ASEM, 2016, p.40.

RISTEA, A.L., FRANC, V.I. Marketing strategic. București: Expert, 2010, p.134.

PORTER, M. Avantajul concurențial. Bucuresti: Teora, 2005.

KOTLER, P., KELLER, K.L. Managementul marketingului. Ediția a XII-a. Bucuresti: Teora, 2006, p.354-387.

NEGRUŞ, M. Produse şi servicii bancare. Marketing bancar. Bucureşti, 2008.

NEDELESCU, M., STĂNESCU, C. Produse și servicii bancare. București: Editura Universitarã, 2011.

POPESCU, M. Produse şi servicii bancare, 2007. Disponibil: http://www.seap.usv.ro/~ro/cursuri/ FB/FB_III_ PSB.pdf (Accesat: 23.04.2017)

LUCHIAN I., FILIP, A. Perspectivele internaționale ale procesului innovational. În: Intelectus, 2016, nr.4, p.53.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.