METODOLOGIA EVALUĂRII NIVELULUI COMPETENȚIONAL AL ANGAJAȚILOR ÎNTREPRINDERILOR DIN SFERA ALIMENTAȚIEI PUBLICE

Olga TABUNȘCIC

Abstract


Competitivitatea structurilor economice din domeniul alimentației publice este influențată de mai mulți factori interni și externi, dar rolul-cheie aparține capitalului uman. Conform Strategiei de dezvoltare a comerţului interior în municipiul Chişinău pentru anii 2015 – 2020, elaborate de Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii a Consiliului municipal Chişinău, unitățile economice se confruntă cu un șir de probleme, ca: preţuri înalte de consum la produse/servicii, amplasarea neuniformă a unităţilor economice, iar una dintre cauzele principale este că în perioada de tranziţie la economia de piaţă sfera alimentației publice a absorbit persoane cu diverse specializări în diferite domenii, departe de activitatea comercială. Majoritatea lucrătorilor nu dispun de acte de studii profesionale şi deţin patentă datorită calificării obținute ca urmare a experienţei de muncă. De aceea, evaluarea cotei persoanelor cu studii comerciale din totalul angajaţilor în sectorul de alimentație publică, conform estimărilor Direcției, este dificilă. În contextul acestei afirmații a fost realizată această cercetare care pune în evidență impactul competențelor profesionale ale angajaților asupra competitivițății structurilor economice din sectorul alimentației publice și a fost elaborată metodologia de evaluare a nivelului competențional al angajaților întreprinderilor din sfera alimentației publice.

METHODOLOGY OF ASSESSING THE COMPETENT LEVEL

OF PUBLIC FOOD BUSINESS EMPLOYEES

Competitiveness of economic structures in the public food industry is influenced by many internal and external factors, but the key role belongs to human capital. According to the strategy for developing the internal trade in Chisinau for 2015 – 2020, elaborated by the Directorate-General for Trade, Food and Services of Chisinau City Council, the economic units face some problems, such as: High prices for consumption in products/services, the uneven location of economic units, for which one of the main causes is that during the transition period to the market economy, the public food industry has attracted people with various specializations in different fields, far from commercial activity.

Most workers do not have acts of professional studies and have patents due to qualification gained from work experience. Therefore, the evaluation of the share of students from the total employees in the food sector, according to the estimates of the Department, is difficult. In the context of this statement, this research was accomplished and has highlighted the impact of employees' professional skills on the competitiveness of economic structures in the public sector and the methodology for assessing the competent level of employees of the enterprise in the sphere of public nutrition has been developed.

Keywords


public food, competitiveness, employees, professional skills.

Full Text:

PDF

References


МИЛЯЕВА, Л.Г., БАВЫКИНА, Е.Н. Управление конкурентоспособностью персонала организации в условиях реализа¬-ции компетентностного подхода http://www.sibran.ru/upload/iblock/520/52041c69979bd471074a15d89acb52e4.pdf

Ibidem.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.