THE MODEL OF EVALUATION AND FORECASTING THE FINANCIAL STABILITY OF COMMERCIAL BANKS AND THE BANKING SECTOR IN THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Anastasia BEJAN

Abstract


The banking sector plays an important role in the economy, fulfilling specific functions that other infrastructures cannot replace. It has a key role in the functioning of the system of payments and settlements, being the subject of money issuance and the main institutional conductor of the state monetary policy, supporting and ensuring the financial flows in the country, which ensures the development of the economy. In addition, banks perform the traditional function of financial intermediation - depositing the savings of natural and legal persons and redirecting this money to: lending the economy, interbank investments, investments in securities, etc. In this context, the stability of the banking sector is the key for the development of the economy as a whole. This state of the banking sector is in the interest of all subjects who in one way or another are related to banks (citizens, economic agents, government, supervisory authority), and banks themselves. The instability of the banking system, whose prolonged duration leads to financial crises, leads to disruption of the normal functioning of the economy. This article is devoted to the elaboration of the model of evaluation and forecasting the financial stability of commercial banks and the banking sector in the Republic of Moldova. It can be an efficient tool for monitoring the evolution of the financial stability by the supervisory authority and banks’ management.

 

MODELUL DE EVALUARE ȘI PROGNOZARE A STABILITĂȚII FINANCIARE A BĂNCILOR COMERCIALE ȘI A SECTORULUI BANCAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Sectorul bancar deține un rol important în economie, îndeplinind funcții specifice pe care alte infrastructuri nu le pot înlocui. Acesta are un rol cheie în funcționarea sistemului de plăți și decontări, fiind subiectul emiterii de bani și principalul dirijor instituțional al politicii monetare de stat, susținând și asigurând fluxurile financiare din țară, care asigură dezvoltarea economiei. În plus, băncile îndeplinesc funcția tradițională de intermediere financiară – atragerea economiilor persoanelor fizice și juridice și redirecționarea acestor bani spre: dezvoltarea economiei, investiții interbancare, investiții în valori mobiliare etc. În acest context, stabilitatea sectorului bancar este cheia dezvoltării economiei în ansamblu. Această stare a sectorului bancar este în interesul tuturor subiecților care, într-un fel sau altul, au legătură cu băncile (cetățeni, agenți eco­nomici, guvern, autoritățile de supraveghere) și băncile în sine. Instabilitatea sistemului bancar, a cărei durată prelungită duce la crize financiare, duce la întreruperea funcționării normale a economiei. Acest articol are ca subiect elaborarea mo­de­lului de evaluare și prognozare a stabilității financiare a băncilor comerciale și a sectorului bancar din Republica Moldova. Modelul poate fi un instrument eficient pentru monitorizarea evoluției stabilității financiare de către autoritatea de supra­veghere și managementul băncilor.


Keywords


financial stability, commercial banks, banking sector, liquidity, assets quality, profitability, financial balance, evaluation, forecast.

Full Text:

PDF

References


AKHTER, S., DALY, K. Indicators of Financial Soundness can they forewarn us of impending crisis? In: International Review of Business Research Papers. Vol.5 No.2, March 2009, p.293-316.

ALLEN, W., WOOD, G. Defining and achieving financial stability. In: Journal of Financial Stability, June 2006. p.152-172.

BALTENSPERGER, E. Alternative Approaches to the Theory of the Banking Firm. In: Journal of Monetary Economics, January, 1971, p.205-218.

Banca Națională a Moldovei. Rapoarte: Informație privind activitatea economico-financiară a băncilor din RM. [online] [Accesat: 10.12.2019]. Disponibil: http://bnm.md/bdi/pages/reports/drsb/DRSB1.xhtml?id=0〈=ro.

BASNO, С., DARDAС, N. Management Bancar. Bucureşti: Editura Есonomiсă, 2002. 271 р.

CAPRARU, B. Sistemele bancare: între trecut și viitor. In: Revista Oeconomica. Iași: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, 2010, nr.4, p.57-69.

CISMAȘ, L., DONATH, L. Determinants of Financial Stability. In: The Romanian Economic Journal, March 2008. 18 p.

DIACONU, R.-I., OANEA D.-C. The Main Determinants of Bank’s Stability. Evidence from Romanian Banking Sector, 21st International Economic Conference 2014, IECS 2014, 16-17 May 2014, Sibiu, Romania, p.329-355.

KLEIN, M.A. A theory of the Banking Firm. In: Journal of Money, Credit and Banking, may, 1971, p.241-253.

NICULAE, M. Stabilitatea financiară a agenților economici în condiții de criză economică: Teză de doctor în economie. Chișinău, 2016. 181 p.

Отчет о финансовой стабильности Казахстана. Специальные исследования в области финансовой стабиль-ности – Мониторинг финансовой устойчивости банковского сектора на базе агрегированного индекса финан¬совой устойчивости, декабрь 2008 года, с.108-134.

SEALY, C.W. and Lindley J.T. Inputs, Outputs and Theory of production and Cost at Depository Financial Institutions. In: Journal of Finance, September, 1977, p.289-314.

SEALY, C.W., Deposit Rate Setting, Risk Aversion, and the Theory of Depository Financial Intermediates. In: Journal of Finance, December 1980, p.345-360.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.