LOCUL ȘI ROLUL CONTROLULUI CA FUNCȚIE A MANAGEMENTULUI ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE DIN ROMÂNIA

Gabriela Alice RAVDAN

Abstract


În acest articol ne-am propus să prezentăm evoluția conceptului de control la nivel național (România), precum și să analizăm definițiile acestuia din mai multe perspective, ca parte integrantă a sistemului modern de guvernanță. În același timp au fost scoase în evidență concepte care au fost îmbunătățite pe parcursul timpului și cărora li se conferă o mai largă aplicabilitate și o mai amplă disponibilitate privind dezvoltarea și eficientizarea instituțiilor publice prin prisma controlului intern.

Scopul cercetării constă în identificarea locului și rolului controlului ca funcție a managementului în instituțiile publice și în demonstrarea importanței și necesității controlului intern, urmând a fi propuse unele ipoteze de perfecționare în acest domeniu. Pentru atingerea acestui scop, autorul și-a propus următoarele obiective: cercetarea bazei teoretico-metodologice a controlului intern/managerial; studierea reglementării normative a controlului, evidențierea modificărilor evolutive; identificarea aspectelor problematice și a cauzelor acestora; formularea unor concluzii și recomandări și identificarea unor direcții de perfecționare a controlului în cadrul instituțiilor publice.

 

THE PLACE AND ROLE OF CONTROL AS A FUNCTION OF MANAGEMENT IN PUBLIC INSTITUTIONS FROM ROMANIA

In this article, we set out to present the evolution of the concept of control at the national level (Romania), as well as the analysis of its definitions from several perspectives, as an integral part of the modern system of governance. At the same time, there have been highlighted concepts that were improved over the time and which are given a wider applicability and a greater availability regarding the development and efficiency of public institutions through the internal control.

The purpose of the research consists in identifying the place and role of control as a function of management in public institutions and demonstrating the importance and necessity of internal control as well as proposing improvement hypotheses in this field. To achieve this goal, the author has proposed the following objectives: researching the theoretical-methodological basis of internal / managerial control; studying the normative regulation of the control, highlighting the evolutionary changes; as well the identification of problematic aspects and their causes; the formulation of conclusions and recommendations from research and the identification of directions for improving control within public institutions.


Keywords


public institutions, internal / managerial control, internal / managerial control standards, corporate governance.

Full Text:

PDF

References


GHIŢĂ, M. Controlul financiar omponentă a mecanismului economiei de piață. Craiova: Universitaria, 1995, p.6.

Dicționarul Explicativ al Limbii Romane, DEX. București: Editura Academiei Romane, 1998.

SIMIONESCU, A., BUSE, F., BUD, N., PURCARU STAMIN, I. Controlul Managerial. București: Editura Economică, 2006, p.31.

LOEBBECKE, A. Audit, o abordare integrată. Chișinău: ARC, 2003, 365 p.

GHITA, M. Auditul intern. București: Editura Economica, 2004, p.30.

ZANDER, A. The Psychology of the Group Process. In: Annual Review of Psychology, 1979.

CRACIUN, S. Auditul financiar și Auditul intern: controlul financiar și expertiza contabilă. București: Editura Economica, 2004. 314 p.

OPREAN, I. Control şi Audit financiar-contabil. Deva: Intercredo, 2002, p.6.

NICOLESCU, O. Management. București: Editura Didactică și Pedagogică, 1992.

RENARD, J. Teoria si practica auditului intern. București: Editura M.F.P., 2003. 119 p.

Strategia dezvoltării controlului financiar public intern în România pentru perioada 2017 – 2020, elaborat de Ministerul Finanțelor Publice, http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/StrategiaAPI2018-2020.pdf

Ordinul ministrului finanțelor publice nr.38/15.01.2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activității de audit public intern. În: Monitorul Oficial al României, 2003, nr.130.

Legea nr.672/2002 privind auditul public intern. În: Monitorul Oficial al României, 2002, nr.953.

Ordinul nr.103/2019 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu; Ordinul nr.2332 din 30 august 2017 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu.

Ordonanța Guvernului nr.119/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Îndrumar. Evaluarea controlului intern în scopul realizării misiunilor de audit public intern, http://discutii.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/Indrumar_EvaluareCI.pdf

INTOSAI – International Organization of Supreme Audit Institutions, http://www.intosai.org/about-us.html

Ordinul MFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de control intern/mana¬ge¬rial la entitățile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern al entităților publice. În: Monitorul Oficial al României, Partea I, 2015, nr.444, cu modificările și completările ulterioare.

Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr.600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern al entităților publice. În: Monitorul Oficial al României, 2018, nr.387.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.