MODELE DE CONTROL INTERN – STUDIU DE SINTEZĂ PRIVIND ABORDAREA SISTEMICĂ

Aliona BÎRCĂ

Abstract


Demersul de cercetare în cadrul acestui articol se concentrează asupra problemelor ce vizează noțiunile de control intern și/sau control de gestiune și asupra structurii acestora dezvoltată în funcție de modelele de control propuse. Infor­mația relatată are un caracter de sinteză, reflectând rezultatele unui studiu mai amplu realizat prin intermediul metodelor de cercetare calitative și cantitative. În calitate de soluții au fost elaborate trei modele de control ce vizează atât aspectele teoretice, cât și cele pragmatice. Primul model are rolul de a prezenta în mod amănunțit componentele suportului teoretico-conceptual, cu referire la guvernanța corporativă, părțile interesate, auditul intern și cel extern și sistemul de control intern al entității. Celelalte două modele au un caracter pragmatic și au fost divizate din perspectiva procedeelor de control uti­lizate în procesul de luare a deciziilor manageriale și din punctul de vedere al asigurării părților interesate cu informații fiabile în raportul anual.

 

INTERNAL CONTROL MODELS - SYNTHESIS STUDY REGARDING THEIR SYSTEMIC APPROACH

The research endeavors of this article focus on the problems of internal control and/or management control and their structure, developed according to the proposed control models. The related information has a synthesis nature, reflecting the results of a broader study conducted through qualitative and quantitative research methods. As solutions, three control models have been developed, covering both theoretical and pragmatic aspects. The first model aims to present in detail the components of the theoretical and conceptual background, with reference to corporate governance, stakeholders, internal and external audit and the entity's internal control system. The other two models have a pragmatic character and the distinction between them was made from the perspective of control procedures used in managerial decision-making, and in terms of providing stakeholders with reliable information in the annual report.


Keywords


entity control system model, management control, internal control procedures assessment.

Full Text:

PDF

References


ŢURCANU, V. Calculaţia costurilor: lucrare didactică. Chișinău: ASEM, 2001. 115 p.

ŢURCANU, V., MIHAILA, S. Contabilitate de gestiune & Control de gestiune (în industria prelucrătoare). Chişinău: ASEM, 2015. 231 p.

BAJAN, M. Abordări ştiinţifice privind definiţia contabilităţii de gestiune. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe exacte și economice, 2016, nr.2(92), p.132-137.

CAPPELLETTI, L., PHILIPPE BARON, Ph., DESMAISON, G., RIBIOLLET, F. Contrôle de gestion. © Dunod, Paris, 2014. 440 p.

PFISTER, J., Managing Organizational Culture for Effective Internal Control. Physica-Verlag Berlin Heideberg, 2009. 245 p.

JILL, A. COSO's Internal Control-Integrated Framework. In: The CPA Journal, october 2013, New York State Society, 30 p.

Directiva privind situațiile financiare anuale, nr.2013/34/UE, a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013. http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32013L0034

Global Management Accounting Principles, december 2015. http://www.cimaglobal.com/Documents/ Employer% 20docs/web%20pages%202016/global-management-accounting-principles.pdf

Manual de Reglementări Internaționale de Control al Calității, Audit, Revizuire, Alte Servicii de Asigurare și Servicii Conexe, emis de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), publicat de International Federation of Accountants (IFAC), decembrie 2015 în limba engleză, tradus în limba română de către Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) în decembrie 2016. http://mf.gov.md/sites/default/files/legislatie/2015%20IAASB %20Manual%20-%20Volumul%201%20RO_2016_final.pdf

Legea privind controlul financiar public intern, nr.229 din 23.09.2010. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.231-234, art.730. http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=336794

Standarde Naţionale de Control Intern în sectorul public, nr.189 din 05.11.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.332-339. http://lex.justice.md/md/362172/

Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern, © Institutul Auditorilor Interni, revizuit octombrie 2016. https://na.theiia.org/translations/PublicDocuments/IPPF-Standards-2017-Romanian.pdf

Legea contabilității, nr.113-XVI din 27.04.2007. În: Monitorul Oficial al Repăublicii Moldova, 2007, nr.90-93/399.

Legea contabilității și raportării financiare, nr.287 din 15.12.2017. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.1-6.

Sarbanes-Oxley Act of 2002 Corporate Responsibility. Public Law 107–204, Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the United States of America in Congress assembled, July 30, 2002, 107th Congress.

MCNALLY, J.S. The 2013 COSO Framework & Sox Compliance. Copyright © 2013, The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 8 p.

Dicționar explicativ al limbii române. https://dexonline.ro/ (2018).

BÎRCĂ, A. Controlul de gestiune în optimizarea performanței entității. Iași: Tipo Moldova, 2017. 220 p.

BERLE, A., MEANS, C. The Modern Corporation and Private Property. New York: MacMillan, 1932, p.514-516.

CHARREAUX, G., Les théories de la gouvernance: de la gouvernance des entreprises à la gouvernance des systèmes nationaux”, cahier de recherche du Fargo Dijon n°10140101, 2004.

HERREMANS, I.M., NAZARI, J.A., MAHMOUDIAN, F. Stakeholder Relationships, Engagement, and Sustainability Reporting. In: Journal of Business Ethics 138, Springer Science+Business Media Dordrecht, 2016, p.417–435.

CHARREAUX, G. La théorie positive de l’agence: positionnement et apports, Université de Bourgogne, Latec, Décembre 1999, http://www.sietmanagement.fr/wp-content/uploads/2018/01/AgenceCharreaux.pdf

HAMBRICK, D., MASON, P. Upper Echelons: The Organization as aReflection of Its Top Managers. In: Academy of Management Review, 1984, vol.9, no.2, p.193-206.

FAMA, E.F. Agency Problems and the Theory of the Firm. În: Journal of Political Economy 88 (2), 1980, p.288-307.

HEATH, J., NORMAN, W. Stakeholder Theory, Corporate Governance and Public Management: What can the History of State-Run Enterprises Teach us in the Post-Enron era? In: Journal of Business Ethics, © 2004 Kluwer Academic Publishers, p.247-265.

European Corporate Governance Institute, http://www.ecgi.org/codes/all_codes.php -

COKINS, G. Top 7 Trends in Management Accounting. Part 2. Management Accounting. January, 2014. In: Strategic finance, p.41-47.

BOISSELIER, P., CHALENҪON, L., DORIOL D., JARDIN, P., MARD, Y., MAYRHOFER U. Contrôle de gestion. Magnard-Vuibert-Août, 2013. 665 p.

KAPLAN R., NORTON D. The Balanced Scorecard: Translating Strategy Into Action, Copyright@ 1996 by the President and Fellows or Harvard College. 323 p.

BOUQUIN, H. Les fondements du contrôle de gestion. Éditeur: Presses Universitaires de France 2011 (4e éd.). 128 p.

Association of Chartered Certified Accountants and the Chartered Institute of Management Accountants, 2008, P5 Advanced performance management, Published by: Kaplan Publishing UK Unit 2 The Business Centre Molly Millars Lane Wokingham Berkshire RG41 2QZ.

Enterprise Risk Management. Applying enterprise risk management to environmental, social and governance-related risks. Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), februarie 2018.

SANTANU, M., BIKKI, J., MAHMUD, H. Internal Control Weaknesses and Accounting Conservatism: Evidence From the Post–Sarbanes–Oxley Period. In: Journal of Accounting, Auditing & Finance, 2013, no.28(2), p.152-191.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.