AUDITUL SUBSTITUIT SAU ALTERNATIVĂ A CONTROLULUI

Iulia CAPRIAN

Abstract


Necesitatea controlului este determinată în mare măsură de actori cum sunt: asiguraţii, acţionarii, salariaţii, instituţiile statului, partenerii de afaceri şi investitorii, care au nevoie de cunoaşterea fenomenului şi de protecţia intereselor lor. Necesitatea controlului pentru asiguraţi este evidentă. Cineva trebuie să verifice cum şi ce se întâmplă cu fondurile sub­scrise în vederea protejării împotriva unor riscuri generatoare de pagube materiale, vătămări corporale sau pierderi finan­ciare. De asemenea, este normal ca o autoritate să vegheze şi să controleze dacă drepturile asiguraţilor au fost respectate, iar aceştia au fost îndestulaţi prin indemnizaţia de despăgubire plătită de asigurător. Protejarea obiectivelor societăţii şi
a resurselor investite în societatea de asigurare de către un acţionar nu poate fi realizată decât printr-un control riguros, temeinic şi bine organizat la scara întregii activităţi. Este mult mai uşor să se prevină pierderile financiare generate de erori şi fraude decât să apară ca un fapt împlinit.

THE SUBSTITUTED AUDIT OR ALTERNATIVE CONTROL

 

The necessity of control is determined largely by actors such as policyholders, shareholders, employees, state institutions, business partners and investors, who need knowledge of the phenomenon and protection of their interests. The necessity of control for sure is obvious: Someone should check how and what is happening with funds subscribed to protect against risks generating property damage, injury or financial loss. It is also normal that authority watch and control whether the insured rights were respected and they were sated by indemnity compensation paid by the insurer. Protecting company objectives and resources invested in insurance company by a shareholder can not be achieved only through close monitoring, thorough and well organized scale activities. It is much easier to prevent financial losses arising from errors and fraud than to appear as a fait fulfilled.


Keywords


insurance, control, audit,expertise, revision, inspection, intern control, intern audit, object of control, objective audite, planification, insured, insurers, insurance company.

Full Text:

PDF

References


DECEBAL, M.B. Control în asigurări. Cluj-Napoca, 2015.

DOLGHI, C. Aspecte practice privind auditul operaţiilor din asigurarea directă, coasigurarea şi reasigurarea. În: Revistă ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2012, nr.2(52).

CAPRIAN, Iu. Control financiar. Chişinău, 2013.

ŞERBĂNESCU, C. Controlul intern al societăţilor de asigurări. În: Finanţe, bănci, asigurări, 2012, nr.1, p.54-56.

FOTESCU, S. Problemele consolidării şi eficientizării controlului şi auditului în asigurări. În: Ştiinţa, businessul, societatea: evoluţii şi intercorelări în condiţiile integrării în spaţiul economic european. Conferinţă internaţională (12-14 februarie 2004). Chişinău, 2004, vol.1, p.115-117.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.