ARMONIZAREA MANAGEMENTULUI ACHIZIŢIILOR PUBLICE DIN REPUBLICA MOLDOVA LA DIRECTIVELE UE

Maria COJOCARU, Elena RUSU

Abstract


În acest articol sunt abordate probleme ce vizează reforma sistemului de achiziţii publice al Republicii Moldova şi al României, armonizarea legislaţiei şi a procesului de achiziţii publice la normele europene. Întru realizarea scopului şi sarcinilor propuse au fost aplicate diferite metode de cercetare: monografică, comparativă, metoda grafică. Cercetarea procesului de achiziţii publice, în contextul prevederilor legislative ale Uniunii Europene, a permis autorilor să constate prezenţa unor nereguli şi disfuncţionalităţi în organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice la nivel naţional. În concluzie, au fost formulate sugestii menite să contribuie la perfecţionarea managementului achiziţiilor publice din Republica Moldova.

HARMONIZATION OF PROCUREMENT MANAGEMENT IN MOLDOVA TO EU DIRECTIVES

In this article the author presents a studio on the reform of the procurement system of Moldova and Romania, har­monization of legislation and the process of European procurement rules. In achieving established goals were applied different research methods: monographic, comparative graphical method. Research the procurement process in the con­text of the legislative European Union (EU), allowed the author to declare the presence of irregularities and failures in organization and conduct of procurement procedures at national level. In conclusion, suggestions were made that would help to improve the management of public procurement in Moldova.


Keywords


system, reform of public procurement, harmonization.

Full Text:

PDF

References


http://documents.worldbank.org/curated/en/2010/06/14197247/moldova-country-procurement-assessment-report-cpar (Accesat: 04.10.2016)

Anexă la Comunicarea comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul economic şi social european şi Comitetul regiunilor. Programul de lucru al Comisiei pentru 2016. Strasbourg, 27.10.2015COM(2015)610final. http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_vi_ro.pdf (Accesat: 12.10.2016)

http://tender.gov.md/ro/content/comunicat-privind-publicarea-anun%C8%9Burilor-de-participare-la-procedurile- de-achizi%C8%9Bii-0 (Accesat: 04.10.2016)

Legea privind achiziţiile publice, nr.96-XVI din 13.04.2007. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.107-111/470 (Accesat: 04.10.2016)

bap@tender.gov.md (Accesat: 08.10.2016)

http://www.viitorul.org/newsview.php?l=ro&id=4427&idc=132 (Accesat: 08.10.2016)

Legea privind achiziţiile publice, nr.131 din 03 iulie 2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.197-205, art.402 (Accesat: 08.10.2016)

http://tender.gov.md/ro/content/comunicat-privind-desf%C4%83%C8%99urarea-%C8%99edin%C8%9Belor-de-examinare-public%C4%83-contesta%C8%9Biilor

http://www.ebrd.com/downloads/legal/procurement/ppreport.pdf (Accesat: 09.10.2016)

Hotărârea Curţii de Conturi cu privire la Raportul auditului performanţei sistemului de achiziţii publice, nr.37 din 01.10.2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr.306-310/34.

Anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.667 din 27 mai 2016 http://tender.gov.md/sites/default/files/re35b31.pdf (Accesat: 12.10.2016)

http://www.ccrm.md/hotarireview.php?idh=767&l=ro (Accesat: 12.10.2016)

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=330333, art.327¹, alin.(2), Codul Contravenţional (Accesat: 12.10.2016)

Raport de evaluare a riscurilor de corupţie în sistemul achiziţiilor publice în Republica Moldova” noiembrie 2015 – ianuarie 2016.

„Achiziţii publice”, 2016, nr.107. Bucureşti, http://www.revista-achizitii.ro/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.