ANALIZA INTERACȚIUNII INDICATORILOR MONETARI ȘI DE CREDIT ÎN ECONOMIA REPUBLICII MOLDOVA

Tudor SULA

Abstract


În scopul eficientizării activității sistemului de credit și activizării creditării investiționale a sectorului real al econo­miei Republicii Moldova, în baza datelor statistice a fost efectuată analiza dinamicii și structurii masei monetare, inclu­siv a interacțiunii indicatorilor monetari și de credit, precum și a factorilor care influențează asupra evoluției indicatorilor monetari și de credit pe parcursul perioadei 2005-2016. Astfel, pentru eficientizarea activității sistemului de credit al Republicii Moldova la etapa actuală este necesară promovarea unei politici monetare bazate pe corelarea și ajustarea indicatorilor macroeconomici, monetari și de credit; pentru atingerea obiectivelor politicii monetare, sunt necesare noi abordări și practici internaționale, inclusiv cele recomandate de organizațiile financiare internaționale privind îmbunătă­țirea supravegherii prudențiale; Banca Națională a Moldovei urmează să efectueze o conlucrare mai eficientă cu Guvernul Republicii Moldova pentru asigurarea suficientă cu resurse investiționale a necesităților sectorului real al economiei.

ANALYSIS OF THE INTERACTION BETWEEN THE MONETARY AND CREDITING INDICATORS IN MOLDOVA'S ECONOMY

In order to streamline the activity of the credit system and activate the investment crediting of the real sector of the economy of the Republic of Moldova, on the basis of statistical data, there was performed an analysis of the dynamics and the structure of money supply, including the analysis of the interaction between the monetary and crediting indicators, as well as of factors influencing on the evolution of monetary and crediting indicators during the period 2005-2016. Thus, in order to streamline the activity of the credit system of the Republic of Moldova at present, it is necessary to promote a monetary policy based on the correlation and adjustment of the macroeconomic, monetary and credit indicators; to achieve the objectives of the monetary policy, new international approaches and practices are needed, including those recommended by international financial organizations to improve prudential supervision. The National Bank of Moldova is expected to work more efficiently with the Government of the Republic of Moldova to provide sufficient investment resources to meet the needs of the real sector of the economy.


Keywords


credit system activity, monetary policy, monetary aggregates, money supply, monetary indicators interaction.

Full Text:

PDF

References


KEYNES, J.M. Teoria generală a ocupării forței de muncă, a dobânzii și a banilor. București: Editura Publică, 2009.

GRIGORITA, C. Sistemul de credit al Republicii Moldova: dezvoltarea şi contribuţia acestuia la creşterea economiei naţionale. În: Economie şi sociologie (Chişinău), 2004, nr.1, p.86-97.

СТАРИЦИНА, Л., ХРИСТЮК, Л. Оценка диспропорций и результатов денежно-кредитной системы Рес-публики Молдова. B: Economie şi sociologie (Chişinău), 2004, nr.1, p.57-67.

STARITINA, L., TIMOFEI, O. Politica monetar-creditară a Republicii Moldova. Noi abordari metodologice. În: Economie şi sociologie (Chişinău), 2010, nr.3, p.82-90.

GANEA, V., MOSCALU, E. Activitatea procesului investiţional prin prisma relaţiilor financiar-creditare. În: Rolul ştiinţei şi învăţământului economic în realizarea reformelor economice din Republica Moldova: Conferinţă ştiintifică. Chişinău, 2003, vol.2, p.676-678.

STARITINA, L., SULA, T. Estimarea rolului politicii monetar-creditare în activizarea activităţii investiţionale. În: Economie şi sociologie (Chişinău), 2005, nr.1, p.95-102.

БАЛЫНСКИЙ, А.Б. Общая теория денег и кредита: Учебное пособие. Кишинёв: Еврика, 1998. 232 с.

ГРЕКОВ, И.Е. О совершенствовании подходов к определению монетизации экономики и обоснование ее оптимального уровня. В: Финансы и кредит, 2007, №11, с.60-70.

www.statistica.md. Anuarele Statistice ale Republicii Moldova pe anii 2005-2015.

www.bnm.md. Rapoartele anuale ale Băncii Naționale a Moldovei pe anii 2005-2015.

www.bnm.md/ro/content/agregatele-monetare-republica-moldova


Refbacks

  • There are currently no refbacks.