RETROSPECTIVA POLITICILOR EDUCAȚIONALE IMPLEMENTATE ÎN SECTORUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SUPERIOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Natalia GAVRILAŞ

Abstract


În acest articol  sunt reliefate politicile educaționale care au fost implementate în sistemul de învăţământ din Republica Moldova, îndeosebi în învățământul superior. Învăţământul superior a suferit multiple transformări, începând cu perioada proclamării independeței și continuând până în prezent. Toate modificările operate au avut la bază racordarea sistemului de învăţământ superior la rigorile europene, altfel spus – europenizarea acestuia. Adaptarea învăţământului superior la condiţiile cerute de UE va oferi compatibilitatea şi competitivitatea necesară pe piaţa universitară europeană, fapt ce va determina creşterea mobilităţilor academice ale actorilor implicaţi.

REVIEW OF EDUCATIONAL POLICIES IMPLEMENTED IN THE HIGHER EDUCATION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

This article highlights the educational policies that have been implemented in the educational system of the Republic of Moldova, especially in higher education. Higher education has undergone a lot of changes since the proclamation of independence and continued to this day. The all changes made were based on the connection of the higher education system to the European rigor, in other words its Europeanization. The adaptation of the higher education to the conditions required by the EU, will provide the necessary compatibility and competitiveness on the European academic market, which will increase the academic mobility of the involved actors.


Keywords


education policy, education, strategy, reform, higher education, the law of education, the Code of Education.

Full Text:

PDF

References


TODERAȘ, N. Aspectele racordării sistemului de învățământ superior la standardele statelor membre ale Uniunii Europene: politici educaționale și de tineret. Școala Naționalã de Studii Politice și Administrative din București 2006. 98 p. Studiu realizat în cadrul Proiectului „Planul de acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova: docu-ment accesibil publicului”. Material disponibil în variantă electronică la adresa: http://www.e-democracy.md/files/ aspectele-racordarii-sistemului-invatamant-superior.pdf. [Accesat: 16.05.2017]

Legea învăţământului, nr.547 din 21.07.1995. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.62-63, art.692.

Ibidem.

SECRIERU, D. Integrarea sistemului educaţional din Republica Moldova în spaţiul european. Studiu elaborat în cadrul Programului „Politici Educaţionale”. Chișinău, 2007. 54 p. Material disponibil în varianta electronică la adresa: http://www.ipp.md/lib.php?l=ro&idc=169. [Accesat: 14.04.2017]

CIUREA, C. și al. Sistemul de învăţământ superior din Republica Moldova în contextul Procesului Bologna: 2005-2011, Chișinău, 2012. 93 p. Studiu elaborat la inițiativa și cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova, în cadrul Proiectului „Studii aprofundate cu tematici europene”. Material disponibil în variantă electronică la adresa: https://www. soros.md/files/publications/documents/Studiu%20Procesul%20Bologna%202005-2011.pdf. [Accesat: 05.05.2017]

Codul Educaţiei al Republicii Moldova, nr.152 din 17.07.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.319-324, art.634.

Strategia Învăţământului Superior din Republica Moldova în contextul Procesului Bologna, din 24 mai 2014. http://utm.md/edu/legal/strategia_rm.pdf. [Accesat: 10.05.2017]

VELIŞCO, N. Realizarea Spaţiului European Comun în Învăţământul Superior din Republica Moldova: Realităţi şi Perspective. Chișinău, 2016. 37 p. Material disponibil în variantă electronică la adresa: http://www.erasmusplus.md/ sites/default/files/pdf/raport_velisco_2016_invatamintul_superior_0.pdf. [Accesat: 22.05.2017]

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, Ciclul III, nr.1007 din 01.12.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.386-396, art.1101.

http://www.edu.gov.md/sites/default/files/ordin_nr._86_din_8.02.2016.pdf. [Accesat: 18.04.2017]

http://anacip.md/index.php/ro/home-ro-ro/misiune. [Accesat: 26.05.2017]

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii şi a instituţiilor de învăţământ professional tehnic, superior şi de formare continuă şi a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calităţii programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, nr.616 din 18.05.2016. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.134-139, art.671.

http://www.usefs.md/PDF/metodologia_01.pdf. [Accesat: 23.05.2017]

http://www.dmc.utm.md/utilsIRDownloads/acteNL/externe/HGC1007.pdf. [Accesat: 14.04.2017]

Ordin cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Planului - cadru pentru studii superioare (Ciclul I – licență, Ciclul II – masterat, studii integrate, Ciclul III – doctorat), nr.1045 din 29.10.2015. Aprobat de Ministerului Educaţiei al RM. http://www.edu.gov.md/sites/default/files/ordinul_nr._1045_din_29.10.2015_plan-cadru_pentru_studii_ superioare_ciclul_i_-_licenta_ciclul_ii_-_master_studii_integrate_ciclul_iii_-_doctorat.pdf. [Accesat: 03.05.2017]

Hotărârea Guvernului Republicii Moldova cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a educaţiei pentru anii 2014-2020 „Euducaţia – 2020”, nr.944 din 14.11.2014. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.345-351, art.1014.

Proiectul noului Nomenclator al domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor în învățământul superior. Propus de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. http://www.cnaa.md/i/news/2017/22022017/intr22_1_0.pdf. [Accesat: 20.05.2017]

http://www.timpul.md/articol/proiectul-euniam-este-apreciat-i-recunoscut-de-catre-expertii-internationali-110255.html. [Accesat: 25.04.2017].


Refbacks

  • There are currently no refbacks.