ELEMENTUL GREC ÎN INSTITUŢIILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ALE BASARABIEI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XIX-LEA

Valeriu HARABARA

Abstract


By creating a politico-administrative apparatus in Bessarabia, the Russian “tsarist” authorities promoted the representatives of the Greek ethnic groups in all spheres of public administration in Bessarabia. The factors that influenced the process were conditioned by the professional and intellectual training of the Greek elite, as well as the knowledge of several languages, including Russian. No less important in this context was the protective position towards the Greek immigrants from the Russian “tsarist” authorities. The political and legal status of Bessarabia in the first quarter of the nineteenth century, favorable to foreign nobles, was a turning point in establishing the elite of noble Greeks in this territory. This policy was determined by the authorities' efforts to create a social support to support “tsarism”, a positive image of it, as well as the geopolitical interests of Russia in the Balkans.


Keywords


Bessarabia, Greek immigrants, geopolitical interests, Russian “tsarist” authorities, civil servants

Full Text:

PDF

References


TOMULEȚ, V. Componența etnică și numerică a burgheziei comerciale în Basarabia (anii 30-60 ai sec. al XIX-lea). În: Clio. Almanah Istoric. Ediția 1997. Chișinău, 1998, p.33-49.

BOLDUR, A. Basarabia românească. București: Carpați, 1943. 188 p.

ANRM, Fond 1, inv.1, d.2286, 13 f.

POȘTARENCU, D. Destinul românilor basarabeni sub dominația țaristă. Chișinău: CPUSM, 2012. 546 p.

ЩЕГЛОВ, Д. Участие Митрополита Гавриила в грaжданском устройстве Бессарабии. B: Кишиневские епархиальныe ведомoсти, 1902, №17, с.366.

POȘTARENCU, D. Op. cit.

Ibidem, p.443.

КРУПЕНСКИЙ, А.Н. Краткий очерк о Бессарабском дворянстве (1812–1912). Санкт-Петербург, 1912. 174 c.

Ibidem, p.81-147.

Ibidem, p.3.

POȘTARENCU, D. Eliminarea, în 1828, a limbii române din sistemul administrativ al Basarabiei. În: Limba Română. Revistă de știință și cultură, Anul XXII, 2012, nr.5-6(203-204), p.81-89. ISSN 0235-9111

BEZVICONI G. Profiluri de ieri și de azi. Articole. Chișinău: Librăria Universitară I.Cărăbaș, 1943, p.181.

ANRM, Fond 5 inv.3, d.1, f.2 – verso, 4, 16.

TOMULEȚ, V. Cronica protestelor şi revendicărilor populaţiei din Basarabia (1812-1828): (în baza documentelor depozitate în Fondul 2 „Cancelaria guvernatorului Basarabiei” al Arhivei Naționale a Republicii Moldova). Vol.II. Chişinău: CEP USM, 2007, p.319-321.

CERNOVODEANU, P. Călători străini despre Țările Române în secolul al XIX-lea: serie nouă. Vol.X (1801-1821). București: Editura Academiei Române, 2004, p.354.

BEZVICONI, G. Manuc-Bei. Ediția a II-a. În: Din trecutul nostru, 1938, anul VI, nr.54-55. Chișinău: Tipografia Uniunii Clericilor Ortodocși din Basarabia, p.1-55.

BEZVICONI, G. Boierii Catargi. În: Din trecutul nostru, 1936, anul IV, nr.36-39, p.107 -126.

CHICUȘ, N. Promovarea valorilor occidentale în Estul Europei prin procesul de codificare a legislației moldovenești în Basarabia la începutul secolului al XIX-lea. În: Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene: Materialele Simpozionului internaţional, noiembrie 2008: In honorem Gheorghe Gonţa. Chișinău, 2008, p.640.

TOMULEȚ, V. Cronica protestelor..., p.56.

КРУПЕНСКИЙ, А.Н. Краткий очерк ..., p.81-147.

ВИГЕЛЬ, Ф.Ф. Воспоминания. Москва: Университетская типография,1865, c.98.

CORNEA, S. Instituirea forțată a sistemului de administrare provizorie a Basarabiei în primii ani ai ocupației rusești(1812-1816). În: Materialele Simpozionului științific internațional „200 ani de la anexarea Basarabiei de către Imperiul Țarist: Consecințele raptului teritorial pentru românii basarabeni”. Cahul, 2012, p.102-129.

ANRM, Fond 5, inv.1, d.1, 430 f.

ANRM, Fond 3, inv.1, d.224, 9 f.

ПОНАМАРЕВ, А. Приезд Павла Свиньина в Бессарабию и создание Комитета двенадцати в ноябре 1815 годa. În: Materialele Simpozionului național (cu participare internațională). „Nobilimea basarabeană în epoca re¬for¬melor din Imperiul Rus”. În memoria lui Alexandru Matei Cotruță. Ediția I (Chișinău, 30 noiembrie – 1 decembrie 2010) și ediția a II-a (Chișinău, 5-6 octombrie 2012) . Chișinău: Reclama, 2013. 278 p.

ANRM Fond 3, inv.1, d 568, 311 f.

ANRM, Fond 3, inv.I, d.568, 50 f.

BEZVICONI, G. Profiluri de ieri ..., p.89.

ANRM, Fond 75, inv.1, d.124, 526 f.

ANRM, Fond 2, inv.1, d.245, 124 f.

TOMULEȚ, V. Contribuțiile negustorilor basarabeni la instituirea Judecătorii Comerciale din Basarabia. În: Analele știinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socioumane”. Chişinău, 2001, vol. II, p.278-298.

Ibidem, p.282.

ANRM, Fond 88, inv.1, d.443, 394 f.

ПРЯХИН, Ю.Д. Греки – моряки Манганари в истории мировой гидрографии флота России. В: Российско-греческие государственные церковные и культурные связи в мировой истории. Москва, 2008. 350 c.

ANRM, Fond 2, inv.1, d.80, 1066 f.

TOMULEȚ, V. Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia (1812-1830). Documente inedite din arhivele Rusiei, Ucrainei şi Republicii Moldova. Chişinău, 2002. 423 p.

ANRM, Fond 6, inv. 2, d.16, 3-verso f.

ВИГЕЛЬ, Ф.Ф. Замечания на нынешнее состояние Бессарабии. B: Русский архив. Историко-литературный сборник, 1893. Выпуски 1-4, c.36.

БОГДАНОВА, Т.В. К вопросу об источниках формирования и сословном составе российского дворянства в XVIII в. B: Вестник Московского государственного областного университета. Серия «Исторические науки», 2010, №4-5, c.39-44.

ANRM, Fond 88, inv.1, d.40, 2 - verso f.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.