MOLDOVENISMUL ACTUAL: „REALIZĂRI” ŞI „PERSPECTIVE” (II)

Ion EREMIA

Abstract


The historical sources attest the fact that, by the term "vlach", "voloh", and by other derivates, were designated the Romanians, a local population from Transylvania, Moldavia and Wallachia. The name of the Moldovans ("our Moldovan boyars") does not indicate the ethnic affiliation of the boyars, but the fact that they are vassals of the lord and serve the country to which they belong, Moldavia. Studying the History of Romanians, we do not study the history of a foreign people, but our history, the history of Romanians from Moldova, Bogdan the Ist the Founder, who removed the Hungarian domination, also being a Romanian. The foreigners who visited Moldova and the Romanian Principalities considered Moldavans and Muntenians as one nation. Both countries were considered in the past, and today as Romanian countries too, and their spoken language, as the Romanian language.


Keywords


Romanians, Moldovans, Romanian language, Romanian Principalities, Moldova

Full Text:

PDF

References


ГРОСУЛ, В. Проблема этногенеза молдаван [Accesat: 15.06.2018]. Disponibil: (http://enews.md/articles/ view/ 4432/)

Ioan Mihaly de Apșa. Diplome maramureşene din secolul al XIV-lea şi al XV-lea. Sighetul Marmaţiei, 1900.

Documenta Romaniae Historica, D. Relaţii între Ţările române, vol. I, (1222-1456). Volum întocmit de acad. Ştefan Pascu, Constantin Cihodaru, Konrad G. Gundisch, Damaschin Mioc, Viorica Perivan. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1977.

Texte românești din secolul al XVI-lea. I. Catehismul lui Coresi, II. Pravila lui Coresi, III. Fragmentul Todorescu, IV. Glosele Bogdan, V. Prefețe și epiloguri, Ion Gheție (coord.) Ediții critice de Emanuela Buză, Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Ion Gheție, Alexandra Roman Moraru, Florentina Zgraon. București: Editura Acade-miei Române, 1982.

Documenta Romaniae Historica, A. Moldova. Vol.XXIII (1635-1636) / Volum întocmit de Leon Şimanschi, Nistor Ciocan, Georgeta Ignat şi Dumitru Agache. Bucureşti: Editura Academiei Române, 1996.

Documenta Romaniae Historica, A. Moldova. Vol.XXIV (1637-1638) / Volum întocmit de C.Cihodaru şi I.Caproşu. Bucureşti: Editura Academiei Române, 1998.

Documenta Romaniae Historica, A. Moldova. Vol.XXVI (1641-1642) / Volum întocmit de I.Caproşu. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2003.

Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi. Volumul III, Acte interne (1691-1725). Iaşi: Dosoftei, 2000.

Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi.Volumul II, acte interne (1661-1690) / Volum întocmit de Ioan Caproşu. Iași: Dosoftei, 2000.

Documenta Romaniae Historica, A. Moldova. Vol.XXVI (1641-1642) / Volum întocmit de Ioan Caproşu. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2003.

Documenta Romaniae Historica, A. Moldova. Vol.VIII, (1585-1592) / Volum întocmit de Ioan Caproşu. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2014.

Documente privitoare la istoria oraşului Iaşi. Volumul I, acte interne (1408-1660) / Volum întocmit de Ioan Caproşu şi Petronel Zahariuc. Iași, 1999.

EREMIA, I. Politica – instrument de formare a unei noi naţiuni: „naţiunea civică moldovenească”, Chişinău: Lexon-Prim, 2018.

Documenta Romaniae Historica. A. Moldova. Vol. II (1449–1486) / Volum întocmit de Leon Simanschi, Georgeta Ignat, Dumitru Agache. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1976.

Istoria Moldovei. Vol.1. Chişinău, 2016.

CĂPRĂROIU, D. Din nou despre originea oltenească a voievodului Bogdan I. În: Românii în istoria Europei. Vol.I. Târgovişte: Cetatea de Scaun, 2013, p.70-86 [Accesat: 15.06.2016]. Disponibil: http://gulevich.net/statiy.files/a/a7. files/din-nou-despre-originea-olteneascc483-a-voievodului-bogdan-i.pdf

DODON, I. Identitatea și istoria sînt pilonii statalității moldovenești [Accesat: 15.06. 2018] Disponibil: (www.presedinte.md/rom/comunicate-de-presa/igor-dodon-identitatea-si-istoria-sint-pilonii-statalitatii-moldovenesti

BOGDAN, I. Documentele lui Ştefan cel Mare, Volumul II. Bucureşti: Atelierele Gragice Socec & Co., Societate anonimă, 1913.

COSTIN, M. De neamul moldovenilor, din ce ţară au ieşit strămoşii lor. În: M.Costin. Opere. Chişinău: Literatura Artistică, 1989, p.320.

CANTEMIR, D. Hronicul vechimei a Romano – Moldo –Vlahilor. Vol.II. Ediţie îngrijitã, studiu introductiv, glosar şi indici de Stela Toma. Bucureşti: Minerva, 2000.

Ioan ZOBA din Vinţ. Sicriul de aur. Sebeş, 1683. [Accesat: 12.08.2018] Disponibil: https://tiparituriromanesti. wordpress.com/2013/08/05/sicriul-de-aur-sebes-1683/

BRANCOVICI, Gh. Cronica Românească. Editie critică de Damaschin Mioc şi Marieta Adam-Chiper. Studiu introductiv de Damaschin Mioc. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste Romaltia, 1987, p.22,38,42,43. [Accesat: 15.08.2018] Disponibil: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Gheorghe_Brancovici_-_Cronica_rom%C3%A2neasc%C4%83.pdf

Galerie foto-document 14 mai – comemorarea protopopului brașovean Radu Tempea, unul dintre primii cronicari români din Transilvania. Extras din Gramatica limbii române, alcătuită în sec.XVIII – despre latinitatea româ-nească. [Accesat: 11.07. 2018] Disponibil: https://www.activenews.ro/prima-pagina/Galerie-foto-document-14-mai-comemorarea-protopopului-brasovean-Radu-Tempea-unul-dintre-primii-cronicari-romani-din-Transilvania.-extras-din-Gramatica-limbii-romane-alcatuita-in-sec.-XVIII-despre-latinitatea-romaneasca-38025

КАНТЕМИР, Д. Описание Молдавии: Факсимиле, латинский текст и русский перевод Стурдзовского списка / Cост. и общая ред. Н.Л. Сухачева; предисл. А.Ешану и П.Балмуша; подготовка текста С.Д. Клейнер и Н.Л. Сухачева; пер. с лат. А.В. Андреева и Е.В. Шевцовой; Коммент. В.Ешану и А.Ешану. СПб.: Нестор-История, 2011.

CANTEMIR, D. Descrierea Moldovei [Accesat: 15.06.2018]. Disponibil: https://1md.online/ro/moldova/cultura /103-dimitrie-cantemir-descrierea-moldovei

CANTEMIR, D. Descrierea Moldovei / Traducere după originalul latin de Gh.Guţu. Introducere de Maria Holban. Comentariu istoric de N.Stoicescu. Studiu cartografic de Vintilă Mihăilescu. Indice de Ioana Constantinescu. Cu o notă asupra ediţiei de D.M. Pippidi. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1973.

CANTEMIR, D. Descrierea Moldovei. Chişinău: Litera; Bucureşti: Litera Internaţional, 2001.

VASILE, P.D. Cantemir despre unitatea limbii vorbite în Moldova, Muntenia şi Ardeal [Accesat: 15.06.2018] Disponibil: https://ibn.idsi.md/sites/default/files/imag_file/D%20Cantemir%20despre%20unitatea%20limbii%20 vorbite. pdf

CANTEMIR, D. Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. Volumul I. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, glosar şi indici de Stela Toma. Bucureşti: Minerva, 1999,

БОГДАН I. În: Православная энциклопедия. [Accesat: 15.09.2018] Disponibil: http://www.pravenc.ru/text/149449.html

ШОРНИКОВ, П.М. Молдавская самобытность: Монография. Тирасполь: Издательство Приднестровского университета, 2007.

ВИНОГРАДОВ, В.Н. КОГЭЛНИЧАНУ Михаил [Accesat: 15.09.2018]. Disponibil: https://slovar.cc/enc/bse/2005350.html

EMINESCU, M. Popor primitor şi tolerant [Accesat: 21.08.2018] Disponibil: http://www.vistieria.ro/Epoca-moderna/Istoria-romanilor-Articole/Articole-Epoca-moderna/

ДОМОСИЛЕЦКАЯ, М.В. Изучение румынского языка и культуры румын в России (XIX – начало XX вв.). B: Балканское языкознание: Итоги и перспективы (Материалы румынско-русского симпозиума, Санкт-Петербург, 2–3 октября 2009 г.) / Отв. ред. Н.Л. Сухачев. СПб.: Наука, 2009. 338 с. (ACTA LINGUISTICA PETROPOLITANA – Труды Института лингвистичеких исследований РАН / Отв. редактор Н.Н. Казанский. Т. V. Ч. 1) [Accesat: 11.12.2017]. Disponibil: https://alp.iling.spb.ru/static/alp_V_1.pdf

ПОЛЕВОЙ, Л.Л. Очерки исторической географии Молдавии XIII–XV вв. Кишинев: Штиинца, 1979.

Letopiseţul Ţării Moldovei / Îngrijirea textelor, prefaţarea letopiseţelor, glosar şi indici de Tatiana Celac. Chişinău: Hiperion, 1990.

EREMIA, I. Demografie şi politică la Est de Carpaţi în secolul al XIV-lea: aspecte istoriografice. În: Studia Universitatis Moldaviae. Revistă știinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2013, nr.4(64).

ПОП, И.-А. Марамуреш в ХIV в.: этническое и конфессиональное взаимодействие. B: Петербургские славян-ские и балканские исследования, 2010 [Accesat: 13.06.2017]. Disponibil: https://history.spbu.ru/files/departments/ nauchniy/Studia_2010_1.pdf

Cazania lui Varlaam. Iaşi, 1943. [Accesat: 15.09.2018]. Disponibil: https://tiparituriromanesti.wordpress.com/2011/12/04/cazania-lui-varlaam-iasi-1643/

VARLAAM. Opere. Răspunsul împotriva catehismusului calvinesc. Ediţie critică, studiu filologic şi studiu lingvistic de Mirela Teodorescu. Bucureşti: Minerva, 1984.

DOSOFTEI. Dumnezăiască Liturghie. 1679. Ediţie critică de N.A. Ursu. Cu un studiu introductiv de Înalt Prea Sfinţitul Teoctist Arhiepiscop al Iaşilor şi Mitropolit al Moldovei şi Sucevei. Iaşi: Mitropolia Moldovei şi Sucevei, 1980

ARVINTE, V. Român, românesc, România. Studiu filologic. Ediţia a III-a, definitivă. Iaşi: Casa Editorială Demiurg, 2008.

CANTEMIR, D. Hronicul vechimei a Roma¬no-Moldo-Vlahilor. Bucureşti, 1901.

Лингвистический энциклопедический словарь / Главный редактор В.Н. Ярцева, Москва: Советская Энцикло¬педия, 1990 (http://tapemark.narod.ru/les/305b.html

Большая биографическая энциклопедия [Accesat: 15.12.2018] Disponibil: https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_ biography/132229/%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE

ЯКОВЕНКО, И.П. Нынешнее состояние турецких княжеств Молдавии и Валахии и Российской Бесса-рабской области с картою: Изображенное в письмах, с историческим и статистическим описанием сих земель, нравов, обычаев и домашнего быта тамошних жителей с росписями всех бывших доныне в Молдавии и Валахии господарей и с объяснением разных чинов и их должностей / Cоч. Игнатия Яковенка. Санкт-Петербург: Типография Александра Смирдина, 1828.

ЯКОВЕНКО, И.П. Молдавия и Валахия с 1820 по 1829 год: в письмах Игнатия Яковенка. Санкт-Петербург: Типография Н.Греча, 1834.

ДЕМИДОВ, А.Н. Путешествие в Южную Россию и Крым через Венгрию, Валахию и Молдавию, совершенное в 1837 году Анатолием Демидовым... Москва, 1853.

ВЕНЕЛИН, Ю.И. О происхождении славян вообще и россов в особенности. В: Венелин Ю.И. Истоки Руси и славянства / Сост., предисл. и коммент. П.В. Тулаев / Отв. ред. О.А. Платонов. Москва: Институт русской цивилизации, 2011.

ПАЛАУЗОВ, С.Н. Румынские господарства Валахия и Молдавия в историко-политическом отношении. Санкт-Петербург: Типография И.Глазунова и К°, 1859.

BRANCOVICI, Gh. Cronica românească. Ediție critică de Damaschin Mioc şi Marieta Adam-Chiper. Studiu introductiv de Damascin Mioc. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1987. [Accesat: 12.10. 2018] Disponibil: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Gheorghe_Brancovici-Cronica_rom% C3 %A2neasc%C4%83.pdf

Radu POPESCU vornicul. Istoriile domnilor Ţării Româneşti. Introducere şi ediţie critică întocmite de Const. Grecescu. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1963.

Два указа (1801 г.) и «Священный рескрипт» (1802 г.) связанные с русско-турецко-румынскими отноше¬ния-ми. В: Восточные источники по истории народов юго-восточной и центральной Европы. Том 3. Москва Институт Востоковедения, 1974. [Accesat: 15.10.2018]. Disponibil: http://drevlit.ru/docs/turky/XIX/1800-820/Selim_III/Dva_Ukaza_i_Sv_reskript/pred.php) (http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Turk/XIX/1800-1820/ Selim_III/Dva_Ukaza_i_Sv_reskript/pred.htm

Молдаване / Отв. ред. М.Н. Губогло, В.А. Дергачев; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН; Институт культурного на¬следия АН Молдовы. Москва: Наука, 2010.

ВИНОГРАДОВ, В.Н. Россия и объединение румынских княжеств. Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1961.

ОБОЛЕНСКИЙ, Д. Византийское содружество. Шесть византийских портретов (traducere din limba engleză) [Accesat: 15.10.2018]. Disponibil: http://reosh.ru/wp-content/uploads/2016/03/pdf

КОЛИН, А.И., СТЫКАЛИН, А.С. Новые сведения о жизни и деятельности ростовского профессора А.И. Яцимирского. В: Новое прошлое • The New Past, 2016, №4. [Accesat: 20.09. 2018]. Disponibil: http://newpast. sfedu.ru/upload/iblock/a4c/The%20New%20Past%204%2012.pdf

ШАЙДУРОВ, В.Н. История стран Центральной и Восточной Европы с древнейших времен до конца XX в. Учебное пособие. Санкт-Петербург: Издательство «Осипов», 2008. [Accesat: 25.05.2018]. Disponibil: https://books. google.md/books?id=FsjG8qzTJwwC&pg=PA81&hl=ro&source=gbs_toc_r&cad=4#v=onepage&q&f=false

БИТКОВА, Т.Г. Румыния и Европейский союз: Идеология сближения и интеграции: аналитический обзор / РАН. ИНИОН. Центр научн.-информ. исслед. глобальных и региональных проблем. Москва, 2003.

ЧЕНЦОВА, В.Г. Новые исследования о Николае Спафарии и значении культурных традиций Румынских княжеств на христианском Востоке: дополнения, замечания, наблюдения. В: Вестник церковной истории, 2010, №3/4 (19/20). [Accesat: 5.06.2018]. Disponibil: http://www.sedmitza.ru/data/2011/04/04/1233683258/20_ chentsova.pdf

ЧЕНЦОВА, В. Новые исследования румынских документов архива афонского Иверского монастыря. [Accesat: 15.06.2018]. Disponibil: https://rusk.ru/st.php?idar=325529

ВИНОГРАДОВ, В.Н. Русско-турецкая война 1806–1812 годов, необъявленная и предгрозовая. В: Славяно-ведение, 2012, №3.

МЦХВАРИАШВИЛИ, А.Д. Восточный вопрос и российская дипломатия в 1864-1871 гг. (по материалам записок графа Н.П. Игнатьева). Специальность 07.00.03 – Всеобщая история (новая и новейшая история): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Краснодар, 2013.

КЭЗАН И. Румынские земли глазами русских очевидцев (с начала Наполеоновских войск до Адриано¬поль-ского договора 1829 года). В: Славяноведение, 2013, №3.

РОСТОВА, А. Русско-австрийско-османское соперничество и его последствия для княжеств. Disponibil: http://worldis.me/madam_rostova/blogs/142200

Краткая компилятивная история стран мира. Военная литература. [Accesat: 1.07.2018]. Disponibil http://militera.lib.ru/common/show/05_36.html

Глава III. Румынская Православная Церковь [Accesat: 11.06.2018]. Disponibil: https://www.sedmitza.ru/lib/ text/441207/

СКУРАТ, К.Е. История поместных православных церквей: Учебное пособие. В 2 т. Москва: Русские огни, 1994. [Accesat: 15.08.2018]. Disponibil: https://scibook.net/russkoy-tserkvi-istoriya/tserkov-rumyinskih-knyajestvah- turetskogo-24371.html.

VERESS, A. Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţârii Româneşti. Vol.X. Bucureşti, 1938.

Mică geografie a Daciei, Moldaviei şi a Ţerii Româneşti. Prelucrată de pitariu V. Popescu-Scriban, elev al Aca-demiei Mihăilene. Eşi, în Tipografia Albinei, 1838. [Accesat: 22.09.2018] Disponibil: https://tiparituriromanesti. wordpress.com/2012/01/14/mica-geografie-a-daciei-moldaviei-si-a-tarii-romanesti-iasi-1838/

EREMIA, I. „Tratatul” moldo-rus din anul 1656: abordări istorice paralele. În: Politici imperiale în estul şi vestul spaţiului românesc. Editura Universităţii din Oradea; Chişinău: Cartdidact, 2010.

EREMIA, I. Conştiinţa statal-teritorială a elitei politice din Ţara Moldovei (mijlocul secolului al XVII-lea – secolul al XVIII-lea). În: Retrospecţii medievale: in honorem Professoris emeriti Ioan Caproşu / Ed.: V.Spinei, L.Rădvan, Arcadie M. Bodale. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Iona Cuza”, 2014.

ПРІЦАК, Л.Д. Так званий переяславський договір 1654 р. і його проблеми. B: Східний світ, 2005, №1 [Accesat: 15.12.2018] Disponibil: http://history.org.ua/JournALL/orientworld/orientworld_2005_1/6.pdf

ПЕТКЕВИЧ, К. Переяславская рада 1654 года в новейшей польской историографии и публицистике. B: История и современность, 2007, №2. [Accesat: 15.12.2018]. Disponibil: https://www.socionauki.ru/journal/ files/iis/2007_2/perejaslavskaja_rada_1654.pdf


Refbacks

  • There are currently no refbacks.