PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA EVOLUŢIEI DEMOGRAFICE ŞI SOCIALE A BASARABIEI ÎN ANII ’40 AI SECOLULUI AL XIX-LEA

Valentin TOMULEŢ

Abstract


În acest articol autorul analizează, în baza izvoarelor de arhivă inedite, schimbările care au intervenit în dinamica şi componenţa populaţiei din Basarabia în anii ’40 ai secolului al XIX-lea, constatând că statistica ne oferă informaţii impor­tante, deşi nu întotdeauna exacte şi complete. Deşi conţine doar indici estimativi, ea ne dă totuşi posibilitatea să urmărim şi să determinăm anumite tendinţe în evoluţia proceselor de ordin demografic, social şi economic care au avut loc în epoca modernă în Basarabia, în general, precum şi în diferite judeţe luate aparte, în particular.

O analiză comparativă a statisticii pentru întreaga Basarabie vizând anii 1840-1850 atestă o dinamică lent-ascendentă a numărului populaţiei. În intervalul de 10 ani, creşterea reală a populaţiei a fost de cca 187577 locuitori, de la 685265 lo­cuitori în 1842 la 872842 în 1850, corespunzător unui spor de aproximativ 1,3 ori. Această majorare a numărului popu­laţiei Basarabiei, cum atestă izvoarele, s-a produs atât în urma sporului natural, cât şi în urma unor imigraţii de colonişti străini (deşi numărul acestora a fost mult mai mic ca în primele decenii) şi a strămutării unor cetăţeni ruşi din diferite cate­gorii sociale din guberniile interne ruse.

 

GENERAL OVERVIEW OF DEMOGRAPHIC AND SOCIAL EVOLUTION

OF BESSARABIA IN THE 1840s

In the given article, based on the original archival sources, the author analyzes the changes that occurred in the dynamics and composition of the population of Bessarabia in the 1840s, ascertaining that the statistics offers us important information, although not always accurate and complete. Although it contains only estimates, it still gives us the possibility to pursue and determine certain trends in the evolution of demographic, social and economic processes in modern times that have taken place in Bessarabia in general, as well as in different counties taken in particular.

A comparative analysis of statistics for the whole of Bessarabia for the years 1840-1850 shows a slow-rising dynamics of the population. In the 10-year period, the real population growth was about 187577 inhabitants, from 685265 in 1842 to 872842 in 1850, corresponding to an increase of about 1.3 times. This increase in the Bessarabian population, as evidenced by the sources, occurred both as a result of natural growth and immigration of foreign colonists (although their number was much lower than in the first decades) and the displacement of Russian citizens from different social categories in Russian domestic gubernyas.


Keywords


statistics, demography, social categories, Bessarabia, the Russian Empire.

Full Text:

PDF

References


Arhiva Istorică de Stat din Rusia (AISR), F.19, inv.3, d.125, f.50-54 verso.

VERT, C. Geografia populaţiei. Teorie şi metodologie. Timişoara, 2001, p.6.

Arhiva Naţională a Republicii Moldova (ANRM), F.2, inv.1, d.1197, f.5-5 verso.

Mai detaliat despre semnificaţia „epocii lui Fiodorov” a se vedea în: Valentin Tomuleţ. Basarabia în epoca

modernă (1812-1918) (Instituţii, regulamente, termeni). Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită. Iaşi, 2014, p.296-297.

НАККО, A. Бессарабская область со времени присоединения ея к России по Букарестскому миру 1812-го года. В историческом, экономическом и статистическом отношениях (manuscris). Кишинев, 1879, л. 156 verso (manuscrisul lucrării se păstrează în fondul de manuscrise al bibliotecii Universităţii de Stat din Odesa).

Ibidem, f.148-148 verso.

AISR, F.1281, inv.4, d.72, f.79, 81.

AISR, F.1281, inv.5, d.54, f.81.

Regulamentul integral a se vedea: ANRM, F.134, inv.1, d.71, f.33-44; Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). Собр. II, т.XXI, 1846, отд. первое, №19881. СПб., 1847, c.404-410.

RIASANOVSKY, N.V. O istorie a Rusiei. Iaşi, 2001, p.319.

Ne referim la proiectele regulamentelor din 1819, 1825 şi la Regulamentul despre ţărani din 1834.

ANRM, F.2, inv.1, d.3426, f.6.

ПСЗРИ. Собр. II, т.XIV, 1839, отд. первое, №12293, СПб., 1830, c.404.

AISR, F.1263, inv.630, d.1555, f.658.

Ibidem, f.656.

Ibidem, f.654.

AISR, F.1263, inv.606, d.1638, a.1843, f.303.

Ibidem, f. 310.

ANRM, F. 88, inv.1, d.1216, f.3.

Despre istoria acestor categorii sociale a se vedea mai detaliat: TOMULEŢ, V. Statutul şi fiscalitatea mazililor, ruptaşilor şi odnodvorţilor din Basarabia sub regim de dominaţie ţaristă (1812-1871). În: Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială, vol.IV, nr.5-6. Chişinău, 2013, p.9-51.

TOMULEŢ, V. Rolul negustorilor din Ismail şi Reni în relaţiile comerciale ale Basarabiei cu Sublima Poartă în anii ’30 ai secolului al XIX-lea. În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Seria „Ştiinţe socioumanistice”, Chişinău, 2001, vol.II, p.299-310. Idem. Rolul porturilor Ismail şi Reni în comerţul exterior al Basarabiei prin Marea Neagră (1812-1856). În: In honorem Gheorghe Gonţa. Ţara Moldovei în contextul civilizaţiei europene. Materialele Simpozionului Internaţional, noiembrie 2008. Chişinău, 2008, p.689-721.

СКАЛЬКОВСКИЙ, А.А. Измаильское Градоначальство в 1847 году. B: Журнал Министерства внутренних дел, CПб., 1849, ч.25, с.420.

СКАЛЬКОВСКИЙ, А.A. Записки о торговых и промышленных силах Одессы. СПб., 1865, с.72.

ANRM, F.2, inv.1, d.2591, partea a doua, f.397 verso-398.

Ibidem, f. 398. Suma mărfurilor exportate şi importate în 1840 este mai mică în comparaţie cu anii ’30, explicaţia fiind că în 1839, în urma reformei financiare, în circulaţie a fost pusă rubla de argint, egalată cu 3,5 ruble asignate.

AISR, F. 19, inv. 3, d. 956, f. 106-106 verso.

НАККО, А. Бессарабская область со времени присоединения ея к России по Букарестскому миру 1812-го года. В историческом, экономическом и статистическом отношениях, л. 227-227 об.

Ibidem, f.27 verso.

Istoria României. Compendiu. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. / Coordonatori Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan. Cluj-Napoca, 2007, p.581.

Mai detaliat despre această problemă a se vedea: TOMULEŢ, V. Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia şi influenţa ei asupra constituirii burgheziei comerciale (1812-1868). Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Iaşi, 2015, p.242-273.

ANRM, F.2, inv.1, d.4137, f.41 verso.

PLATON, Al.-F. Geneza burgheziei în Principatele Române (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea). Preliminariile unei istorii. Iaşi, 1997, p.183.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.