MOLDOVENISMUL ACTUAL: „REALIZĂRI” ŞI „PERSPECTIVE” (III)

Ion EREMIA

Abstract


Tendinţa moldoveniştilor actuali de a se prezenta urmaşi destoinici ai marilor cărturari din Moldova din secolele precedente nu are niciun temei. Pe de altă parte, savanţi veritabili din Rusia contemporană, istorici şi lingvişti, nu au căzut în capcana moldovenismului primitiv şi consideră că limba vorbită în Moldova în secolele trecute şi în prezent este limba română, iar numele corect al poporului este poporul român. Opinia este întemeiată pe cercetări aprofundate ale bogatei moşteniri intelectuale lăsate de marii cărturari din veacurile precedente. Atât timp cât savanţii şi tineretul stu­dios din Republica Moldova, din Rusia şi din alte ţări respectă adevărul transmis de sursele istorice şi cercetările sa­van­ţilor notorii şi utilizează în scrierile lor sintagmele „ţările româneşti”, „limba română” şi termenul „român” pentru desemnarea statelor Moldova şi Ţara Românească (Valahia, Ţara Muntenească), a populaţiei şi a limbii vorbite de locui­torii din Republica Moldova, perspectiva „ştiinţifică” a moldoveneștilor nu are niciun viitor. Problema identităţii mol­doveneşti, aşa cum o formulează moldoveniştii de astăzi: moldovenii şi românii sunt două naţiuni diferite, limba moldo­venească şi limba română sunt două limbi diferite, este o problemă falsă şi se va afla mereu în criză.

 

THE PRESENT DAY MOLDOVENISM: “ACHIEVEMENS” AND  “PERSPECTIVE” (III)

The current Moldovenists' tendency to present themselves as worthy followers of the great scholars of Moldavia from the previous centuries has no basis. Contrary to this, some genuine scholars from contemporary Russia, historians and linguists, did not follow the path of primitive Moldovans, and believe that the spoken language in Moldavia, in the past centuries and present, is Romanian, and the correct name of its people is Romanian. Their opinion is based on a deep research of the rich intellectual heritage left by the great scholars of previous centuries. As long as the scholars and the young students from the Republic of Moldova, Russia and other countries respect the truth held by the historical sources and researches of the notorious scholars, and also use in their papers the expressions “Romanian countries”, “Romanian” and “Romanian language” in relation to Moldova and Principality/Country of Romania (Wallachia, Muntenia), in relation to the population and the spoken language of the Romanians from the Republic of Moldova, the “scientific” perspective of Moldovenists has no future. The issue of Moldovan identity, as it is formulated by today’s Moldovenists: Moldovans and Romanians are two different nations, Moldovan and Romanian are two different languages, it is a false problem and it will always be in crisis.


Keywords


Romanian, Romanian language, Moldovenism, Moldovan, Moldavia, Principality of Romania.

Full Text:

PDF

References


Istoria Moldovei. Vol.I. Ţara Moldovei în evul mediu (secolele XI-XVII). Chişinău, 2016.

EREMIA, I. Românismul unui cărturar moldovean din secolul al XIX-lea – Manolachi Drăghici. În: Identităţi naţio¬nale în dialog intercultural: Unitate prin diversitate / Coordonatori I.Gumenăi, S.Şipoş. Chişinău, 2016, p.60-68.

ALBINEŢ, I. Manual de Istoria Principatului Moldovei. Partea I. / Ed. Gh.Sion. Iaşi: Institutul Albinei, 1845.

СТАДНИЦКИЙ, А. Гавриил Бэнулеску-Бодони, Экзарх молдовлахийский и митрополит Кишиневский. Кишинев, 1894.

Арсений, епископ Псковский. Исследования и монографии по истории Молдавской церкви. СПб.: Тип. Ф.Вайсберга и П.Гершунина, 1904.

Арсений (Стадницкий), Древою. Открытая православная энциклопедия. Disponibil: https://drevo-info.ru/ articles/2387.html#wrapper [Accesat: 02.12.2018]

Арсений, епископ Псковский. Исследования и монографии по истории Молдавской церкви. СПб.: Тип. Ф.Вайсберга и П.Гершунина, 1904.

CIOBANU, A. Politica glotică a ţarismului rus în Basarabia. În: Akademos, 2012, nr.2(25).

МАТЕЕВИЧ, A. Моменты церковного влияния в происхождении и историческом развитии молдавского языка. В: Кишиневские епархиальные ведомости, 1910, №45, с.1593-1597; №49, с.1753-1761; №52, с.1924-1934; 1911, №42, с.1477-1487.

MATEEVICI, A. Opere. Vol.I. Chişinău: Ştiinţa, 1993.

ГРОМ, О. Региональный, этнокультурный и имперский проекты национальной идентичности в Бессарабии (1905-1912). Disponibil: http://buktolerance.com.ua/?p=3375〈=ru [Accesat: 12.07.2017]

BUTNARU, T. Alexei Mateevici – animator al Unirii şi renaşterii spirituale din Basarabia. Disponibil: http://basarabialiterara.com.md/?p=18926 [Accesat: 02.12.2018]

ДОМОСИЛЕЦКАЯ, М.В. Изучение румынского языка и культуры румын в России (XIX в. – начало XX в.). В: Acta Linguistica Petropolitana. Труды Института Лингвистических Исследований. Санкт-Петербург: Издательство Институтa лингвистических исследований РАН, 2009, №.1, c.51-151.

МАРЦЕЛЛА, C. Российско-Румынская грамматика, составленная Степаном Марцеллою и изданная Депар-та¬ментом Народного просвещения. Книга первая. Граматикъ Руссаскъ шi Румыняскъ, ынкiпуiтъ де Штефан Марџела шi тїпърiтъ де Дiпартаментул ... . Санкт-Петербург: Типография Департамента Народного Просве-щения, 1827.

GIRFANOVA, A.H. On the History of the Romanian language studies in Russia. În: Dacoromania, serie nouă, XVII, 2012, nr.2, p.142-146. Disponibil http://www.dacoromania.inst-puscariu.ro/articole/ 17_XVII_(2012_nr.2)% 20[Pages%20142%20-%20146].pdf [Accesat: 12.11.2018]

СРЕЗНЕВСКИЙ, И.И. Мысли об истории русского языка. Disponibil: http://www.ruthenia.ru/apr/textes/sreznevs/srezn1.htm [Accesat: 02.12.2018]

НИКОЛОВ, А., ГЕРД, Л., П.А. Сирку в България (1878-1879) B: Studia mediaevalia et Byzantina, София, 2012, с.14. ISSN_1314-4170 Disponibil: https://www.academia.edu/2138126 [Accesat: 02.10.2018]

КОЛИН, А.И., СТЫКАЛИН, А.С. Новые сведения о жизни и деятельности ростовского профессора А.И. Яцимирского. B: Новое прошлое / The new past, 2016, №4, c.178-192. Disponibil:

http://newpast.sfedu.ru/upload/iblock/a4c/The%20New%20Past%204%2012.pdf [Accesat: 12.12.2017]

EREMIA, I. Recenzie la cartea: Documente Bucovinene, vol VII/Teodor Balan, Iaşi, TAIDA, 2005, XX p.+318 p.; vol. VIII, XVI p. + 234 p. – vol. IX, Iaşi, TAIDA, 2006, XII p. + 164 p. În: Tiragetia. Istorie. Muzeologie. Serie nouă. Vol.II [XVII], nr.2, p.361-362.

ДОМОСИЛЕЦКАЯ, М.В. Изучение румынского языка в России в середине XX века (М.В. Сергиевский, В.Ф. Шишмарёв, Д.Е. Михальчи, Р.А. Будагов: аннотированный биобиблиографический указатель). B: Acta linguistica petropolitana. Труды Института лингвистических исследований РАН / Отв. ред. Н.Н. Казанский. Тom VII. Ч. 1) c.701-730 Disponibil: https://alp.iling.spb.ru/static/alp_VII_1.pdf. [Accesat: 01.12.2018]

НАРУМОВ, Б.П. Идея единства языка в румынском языкознании. Disponibil:

http://elibrary.udsu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3231/Repina_80.pdf?sequence=1 [Accesat: 05.10.2018]

ДЁМИН, О.Б. Молдавия и Румыния в деятельности российского слависта В.И. Григоровича. Disponibil: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/32532/grigorovich_15-77-88.pdf?sequence=-1[Accesat: 02.05.2018]

Донесенія В И. Григоровича объ его путешествиіи по славянскимъ землямъ. Казань: Типо-литография Императорского Университета, 1915.

МЕЛЬНИЧЕНКО, Е.А. Румынские издания в именном фонде В.И. Григоровича научной библиотеки Одесского Национального Университета имени И.И. Мечникова. В: Вісник Одесского Национального Университета. Серия: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство, 2016, Том 21, вип.2, c.69-79.

МУРТУЗАЛИЕВ, С.И. В.И. Григорович – первый российский историк Болгарии XV – XVI вв. (к 200-летию со дня рождения). Disponibil: https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/ 32555/grigorovich_15-55-68.pdf? sequence=-1&isAllowed=y [Accesat: 07.12.2018]

ROŞU, V.-T. A.T. Laurian, editor şi redactor la Magazin Istoric pentru Dacia, p.143. Disponibil: http://diam.uab.ro/istorie.uab.ro/publicatii/colectia_auash/annales_13/11_rosu.pdf. [Accesat: 07.12.2018]

CRETOIU, A. Magazin istoric pentru Dacia – Rolul istoriografiei în procesul de deşteptare naţională. Disponibil: (http://www.eualegromania.ro/2018/10/26/magazin-istoric-pentru-dacia-rolul-istoriografiei-in-procesul-de-desteptare- nationala/ [Accesat: 26.12.2018]

Istoriografia în ţările române în perioada destrămării feudalismului. Disponibil: https://crispedia.ro/istoriografia-tarile-romane-perioada-destramarii-feudalismului/ [Accesat: 09.12.2018].

BOIA, L. Evoluţia istoriografiei române. Bucureşti, 1971.

ВЕНЕЛИН, Ю.И. О происхождении славян вообще и россов в особенности. В: ВЕНЕЛИН, Ю.И. Истоки Руси и славянства / Сост., предисл. и коммент. П.В. Тулаев / Отв. ред. О.А. Платонов. Москва: Институт русской цивилизации, 2011.

ГОЛУБИНСКИЙ, Е.Е. Краткий очерк истории православных церквей: болгарской, сербской и румынской или молдо-валашской. Москва: Унив. тип. (М. Катков и К°), 1871.

ПЛАТОНОВ, А.А. Академик Е.Е. Голубинский – церкоеный историк и человек. В: Отечественные архивы, 2003, №3, c.20-28 Disponibil: http://www.golubinski.ru/golubinski/eeg.htm [Accesat: 26.12.2018]

КУЗОРО, К.А. Направления исследования церковной истории в российских духовных Академиях второй половины XIX – первой четверти ХХ в. Disponibil: http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2014_5-3_26.pdf. [Accesat: 27.12.2018]

Hotărârea Curții Constituţionale nr.36 din 05.12.2013 privind interpretarea articolului 13 alin.(1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova (Sesizările nr. 8b/2013 şi 41b/2013). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2013, nr.304-310, art.51. Data intrării în vigoare: 05.12.2013. Disponibil: http://lex.justice.md/md/350850/. [Accesat: 06.10.2018]

ПАВЛУХИНА, А.Н. О происхождении румынского языка и его значении в современном мире. B: Молодежный научный форум: Гуманитарные науки: электр. сб. ст. по материалам XXIV студ. междунар. заочной науч.-практ. конф. Москва: «МЦНО», 2015, №5(23). Disponibil: URL: https://nauchforum.ru/archive/ MNF_humanities/5(23).pdf. [Accesat: 02.12.2018]

ПАНОВА, Р.С., МИКУ, А.К., Лингвистические связи между русским и румынским языками. В: Электронный научный журнал «Язык. Культура. Коммуникация», 2015, Том 3. Disponibil: https://journals.susu.ru/lcc/ article/view/150/365. [Accesat: 27.12.2018]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.