ROLUL SIMBOLULUI SOMATIC FRAZEOLOGIC ÎN EXPRIMAREA EMOȚIEI PRIN PRISMA SEMIOTICII GESTUALE

Magdalina BANTEA

Abstract


Acest articol reprezintă un studiu analitic al simbolului somatic în semiotica gestuală din perspectivă culturologică și lingvistică în limbile engleză, română, italiană, franceză, care reflectă variate categorii conceptuale ale emoțiilor prin prisma gestului. Problema rezidă în faptul de a demonstra caracterul pluridimensional al simbolului somatic în semiotica gestuală, în vederea facilitării individualizării acestuia în context frazeologic. În articol vor fi reliefate: 1) multifuncționalitatea simbolului somatic în exprimarea emoției la nivel sintagmatic în semiotica gestuală; 2) aspectele semantico-funcționale ale simbolului somatic gestual la nivel paradigmatic în context frazeologic; 3) dificultățile de interpretare a mesajului frazeologic la nivel intercultural.

În concluzie vor fi validate caracteristicile simbolului somatic ca macrofigură și vor fi menționați factorii ce contribuie la încadrarea simbolului în spațiul semiotico-gestual în viziunea cercetătorilor moderni.

 

THE ROLE OF PHRASEOLOGICAL SOMATIC SYMBOL IN EXPRESSING EMOTION
      THROUGH GESTURAL SEMIOTICS

This article represents an analytical study of the somatic symbol in gestural semiotics from cultural and linguistic perspectives in English, Romanian, Italian and French, which reflects various conceptual categories of emotions through gesture. The problem lies in demonstrating the multidimensional character of the somatic symbol in gestural semiotics in order to facilitate its individualization in phraseological context. The article will highlight: 1) the multi-functionality of the somatic symbol in expressing emotion at the syntagmatic level in gestural semiotics; 2) the semantic-functional aspects of the somatic symbol at the paradigmatic level in the phraseological context; 3) difficulties in interpreting the phraseological message at the intercultural level. In conclusion, will be validated the characteristics of the somatic symbol as a macro-figure and will be mentioned the factors contributing to its framing into the semiotic-gestural dimension in the interpretation of modern researchers.


Keywords


somatic symbol, gestural semiotics, emotion, polysemy, interpretation, inter-culturality, pragmatics.

Full Text:

PDF

References


http://www.scritub.com/sociologie/psihologie/comunicare/SEMIOTICA-GESTUALA31477.php [Accesat: 18.08.2018]

CHOMSKY, N. Knowledge of Language. Its Nature, Origin and Use. New York. Westport. Connecticut. London: 1986. 295 p. ISBN 0-275-90025-8

CHANDLER, D. Semiotics. The Basics. Routledge, New York: 2007. 326 p. ISBN 10: 0-415-36376-4(hbk)

LĂCUSTĂ, E. Premise ale universalității frazeologismelor somatice În : Noua Revistă Filologică. Studii de Lingvistică. Bălți: Universitatea de Stat „Alecu Russo”, 2010, Anul I, nr.1-2, p.76-81.

https://dexonline.ro/definitie/inima [Accesat: 25.05.2019]

REY, A. Le Robert Micro. Dictionnaire de la langue française. Paris: 27, rue de la Glacière. 1995. 1376 p.

HORNBY, A. S. Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English. Seventh Edition 2010. Oxford: University Press, 1715 p. ISBN-13: 978-0-19-4316583

ZINGARELLI, N. Vocabolario della lingua italiana. Milano: Edizione Mondolibri, 2005. 1248 p.

GRAUR, A. Studii de Lingvistică Generală. București: Editura Academiei Republicii Populare Române, 1960. 515 p.

https://dexonline.ro/definitie/trup [Accesat: 25.05.2019]

LIFARI, V. Categoriile conceptuale ale emoțiilor exprimate de imaginile inimii în expresiile frazeologice somatice. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe ale Educației”, 2016, nr.4(94), p.146-160.

LIFARI, V. Conceptele emotive redate de expresiile frazeologice somatice. În: Materialele Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare”, 9-10 noiembrie 2017. Chișinău: Universitatea de Stat din Moldova, 2017, p.228-231. ISBN 978-9975-71568-3

https://dexonline.ro/definitie/gura [Accesat: 25.05.2019]

RACIULA, E. Translation of Phraseological Units. In: Tradiție și inovare în cercetarea științifică. Edția a V-a. Materialele Colloquia Professorum din 10 octombrie 2014. Alecu Russo State University of Bălți. Bălți, 2015 p.59-63. ISBN 978-9975-50-144-6

https://dexonline.ro/definitie/nas [Accesat: 26.05.2019]

METLEAEVA (LUCHIANCICOVA), M. Repere conceptuale ale tendințelor teoretice de traducere, fundamentate pe socio- și psiholingvistică. În: Akademos. Revistă de stiință, inovare, cultură și artă. Chișinău: Academia de Științe a Moldovei, 2016, nr.4(43), p.111-118. ISSN 1857-0461

https://dexonline.ro/definitie/ochi [Accesat: 26.05.2019]


Refbacks

  • There are currently no refbacks.