RUSIA ÎNTRE MEDIEVAL ȘI MODERN Problema genezei capitalismului (mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea) (I)

Valentin TOMULEŢ

Abstract


În studiul dat autorul pune în discuţie problema privind trecerea Rusiei de la medieval la modern, constatând că acest subiect este unul complicat şi destul de controversat. Procesele istorice ce au avut loc în ţările din Europa de Vest nu pot fi comparate cu cele care s-au petrecut în Rusia, din simplul considerent că ele s-au desfășurat în condiţiile şi sub influenţa directă a sistemului de iobăgie, pe când „la apus de Elba” sistemul capitalist s-a statornicit când dreptul de şerbie a fost demult lichidat. În plus, trecerea Rusiei de la medieval la modern a fost influenţată şi de diversitatea condi­ţiilor climaterice, geografice şi social-economice ale teritoriului imens al statului. Procesul mai era frânat şi de diversitatea formelor de gestiune a economiei ruse, prezenţa teritoriului cu o diversitate largă de relaţii prefeudale şi feudal-patriar­hale, nivelul înalt al centralizării puterii, implicarea permanentă a statului în procesele obiective de dezvoltare a ţării, dându-i forme speci­fice. Rusiei îi era specifică dezvoltarea asincronică, ce consta în statornicirea capitalismului şi, concomitent, în intensi­ficarea sistemului de iobăgie, proces ce poate fi urmărit pe durata sec. al XVII-lea – prima jumătate a sec. al XVIII-lea

În pofida acestor factori, autorul constată să pentru perioada cercetată devin tot mai accentuate noile fenomene din viaţa economică a Rusiei, legate de aprofundarea diviziunii sociale a muncii, raionării economice, de creşterea pro­ducţiei de mărfuri şi a schimbului, de apariţia manufacturii şi începutul constituirii pieţei în întreaga ţară. Aceste proce­se au contribuit la geneza, în cadrul orânduirii feudale, a noilor elemente burgheze, încă destul de slabe şi instabile.

 

RUSSIA BETWEEN THE MEDIEVAL AND THE MODERN

The problem of the genesis of capitalism (middle 17th century – early 19th century) (I)

In the given study, the author discusses the problem of Russia’s transition from the medieval to the modern period, ascertaining that the subject is complicated and quite controversial. The historical processes in the countries of Western Europe cannot be compared with those that took place in Russia, simply because they were under the conditions and under the direct influence of the serfdom system, while “at the west of Elba” the capitalist system settled when the right of serfdom was long liquidated. In addition, Russia’s transition from the medieval to the modern was also influenced by the diversity of the natural-geographical and social-economic conditions of the huge territory of the state. The process was also hampered by the diversity of the forms of governance of the Russian economy, the presence of the territory with a wide diversity of pre-feudal and feudal-patriarchal relations, the high level of centralization of power, the permanent involvement of the state in the objective development processes of the country, giving it specific forms. Asynchronous development was specific to Russia, consisting in the settling of capitalism and concomitantly, the intensification of the system of serfdom, a process that can be followed during the 17th – the first half of the 18th century.

Despite these factors, the author observes that for the researched period, the new phenomena in Russia’s economic life are becoming more and more pronounced, being related to the deepening of the social division of labour, the economic rationing, the increase of the production of goods and of their exchange, the emergence of the manufacture and the beginning of the market formation in the entire country. These processes contributed to the genesis, within the medieval arrangement, of the new bourgeois elements, still quite weak and unstable.


Keywords


Russia, capitalism, modern, medieval, manufacturing, national market, capital.

Full Text:

PDF

References


RACU, Al. Patru perspective asupra modernităţii. Pe marginea Originii capitalismului de Ellen Meiksins Wood [Accesat: 12.01.2019]. Disponibil: http://www.criticatac.ro/patru-perspective-asupra-modernitii-pe-marginea-originii- capitalismului-de-ellen-meiksins-wood/

BRAUDEL, F. Timpul lumii. Vol. II. Bucureşti, 1989.

RADY, M. Ţarii, Rusia, Polonia şi Ucraina /Traducere de Radu Săndulescu. Bucureşti, 2002.

Istoria modernă a Europei şi Americii. Ediţia a II. Revăzută şi adăugită. Vol. I. Chişinău, 2008.

БУГАНОВ, В.И. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, А.А., ТИХОНОВ, Ю.А., Эволюция феодализма в России. Социально- экономические проблемы. Москва, 1980.

RUSSELL, Sh. Rusia, 1815-1881 / Traducere de Radu Paraschivescu. Bucureşti, 2001.

ТРАВИН, Д.Я. У истоков модернизации: Россия на европейском фоне (доклад четвертый). Санкт-Петербург, 2015.

STILES, A. Rusia, Polonia şi Imperiul Otoman / Traducere de Paraschivescu. Bucureşti, 2001.

RIASANOVSKY, Nicholas V. O istorie a Rusiei. Iaşi, 2001.

ВОЛКОВ, В.В. Спор о русской промышленности первой половины XVIII века: два проблемных вопроса оте¬чественной историографии. B: Вестник Челябинского государственного университета, 2007, №3, с.115-122.

Переход от феодализма к капитализму в России. Материалы Всесоюзной дискуссии. Москва, 1969.

БУЛЫГИН, И.А., ИНДОВА, Е.И., ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, А.А., ТИХОНОВ, Ю.А., ТРОИЦКИЙ, С.М. Началь¬¬ный этап генезиса капитализма в России. В: Вопросы истории, 1966, №10, с.65-90.

КАФЕНГАУЗ, Б.Б. Некоторые вопросы генезиса капитализма в России. В: Вопросы генезиса капитализма в России. Сб. статей. Ленинград, 1960, с.5-13.

ЧЕРНЫШЕВА, Е.В. Отечественная история: Учебное пособие. Челябинск, 2008.

BOYER, R. The Variety and Unequal Performance of Really Existing Markets: Farewell to Doctor Pangloss, p.62-65.

РАДАЕВ, В.В. Рынок как идеальная модель и форма хозяйства. К новой социологии рынков. В: Социо¬ло¬ги-ческие исследования (Mосква), 2003, №9, c.18-29.

КОВАЛЬЧЕНКО, И.Д., МИЛОВ, Л.В. Всероссийский аграрный рынок XVIII – начало XIX века. Опыт коли-чественного анализа. Москва, 1974.

МИЛОВ, Л. Парадокс хлебных цен и характер аграрного рынка в России ХIX в. В: История СССР, 1974, №1, с.48-63.

МИРОНОВ, Б.Н. Внутренний рынок России во второй половине XVIII – первой половине XIX в. Ленинград, 1981.

ЛЕНИН, В.И. Полное собрание сочинений. 5 изд., т. 3. Москва: Издательство политической литературы, 1967.

ВАСИЛЬЕВА, Е.Э. Институционализм как альтернатива неоклассической и марксистской экономики. В: Квартальный бюллетень клуба экономистов. Вып. 4, Минск, 2000, c.164-180.

Dicţionar de relaţii economice internaţionale. Bucureşti, 1993.

СКАЗКИН, С.Д. К вопросу о генезисе капитализма в сельском хозяйстве Западной Европы. В: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1959. Москва, 1961, c.3-54.

ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, А.А., ТИХОНОВ, Ю.А. Итоги изучения начального этапа складывания всероссийского рынка (XVII в.). В: Вопросы истории, 1961, №4, с.80-109.

BULGAR, Gh. CONSTANTINESCU-DOBRIDOR, Gh. Dicţionar de arhaisme şi regionalisme. Bucureşti, 2002.

ЯКОВЦЕВСКИЙ, В.Н. Купеческий капитал в феодально-крепостнической Рос¬сии. Москва, 1953.

SAUNDERS, P. Capitalismul. Un bilanţ social. Bucureşti, 1998.

БРОДЕЛЬ, Ф. Что такое Франция? Люди и вещи. Часть вторая. „Крестьянская эконо¬мика” до начала XX века. Москва, 1997.

CONSTANTINESCU, N.N. Acumularea primitivă a capitalului în România. Chişinău, 1992.

SHERMAN, R. Rusia, 1815-1881/ Traducere de Radu Paraschivescu. Bucureşti, 2001.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.