CONCEPTUL DE POPOR ŞI NAŢIUNE ÎN SCRIERILE SLAVISTULUI A.F. HILFERDING (А.Ф. ГИЛЬФЕРДИНГ)

Ion EREMIA

Abstract


Alexandru F. Hilferding (Гильфердинг) (2(14).07.1831 – 20.06(2.07)1872), a fost unul dintre istoricii-slavişti remarcabili din Rusia secolului al XIX-lea, un slaveanofil convins, ideolog şi teoretician al panslavismului. În anii 1856-1858 el a ocupat postul de consul general al Rusiei la Saraevo (Bosnia). În expunerea opiniilor sale despre locuitori, despre populaţie, Alexandru F. Hilferding utiliza termenii popor, poporaţie, naţiune, naţionalitate, neam. Alexandru F. Hilferding utiliza toţi aceşti termeni numiţi mai sus în calitate de sinonime, de termeni interschimbabili, fără a face vreo deosebire calitativă a sensurilor exprimate de aceştia. Un interes deosebit pentru noi prezintă şi înţelegerea de către autor a dihotomiei român/moldovean. Scriind despre prezenţa altor popoare în componenţa armatei austriece pe timp de pace la mijlocul secolului al XIX-lea, Alexandru F. Hilferding îi menţionează pe nemţi, italieni, români sau moldoveni (румынов или молдаван) şi pe maghiari sau unguri (мадьяр или венгров). Aşadar, după cum autorul nu vedea în „maghiari sau unguri” două popoare diferite, exact aşa şi în cazul „români sau moldoveni” Alexandru F. Hilferding nu subînţelegea două popoare diferite. Referindu-se la populaţia Bosniei de la mijlocul secolului al XIX-lea, Alexandru F. Hilferding scria că ea este alcătuită, aşa cum se înţelege acolo, dar şi conform recunoaşterii oficiale, din trei popoare (три народа – subl. A.G.), care aparţin aceluiaşi neam (племени) al sârbilor şi vorbesc aceeaşi limbă. Aceste popoare sunt turcii, adică musulmanii, explică Alexandru F. Hilferding; latinii, numiţi altfel Krşteni sau dispreţuitor şokţi (croat. šokcisârb. шокци), adică catolicii, explica autorul; sârbii, numiţi altfel Rişteni, adică creştini, sau dispreţuitor vlahi, adică ortodocşi (православные), explica el. Într-o notă de subsol Alexandru F. Hilferding mai face o explicaţie, anume – că ortodocşii sunt numiţi de către catolici vlahi, iar musulmanii alătură acest nume către creştinii-raiale de ambele confesiuni, de altfel, conchide autorul, se pare, totuși, prioritar faţă de ortodocşi.

 

THE CONCEPT OF PEOPLE AND NATION IN THE WRITINGS OF

SLAVISTS HISTORIAN A.F. HILFERDING (А.Ф. ГИЛЬФЕРДИНГ)

Alexander F. Hilferding (Гильфердинг) (2 (14) .07.1831 - 20.06 (2.07) 1872), was one of the remarkable Slavists historians of 19th-century Russia, a convinced Slavophile, ideologist and theoretician of Panslavism. In 1856-1858 he held the post of General Consul of Russia in Sarajevo (Bosnia). In exposing his views on the inhabitants, on the population, Alexander F. Hilferding used the terms people, population, nation, nationality, lineage. Alexandru F. Hilferding used all these terms mentioned above as synonyms, interchangeable terms, without making any qualitative difference of the meanings expressed by them. Of particular interest to us is the author's understanding of the Romanian / Moldovan dichotomy. Writing about the presence of other peoples in the Austrian army during peacetime in the mid-nineteenth century, Alexander F. Hilferding mentions Germans, Italians, Romanians or Moldovans (румынов или молдаван) and Magyar or Hungarians (мадьяр или венгров). Therefore, as the author did not see in "Magyars or Hungarians" two different peoples, just as in the case of "Romanians or Moldovans", Alexander F. Hilferding did not treat them as two different peoples. Referring to the population of Bosnia since the mid-nineteenth century Alexander F. Hilferding wrote that it is composed, as understood there, but also according to official recognition, of three peoples (три народа – subl. A.G.), who belong to the same family (племени)  of Serbs and speak the same language. These people are Turks, that is, Muslims, explains Alexander F. Hilferding; Latins, otherwise called Krşteni or scornful Şokţi (Croatian šokci, Serbian шокци), meaning Catholics, explains the author; Serbs, otherwise called rişteni, i. e., Christians, despising Vlachs, i. e., Orthodox (православные), he explains. In a footnote Alexander F. Hilferding gives another explanation, namely, that the Orthodox are named Vlachs by the Catholics, and the Muslims attach this name to the Raya-Christians of both confessions, otherwise, the author concludes, it seems, as a priority, also to the Orthodox.


Keywords


Romanians or Moldovans, Latins, Turks, Serbs, family

Full Text:

PDF

References


ГИЛЬФЕРДИНГ, А.Ф. Россия и славянство / Сост. С.В. Лебедев. Отв. ред. О.А. Платонов. Москва: Институт русской цивилизации, 2009, c.5.

ЕМЕЛЬЯНОВ, Е.П. Взгляды А.Ф. Гильфердинга на славянский вопрос в Австрийской империи. В: Научный диалог: История. Социология. Философия, 2013, №11(23), с.15. (http://nauka-dialog.ru/assets/userfiles/1450/13-20_Emel'yanov.pdf)

ПОПОВ, A.A. Гильфердинг Александр Федорович (http://www.hrono.ru/biograf/bio_g/gilferding_af.php)

МЕЛЬЧАКОВА, К.В. Славяне-мусульмане Боснии и Герцеговины в трудах А.Ф. Гильфердинга (https://cyberleninka.ru/article/n/slavyane-musulmane-bosnii-i-gertsegoviny-v-trudah-a-f-gilferdinga).

ГИЛЬФЕРДИНГ, А.Ф. Россия и славянство / Сост. С.В. Лебедев. Отв. ред. О.А. Платонов. Москва: Институт русской цивилизации, 2009, c.159,192.

POP, I.-A. Conştiinţa publică oficială despre statutul românilor din Transilvania şi Ungaria în Evul Mediu (http://dspace.bcucluj.ro/bitstream/123456789/48130/1/Pop%2BIoan%2BAurel-Constiinta%2Bpublica%2 Boficiala-2009.pdf)

МЕЛЬЧАКОВА, К.В. К вопросу о роли России в деле просвещения женского населения Боснии в XIX в. Сараевская школа для девочек Стаки Скендеровой, c.130 (https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-roli-rossii-v-dele-prosvescheniya-zhenskogo-naseleniya-bosnii-v-xix-v-saraevskaya-shkola-dlya-devochek-staki-skenderovoy).

Босния, Герцеговина и Старая Сербия. Собрание сочинений А.Гильфердинга. Том третий. С.-Петербургъ: Издание Д.Е. Кожанчикова, 1873, с.292.

МЕЛЬЧАКОВА, К.В. Проблемы турецкого управления в Боснии, Герцеговине и Старой Сербии глазами русского дипломата, историка и путешественника А.Ф. Гильфердинга. В: Государственное управление. Электронный вестник, Июнь 2015 г. Выпуск № 50, c.209. (https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-turetskogo- upravleniya-v-bosnii-gertsegovine-i-staroy-serbii-glazami-russkogo-diplomata-istorika-i-puteshestvennika-a-f).

МЕЛЬЧАКОВА, К.В. Дипломатия и путешествия в неизведанных славянских землях. А.Ф. Гильфердинг и А.С. Ионин на службе в первом русском консульстве в Сараево, с.61. (https://cyberleninka.ru/article/n/ diplomatiya-i-puteshestviya-v-neizvedannyh-slavyanskih-zemlyah-a-f-gilferding-i-a-s-ionin-na-sluzhbe-v-pervom-russkom-konsulstve-v-saraevo)

ГУСЬКОВА, Е.Ю. История Югославского кризиса (1990-2000). Москва: Русское право/ Русский Националь-ный Фонд, 2001, с.220. (https://vk.com/doc35528094_481392783?hash=9b4f7b8f8a0020e503&dl=98377b 9ecbdb f016f1)

ПОНОМАРЕВА, Е.Г. Босния и Герцеговина: государство без государственности. В: Вестник МГИМО Уни-верситета, 2011, №1(16), c.64-76. (https://mgimo.ru/upload/iblock/6de/6de0f0e964f52aa65e40cb237f 62b80f.pdf)

ПЛИЕВ, С.М. Типологизация современных государств в контексте современного состояния госу¬дарст¬ве¬н-ности Южной Осетии. В: Вестник Российского Университета Дружбы Народов, серия Политология, 2014, №3, c.88. (https://cyberleninka.ru/article/n/tipologizatsiya-sovremennyh-gosudarstv-v-kontekste-sovremennogo-sostoyaniya- gosudarstvennosti-yuzhnoy-osetii)

ЕМЕЛЬЯНОВ, Е.П. Взгляды А.Ф. Гильфердинга на славянский вопрос в Австрийской империи, c.16. (https://cyberleninka.ru/article/n/vzglyady-a-f-gilferdinga-na-slavyanskiy-vopros-v-avstriyskoy-imperii)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.