DINAMICA STRUCTURII INTERNE A ECONOMIEI NAŢIONALE A REPUBLICII MOLDOVA ÎNTRE ANII 1995 și 2016

Marcel REVENCO

Abstract


Studiul de faţă atestă că în prezent economia Republicii Moldova se confruntă cu serioase probleme atât de ordin obiectiv, cât şi subiectiv. Ruinarea bazei tehnico-materiale de producţie în primii ani de tranziţie la economia de piaţă a avut un impact extrem de negativ asupra dezvoltării activităţii economice în toate ramurile şi sectoarele economiei. Structura actuală a economiei R. Moldova se apropie tot mai mult de cea a ţărilor dezvoltate, unde rolul principal ca pon­­dere în formarea PIB-ului îl joacă sectorul serviciilor, fiind urmat de industrie şi cea mai mică pondere revenindu-i agriculturii. Evoluţia ponderii principalelor ramuri şi sectoare în formarea PIB-ului demonstrează că, în prezent, R. Moldova este o ţară cu o descreştere a sectorului agrar şi a celui industrial şi cu o creştere evidentă a sectorului serviciilor, iar structura economiei reprezintă mai degrabă un conglomerat de activităţi economice.

 

DYNAMICS OF THE INTERNAL STRUCTURE OF THE NATIONAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA BETWEEN 1995-2016

The present study attests that at present the economy of the Republic of Moldova is facing serious problems both objectively and subjectively. The ruining of the technical-material base of production in the first years of transition to the market economy had an extremely negative impact on the development of the economic activity in all branches and sectors of the economy. The current structure of the economy of Moldova is getting closer to that of the developed countries, where the main role as a share in the formation of the GDP is played by the services sector, being followed by the industry and the lower weight returning to agriculture. The evolution of the share of the main branches and sectors in the formation of the GDP shows that, at present, the Republic of Moldova is a country with a decrease of the agricultural and industrial sector, and with an obvious growth of the services sector, and the structure of the economy is rather a conglomerate of economic activities.


Keywords


national economy, industry, agriculture, services, privatization.

Full Text:

PDF

References


NICOARĂ, M. Microeconomia, Macroeconomia şi economia naţională. În: Anuarul Institutului de Istorie „G.Bariţiu” din Cluj-Napoca, Series Humanistica, tom. XI, 2013. (http://www.humanistica.ro/anuare/2013/Continut/YGBCJHU MOct2013_287_310.pdf) [Accesat: 5.11.2019]

NEGUCIOIU, A. (coordonator), DRAGOESCU A., POP, S. Economie politica, vol.II. Cluj-Napoca: George Barițiu, 1998.

TEZAUR. 2000, vol. LIII, Editor: IOAN-FRANC Valeriu, Academia Română, Centrul de informare şi documentare economică, Bucureşti, 2017.

BLANOVSCHI, A. Economia Naţională (Ediţia a II-a, revăzută şi completată), Academia de Administrare Publică de pe lângă Preşedintele Republicii Moldova. Chişinău, 2015.

SÂRBU, O., NIREAN, E. Economia Moldovei. Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, 2015.

BÎZNĂ, Alina-Mihaela. Economie formală, Economie informală, Delimitări conceptuale. Centrul de Informare şi Documentare Economică, Bucureşti, f.a. p.22 (http://www.ince.ro/Publicatii/Publicatii_online/Alina%20Mihaela %20Bizna%20-%20Economie%20formala,%20economie%20informala%20- %20delimitari%20conceptuale.pdf) [Accesat: 07.11.2019]

BUDIANSCHI, D. (coordonator) LUPUŞOR, A., FALĂ, A., MORCOTÎLO, Iu. Discrepanța fiscală – o realitate invizibilă. Chişinău, 2014.

MOLDOVAN, D. Economia relaţiilor externe. Chişinău: ARC, 1999.

TURTUREANU, O. Societatea R.S.S. Moldoveneşti de la acalmie la stări de conflict (1953-1991): Teză de doctor în istorie. Chişinău, 2012. (https://www.academia.edu/12291009/ACADEMIA_DE_%C5%9ETIIN%C5%A2E_A_MOLDOVEI_INSTITUTUL_DE_ISTORIE_STAT_%C5%9EI_DREPT) [Accesat: 5.11.2019]

Banca de Date, Biroul Naţional de Statistică, Chişinău 1995-2019 (http://statistica.gov.md/category.php?l=ro&idc =191)

SOCHIRCĂ, V., MÂTCU, M. Geografia Umană a Republicii Moldova. Chişinău: ARC, 2002.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.