RUSIA ÎNTRE MEDIEVAL ȘI MODERN Problema genezei capitalismului (mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea) (II)

Valentin TOMULEŢ

Abstract


În partea a doua a studiului[1] autorul pune în discuţie schimbările care au intervenit în structura socială a societăţii ruse, caracterizează procesul constituirii burgheziei şi acumulării iniţiale sau primitive a capitalului, analizează discuţiile duse pe parcursul anilor în istoriografia occidentală şi americană privind modelele de trecere de la medieval la modern, procesul de formare a pieţei naţionale ruse şi procesul controversat şi de durată de formare a relaţiilor capitaliste în di­fe­rite sfere economice ale Rusiei.

Autorul constată că între perioada de dispariţie a sistemului economic vechi – cel feudal-iobăgist (medieval) şi de sta­tor­nicire a celui nou (modern/capitalist) există o perioadă de trecere, durata şi caracterul căreia depind, în fiecare ţară, de di­feriţi factori şi condiţii concret-istorice. În perioada de trecere ambele sisteme nu sunt pure, curate, specifice formelor ma­ture/clasice: a) sistemul medieval în dispariţie pierde din trăsăturile specifice perioadei clasice, b) iar capitalismului în proces de constituire nu-i sunt specifice formele capitalismului matur.

Cercetările de ultimă oră efectuate în Rusia atestă că formarea modelului capitalismului rus a fost influenţată de formele tardive ale relaţiilor feudale, care nu doar au contribuit la statornicirea relaţiilor capitaliste în perioada de până la reforma agrară (1861), dar au pus și bazele instituţionale ale sistemului economic al Rusiei contemporane.

 

RUSSIA BETWEEN THE MEDIEVAL AND THE MODERN TIMES

The problem of the genesis of capitalism (mid-17th century - early 19th century) (II)

In the second part of the study1, the author discusses the changes that have taken place in the social structure of the Russian society, characterizes the process of constituting of the bourgeoisie and the initial or primitive accumulation of capital, and the discussions in Western and American historiography on the models of transition from the medieval to modern times. Also the process of forming of the Russian national market and the discussions carried out over the years on this issue, and the controversial and lasting process of the genesis of capitalist relations in different economic spheres of Russia is scrutinized.

The author ascertains that between the period of disappearance of the fading feudal-serfdom (medieval) economic system – and the new (modern/capitalist) period, there is a period of transition, the duration and character of which depends, in each country, on different factors and concrete-historical conditions. During the transition period, both systems are not pure, clean, and specific to the mature/classical forms: a. the disappearing medieval system loses from the specific features of the classical period, b. and the capitalism in the process of establishment doesn't comprise the specific forms of the mature capitalism.

Recent research in Russia shows that the formation of the Russian capitalism model was influenced by the late forms of feudal relations, which contributed not only to the establishment of capitalist relations during the period until the agrarian reform (1861), but also laid the institutional basis of the economic system of the contemporary Russia.


[1] Partea întâi a studiului a se vedea: Valentin Tomuleţ. Rusia între medieval şi modern. Problema genezei capitalismului (mijlocul secolului al XVII-lea – începutul secolului al XIX-lea) I. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2019, nr.10(130), p.149-162. ISSN 1811-2668


Keywords


Russia, medieval, modern, capitalism, manufacturing, national market, capital, bourgeoisie.

Full Text:

PDF

References


Apud: MURGESCU, B. România şi Europa. Acumularea decalajelor economice (1500-2010). Iaşi, 2010, p.23.

Ibidem.

ПСЗРИ, Cобр. I, том XV, 1758 – 28 июня 1762, №11444, СПб., 1830, c.912-915.

HOSKING, G. Rusia – popor şi imperiu. 1552-1917. Iași, 2001, p.117-118.

ПОПОВ, Г.Г. Дискуссионные вопросы генезиса капитализма и экономического развития Европы в новое время. В: Историко-экономические исследования, 2008, том 9, №1, с.154-155.

Conţinutul hrisovului a se vedea mai detaliat: ПСЗРИ, Cобр. I, том XXII, 1784-1788, №16187, СПб., 1830, c.344-357.

OLTEANU, A. Rusia imperială. O istorie culturală a secolului al XIX-lea. București, 2011, p.63.

TOMULEȚ, V. Basarabia în epoca modernă (Instituții, termeni, noțiune) (1812-1918). Iaşi, 2013, p.428-429.

ПСЗРИ, Cобр. I, том XXII, 1785, №6187, СПб., 1830, c.344-358.

MORUZI, D.C. Basarabia şi viitorul ei. 1812-1905. Bucureşti, 1905, p.4.

HOSKING, G. Rusia – popor şi imperiu. 1552-1917. Iaşi, 2001, p.117.

БУГАНОВ, В.И., ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, А.А., ТИХОНОВ, Ю.А. Эволюция феодализма в России. Социаль¬но-экономические проблемы. Москва, 1980, c.246-247.

Ibidem, p.247-248.

RIASANOVSKY, N.V. O istorie a Rusiei / Traducere de Areta Voroniuc. Iaşi, 2001, p.278.

БУГАНОВ, В.И., ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, А.А., ТИХОНОВ, Ю.А. Эволюция феодализма в России. Социально-эконо¬мические проблемы. Москва, 1980, c.253.

RIASANOVSKY, N.V. O istorie a Rusiei / Traducere de Areta Voroniuc. Iaşi, 2001, p.278.

БУГАНОВ, В.И., ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, А.А., ТИХОНОВ, Ю.А. Эволюция феодализма в России. Социально-экономические проблемы. Москва, 1980, c.256-256.

ПСЗРИ, Cобр. I, т. XXII, 1784-1788, №16187, СПб., 1830, c.358-384.

Apud: PLATON, A.-F. Geneza burgheziei în Principatele Române (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea). Preliminariile unei istorii. Iaşi, 1997, p.6.

Ibidem, p.66.

Ibidem, p.56-57.

Ibidem, p.47-83.

TOMULEŢ, V. Unele consideraţii de ansamblu privind tipologia burgheziei basarabene în perioada modernă. În: Symposia professorum. Seria Istorie, 1999. Chişinău, 1999, p.39-40.

PLATON, A.-F. Geneza burgheziei în Principatele Române (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea). Preliminariile unei istorii, p.177-178.

Ibidem, p.183.

BEAUD, M. Istoria capitalismului. De la 1500 până la 2000 / Traducere din franceză de Claudiu Constantinescu. Chişinău, 2001, p.120-121.

PLATON, A.-F. Geneza burgheziei în Principatele Române (a doua jumătate a secolului al XVIII-lea – prima jumătate a secolului al XIX-lea). Preliminariile unei istorii, p.187.

Apud: Наше отечество. Опыт политической истории. Том I. Mосква, 1991, c.53.

ПОПОВ, Г.Г. Дискуссионные вопросы генезиса капитализма и экономического развития Европы в новое время. B: Историко-экономические исследования, 2008, том 9, №1, с.149.

COCÂRLĂ, P. Dicţionar explicativ de istorie medievală. Vol.II. Chişinău, 2010, p.12-13.

A se vedea detaliat: ЗОМБАРТ, В. Буржуа: Этюды по истории духовного развития современного экономического человека / Пер. с нем.; изд. подгот. Ю. Н. Давыдов, В. В. Сапов. Москва, 1994; ЗОМБАРТ, В. Собрание сочинений в 3-х томах. Том 1-2., СПб., 2005; ЗОМБАРТ, В. Буржуа: к истории духовного развития совре¬менного экономического человека. Торгаши и герои. Евреи и экономика. Москва, 2005.

ПОПОВ, Г.Г. Дискуссионные вопросы генезиса капитализма и экономического развития Европы в новое время. Историко-экономические исследования, 2008, том 9, №1, с.150.

A se vedea detaliat: ВЕБЕР, М. Протестантская этика и дух капитализма. Избранные произведения / Перевод с немецкого и общая редакция: Ю. Н. Давыдов. Москва: Прогресс, 1990, с.44-271, 272-305; ПОПОВ, Г.Г. Дискуссионные вопросы генезиса капитализма и экономического развития Европы в новое время, с.150.

ПОПОВ, Г.Г. Дискуссионные вопросы генезиса капитализма и экономического развития Европы в новое время. с.150-151.

Ibidem.

Apud: SAUNDERS, P. Capitalismul: un bilanţ social / Traducere din engleză şi introducere la ediţia română de Felix-Gabriel Lefter. Bucureşti, 1998, p.40.

ПОЛАНЬИ, К. Великая трансформация: Политические и экономические истоки нашего времени / Пер. с англ. А.Васильева и А.Шурбелева, под общ. ред. С.Е. Федорова. СПб, 2002.

ПОПОВ, Г.Г. Дискуссионные вопросы генезиса капитализма и экономического развития Европы в новое время, с.151.

Ibidem, p.151-152.

Ibidem, p.152.

ВАЛЛЕРСТАЙН, И. Анализ мировых систем и ситуация в современном мире. СПб., 2001; ВАЛЛЕРСТАЙН, И. Конец знакомого мира: Социология XXI в. Москва, 2003.

ПОПОВ, Г.Г. Дискуссионные вопросы генезиса капитализма и экономического развития Европы в новое время, с.153.

SAUNDERS, P. Capitalismul: un bilanţ social / Traducere din engleză şi introducere la ediţia română de Felix-Gabriel Lefter. Bucureşti, 1998, p.23, 31.

Ibidem, p.25-28.

Ibidem, p.31.

СКАЗКИН, С.Д. К вопросу о генезисе капитализма в сельском хозяйстве Западной Европы. В: Ежегодник по аграрной истории Восточной Европы. 1959. Москва, 1961, c.3-54; ДРУЖИНИН, Н.И. О периодизации истории капиталистических отношений (к итогам дискуссии). В: Вопросы истории, 1951, №1, с.56-85; ДРУЖИНИН, Н.М. Генезис капитализма в России. В: Десятый международный конгресс историков в Риме (доклад советской делегации). Москва, 1956; КАФЕНГАУЗ, Б.Б. Некоторые вопросы генезиса капи¬тализма в России. В: Вопросы генезиса капитализма в России. Сб. статей. Ленинград, 1960, с.7; ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, А.А., ТИХОНОВ, Ю.А. Итоги изучения начального этапа складывания всероссийского рынка (XVII в.). В: Вопросы истории, 1961, №4, с.80-109; БУЛЫГИН, И.И., ИНДОВА, Е.И., ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, А.А., ТИХОНОВ, Ю.А., ТРОИЦКИЙ, С.М. Начальный этап генезиса капитализма в России. В: Вопросы истории, 1966, №10, с.65-90; ПАВЛЕНКО, И.И. Спорные вопросы генезиса капитализма в России. В: Вопросы истории, 1969, №11, с.81-102; ДРУЖИНИН, Н.М. Особенности генезиса капитализма в России в сравнении со стра¬нами Западной Европы и США. В: Новая и новейшая история, 1972, №4, с.14-35, №5, с.59-65; ГУТНОВА, Е.В. О движущих силах перехода от феодализма к капитализму. В: Вопросы истории, 1983, №9, с.160-165; НАУМОВ, Е.П. Об особен¬ностях перехода от феодализма к капитализму в Юго-Восточной Европе. В: Новая и новейшая история, 1986, №6, с.87-91; МИЛОВ, Л.В. О российском типе генезиса капитализма. В: Новая и новейшая история, 1987, №2, с.78-95; ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, А.А. XVII столетие и генезис капиталистических отношений в России. В: Новая и новейшая история, 1989, №2, с.108-117; БАРГ, М.А., ЧЕРНЯК, Е.Б. Революции европейского масштаба в процессе перехода от феодализма к капитализму (XVI-XIX вв.). В: Новая и новейшая история, 1989, №2, с.56-77; ФОГЛЕР, Г. (ГДР) Единство и многообразие в процессе перехода от феодализма к капитализму. В: Новая и новейшая история, 1990, №3, с.189-198.

БАРХАТОВ, В.И., ПЛЕТНЕВ, Д.А., АРБАЧАУСКАС, В.О. Природа и эволюция российского капитализма. В: Вестник Челябинского государственного университета. Серия Экономические науки, 2017, №2(398). Вып. 56, с.5-18.

Ibidem, p.5.

Ibidem, p.6.

Переход от феодализма к капитализму в России. Материалы Всесоюзной дискуссии. Москва, 1969, c.52-240.

СТРУМИЛИН, С.Г. К вопросу о генезисе капитализма в России. В: Вопросы истории, 1961, №9, с.58; Переход от феодализма к капитализму в России. Материалы Всесоюзной дискуссии, Москва, 1969, с.10.

ДРУЖИНИН, Н.М. Генезис капитализма в России. В: Десятый международный конгресс историков в Риме (доклад советской делегации). Москва, 1956, passim; Переход от феодализма к капитализму в России. Материалы Всесоюзной дискуссии, с.11.

ЯЦУНСКИЙ, В.К. Основные этапы генезиса капитализма в России. В: История СССР, 1958, №9, с.59.

ЗАОЗЕРСКАЯ, Е.И. К вопросу о сущности и основных этапах «нового периода» в истории России. В: Вопросы истории, 1951, №12, с.89.

НЕЧКИНА, М.В. К итогам дискуссии о „восходящей” и „нисходящей” стадиях феодализма. В: Вопросы истории, 1963, №12, c.42.

Переход от феодализма к капитализму в России. Материалы Всесоюзной дискуссии. Москва, 1969, с.13.

Ibidem, p.35-36.

МАКОВСКИЙ, Д.П. Развитие товарно-денежных отношений в сельском хозяйстве Русского государства. Смоленск, 1963, с.45, 77.

A se vedea detaliat: Переход от феодализма к капитализму в России. Материалы Всесоюзной дискуссии. Москва, 1969, passim.

КАМЕНСКИЙ, А.Б. "Средневековье" и "Новое время": границы понятий в контексте русской истории. В: Историк во времени. Третьи Зиминские чтения. Доклады и сообщения научной конференции. Москва, 2000, c.43-60. [Accesat: 20.10.2019]. Disponibil: http://annales.info/rus/zimin/zimin3.htm#1861

WOLF, E.F. Europa şi populaţiile fără istorie. Chișinău: ARC, 2001, p.259.

WOOD, E.M. Originea capitalismului. O perspectivă mai largă / Traducere şi prefaţă Veronica Lazăr, Cluj-Napoca: Tact, 2015. Recenzia la această lucrare a se vedea: RACU, A. Patru perspective asupra modernităţii. Pe marginea Originii capitalismului de Ellen Meiksins Wood [Accesat: 12.01.2019]. Disponibil: http://www.criticatac.ro/patru-perspective-asupra-modernitii-pe-marginea-originii-capitalismului-de-ellen-meiksins-wood/.

БАРХАТОВ, В.И., ПЛЕТНЕВ, Д.А., АРБАЧАУСКАС, В.О. Природа и эволюция российского капитализма. B: Вестник Челябинского государственного университета. Экономические науки, 2017, №2 (398). Вып.56, с.9.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.