EMIGRAŢIA POPULAŢIEI DIN BASARABIA ÎN CAUCAZ, CRIMEEA ŞI ÎN NORDUL MĂRII NEGRE (ANII ’40-’80 AI SECOLULUI AL XIX-LEA)

Viorel BOLDUMA

Abstract


În acest articol, în baza izvoarelor inedite de arhivă, autorul pune în discuţie problema emigraţiei populaţiei din Ba­sa­rabia în Caucaz, Crimeea şi în nordul Mării Negre în anii ’40-’80 ai secolului al XIX-lea. Izvoarele puse în circuitul ştiinţific îi permit autorului să constate că Războiul Crimeii (1853-1856), epidemiile, anii secetoşi, politica de colo­ni­za­re şi de deznaţionalizare dusă de autorităţile ţariste şi consecinţele reformei agrare din Basarabia din 14 iulie 1868 au constituit cauzele principale ale emigraţiei populaţiei din Basarabia în Caucaz, Crimeea şi în nordul Mării Negre în anii ’40-’80 ai secolului al XIX-lea. Acest proces a afectat categoriile sociale de bază ale populaţiei din Basarabia: ţăranii răzeşi, populaţia oraşelor, ţăranii de stat şi coloniştii.

 

EMIGRATION OF POPULATION FROM BESSARABIA THE CAUCASUS, CRIMEEA AND THE NORTH OF THE BLACK SEA (40s-80s OF THE 19th CENTURY)

In this article, based on unique archival sources, the author discusses the problems of emigration of the population from Bessarabia to the Caucasus, Crimea and the North of the Black Sea in the 40s-80s of the 19th century. The sources put in the scientific circuit allow the author to find out that the Crimean war (1853-1856), the epidemics, the drought years, the policy of colonization and de-nationalization of the Tsarist authorities and the consequences of the agrarian reform in Bessarabia on July 14, 1868, were the main causes of emigration of the population of Bessarabia to the Caucasus, Crimea and the North of the Black Sea in the 40s-80s of the 19th century. The basic social categories of the population of Bessarabia were affected by this process: the peasants, the population of the cities, the state peasants and the colonists.


Keywords


Bessarabia, Crimea, the Caucasus, Kuban, the North Black Sea, Chisinau, Orhei, Akkerman, Iasi, emigration, peasant, petty-bourgeois, colonist.

Full Text:

PDF

References


A consulta, în acest sens: POŞTARENCU, D. Exodul populaţiei peste Prut după anexarea Basarabiei la Imperiul Rus. În: Revista de istorie a Moldovei (Chişinău), 2003, nr.1-2, p.93-99; TOMULEŢ, V. Exodul populaţiei din Ba-sa¬rabia în Moldova de peste Prut (anii 1812-1828). În: Revista de Istorie a Moldovei (Chişinău), 2012, nr.2, p.55-78.

ЗЕЛЕНЧУК, В. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. (Этнические и социально-демогра¬фи¬чес¬кие процессы). Кишинев, 1979, p.114-115.

БАТЮШКОВ, П. Бессарабия. Историческое описание. СПб., 1892, c.15-161; КРУШЕВАН, П. Бессарабия. Географический, исторический, статистический, экономический, этнографический, литературный спра¬во-чник. Москва, 1903, c.41-47; ЛАШКОВ, Н. Бессарабия – к столетию присоединения к России. 1812-1912 гг. Географический и историко-статистический обзор состояния края. Кишинев, 1912, c.2-63.

Istoria RSS Moldoveneşti din cele mai vechi timpuri până în zilele noastre. Chişinău, 1984, p.208-235; АНЦУПОВ, И. Государственная деревня Бессарабии (1812-1870). Кишинев, 1966, passim; ГРОСУЛ, Я. Крестьянская ре¬форма 1868 г. и ее особенности. B: Ученные Записки Кишиневского государственного университета, том II, 1949, c.79-115; ГРОСУЛ, Я., БУДАК, И. Крестьянская реформа 60-70 годов XIX века в Бессарабии. Кишинев, 1956, с.330-350; ГРОСУЛ, Я., БУДАК, И. Очерки истории народного хозяйства Бессарабии (1861-1905). Кишинев, 1972, с.92-96; ЗЕЛЕНЧУК, В. Население Бессарабии и Поднестровья в XIX в. (Этнические и социально-демографические процессы). Кишинев, 1979, с.121; МУНТЕАН, М. Экономическое развитие дореформенной Бессарабии. В: Ученые записки Кишиневского ун-та. Кишинев, 1971, т.117 (Ист.), c.3-385.

CIUBOTARU, N. Fenomenul migraţiei ţăranilor basarabeni în regiunile îndepărtate ale Rusiei în secolul XIX – încep. secolului XX. În: Probleme ale ştiinţelor socio-umane şi modernizării învăţământului. Vol.3. Chişinău, 2012, p.58-64; JARCUŢCHI, I. Unele considerente privind migrarea ţăranilor din judeţul Tiraspol în Siberia la finele secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea. În: Revista de Istorie a Moldovei (Chişinău), 2005, nr.4. p.96-109; POŞTARENCU, D. Mişcarea natural a populaţiei basarabene în perioada ţaristă. În: Revista de Istorie a Moldovei (Chişinău), 2013, nr.4, p.7-34; POŞTARENCU, D. Contribuţii la istoria modernă a Basarabiei, I. Chişinău, 2005; POŞTARENCU, D. Contribuţii la istoria modernă a Basarabiei, II. Chişinău, 2009; SCUTELNIC, V. Migraţiunea ţăranilor din Basarabia în Caucaz, Kuban, Siberia şi Extremul Orient (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – înce¬pu¬tul secolului al XX-lea). În: Destin Românesc (Chişinău), 2007, nr.3-4, p.115-132; TOMULEŢ, V. Basarabia în epoca modernă (1812-1918) (Instituţii, regulamente, termeni). Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită. Iaşi, 2014, passim.

ANRM F.2, inv.1, d.1860, f.1.

Ibidem, f.3-6.

Ibidem, d.1841, f.1-24.

Ibidem, d.1840, f.1-7.

TOMULEȚ, V. Ţinutul Hotin în surse statistice ruseşti din prima jumătate a secolului al XIX-lea. Chişinău, 2018, p.69.

ANRM, F.2, inv.1, d.5096, f 1-3, 4-5; SCUTELNIC, V. Migrațiunea țăranilor din Basarabia în Caucaz, Kuban, Siberia și Extremul Orient (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea). În: Destin Românesc (Chișinău), 2007, nr.3-4, p.118.

ANRM, F.2, inv.1, d.5096, f.6-9.

ANRM, F.2, inv.1, d.5303, f.3-4, f.7-7 verso; SUTELNIC, V. Migrațiunea țăranilor din Basarabia în Caucaz, Kuban, Siberia și Extremul Orient (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), p.118.

ANRM, F.2, inv.1, d.5476, f.1-3 verso.

EMILCIUC, A. Restricţionarea administrativă a activităţilor comerciale din Basarabia în perioadele de război şi epi¬demii (1806-1856). În: Studia Universitatis Moldaviae (Chişinău). Seria „Ştiinţe umanistice”, 2019, nr.4(124), p.166.

TOMULEŢ, V. Politica comercial-vamală a ţarismului în Basarabia şi influenţa ei asupra constituirii burgheziei comerciale. Ediţia a II-a. Chişinău, 2015, p.308.

EMILCIUC, A. Restricționarea administrativă a activităților comerciale din Basarabia în perioadele de război și epidemii (1806-1856), p.166.

POŞTARENCU, D. Mişcarea naturală a populaţiei basarabene în perioada ţaristă. În: Revista de Istorie a Moldovei (Chişinău), 2013, nr.4, p.15-16.

Ibidem, p.17.

Ibidem, p.16.

Ibidem, p.17.

Ibidem, p.18.

Ibidem, p.19.

ANRM, F.2, inv.1, d.7142, f.5, f.6-7, f.9-10.

История Молдавии. Документы и материалы. Том 4: Положение крестьян и общественное движение в Бессарабии (1861-1895 годы) / Сост.: I.Г. Будак; Под ред.: Я.Г. Гросула (отв. ред.) и др. Кишинев, 1964, с.17.

ANRM, F.2, inv.1, d.7142, f.14-15.

История Молдавии. Документы и материалы. Том 4: Положение крестьян и общественное движение в Бессарабии (1861-1895 годы), с.18-20.

Ibidem, p.20.

MORARU, A. Istoria Basarabiei şi Transnistriei (1812-1993). Chişinău, 1995, p.51.

История Молдавии. Документы и материалы. Том 4: Положение крестьян и общественное движение в Бессарабии (1861-1895 годы), с.21-27.

Ibidem, p.37-38; ANRM, F.2, inv.1, d.7142, f.287-291, f.308-310.

Ibidem, f.296.

ЗЕЙНАЛОВА, С. Формирование европейских этнических общин на Кавказе (XIX – первая половина ХХ вв.), Баку, 2010, c.33-134. http://elibrary.bsu.az/yenii/ebookspdf/ formirovaniya. pdf (Accesat: 10.02.2020)

ANRM, F.2, inv.1, d.8148, f.9-12.

Ibidem, d.8388. f.22-22 verso.

Ibidem, d.8148, f.1-1verso, 11; SCUTELNIC, V. Migrațiunea țăranilor din Basarabia în Caucaz, Kuban, Siberia și Extremul Orient (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), p.119.

ANRM, F.2, inv.1, d.8148, f.9-10 verso, 13-16.

TOMULEȚ, V. Basarabia în epoca modernă (1812-1918) (Instituţii, regu¬la¬mente, termeni). Ediţia a III-a, revăzută şi adăugită. Iaşi, 2014, p.304.

ANRM, F.8, inv.1, d.496, f.1-3; SCUTELNIC, V. Migrațiunea țăranilor din Basarabia în Caucaz, Kuban, Siberia și Extremul Orient (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), p.119.

ANRM, F.2, inv.1, d.8332, f.1 verso-3 verso; SCUTELNIC, V. Migrațiunea țăranilor din Basarabia în Caucaz, Kuban, Siberia și Extremul Orient (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), p.119.

ANRM, F.2, inv.1, d.8332, f.5-5 verso.

Ibidem, f.6-6 verso, f.7.

Ibidem, d.8333, f.1-3 verso.

Ibidem, d.937, f.1-2.

ANRM F.8, inv.1. d.959, inv.1, f.1-10.

ARNM, F.2, inv.1, d.8388, f.19-21.

Ibidem, f.24.

Ibidem, f.26-27.

ANRM, F.8, inv.1, d.960, f.1-5.

Ibidem, d.533, f.3, 88; SCUTELNIC, V. Migrațiunea țăranilor din Basarabia în Caucaz, Kuban, Siberia și Extremul Orient (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), p.120.

ANRM, F.8, inv.1, d.533, f.5, 5 verso, 8.

Ibidem, p.f.6, 6 verso, 88.

Ibidem, f.10-10 verso.

Ibidem, f.11, 78.

Ibidem, f.12-19, 35, 63, 71.

Ibidem, f.81-83.

Ibidem, f.88, 90.

Ibidem, f.89.

Ibidem, f.103.

ANRM, F.2, inv.1, d.8334, f.1- 2 verso.

Ibidem, f.4-5 verso.

ANRM, F.8, inv.1, d.1116, f.1.

Ibidem, f.1-2.

Ibidem, f.51-53, 60, 65.

Ibidem, f.102-103.

Ibidem, f.81-82.

Ibidem, f.37.

Ibidem, f.3-14.

Ibidem, f.67.

Ibidem, d.1432, f.1, 5, 12.

Ibidem, d.1782, f.1-7, 18, 19.

ПОЛНОЕ Собрание Законов Российской Империи. Собр. II, том XLVIII, 1873, отд. второе, №52721, СПб., 1876, с.370.

ANRM, F.2, inv.1, d. 8633, f.13, 15-16, 28; SCUTELNIC, V. Migrațiunea țăranilor din Basarabia în Caucaz, Kuban, Siberia și Extremul Orient (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), p.121.

ANRM, F.2, inv1, d.8633, f.26-27 verso.

Ibidem, f.13, 15-16, 28.

SCUTELNIC, V. Migrațiunea țăranilor din Basarabia în Caucaz, Kuban, Siberia și Extremul Orient (a doua jumă¬tate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), p.121.

ANRM, F.2, inv1, d.8633, f.18-18 verso.

Ibidem, f.21.

Ibidem, f.45.

Ibidem, f.65-65 verso.

Ibidem, f.69; SCUTELNIC, V. Migrațiunea țăranilor din Basarabia în Caucaz, Kuban, Siberia și Extremul Orient (a doua jumătate a secolului al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), p.121.

ANRM, F.2, inv.1, d.8662, f.1-3, f.18-27, f.34v-36.

Ibidem, f.8, 14-15.

Ibidem, f.11-11 verso.

Ibidem, f.16-16 verso.

Ibidem, f.44-48.

Ibidem, f.51-52.

Despre rezultatele împroprietăririi diferitor categorii de ţărani, a se vedea: ГРОСУЛ, Я., БУДАК, И. Крестьянская ре¬форма 60-70-х годов XIX века в Бессарабии. Кишинев, 1956, с.37-104; SCUTELNIC, V. Regulamentul despre relaţiile agrare ale ţăranilor regiunii Basarabia. În: Revista de istorie a Moldovei (Chişinău), 2007, nr.1, p.60-78.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.