CADRELE ȘTIINȚIFICO-DIDACTICE ALE INSTITUTULUI DE STAT DE MEDICINĂ DIN CHIȘINĂU (1945–1991)

Ion Valer XENOFONTOV, Lidia PRISAC

Abstract


Studiul de față a fost elaborat în baza materialelor de arhivă, a izvoarelor orale (interviuri cu martorii direcți), a sugesti­ilor specialiștilor consacrați din domeniul istoriei, medicinei și farmaciei, a presei timpului, a literaturii științifice națio­nale și internaționale. Fondarea unei instituții de învățământ superior, specializată în domeniul medicinei, a reprezentat o avanpremieră pentru spațiul pruto-nistrean. Prin instituirea acestuia se miza pe instruirea și educarea viitorilor medici, pe efectuarea cercetărilor științifice în perimetrul medicinei curative și profilactice, pe administrarea științifico-metodo­logică a instituțiilor specializate, pe asigurarea cu ajutor practic acordat organelor și instituțiilor medicale, pe formarea profesională continuă etc. În comparație cu alte instituții de învățământ superior create în Moldova sovietică, cea din domeniul medical a avut particularități specifice, fiind instituită în baza cărturarilor cu înaltă experiență pedagogică și științifică din centre științifico-didactice și clinice prestigioase, fiind, astfel, perpetuată tradiția unor importante școli științifice medicale din Imperiul Rus și din Uniunea Sovietică.

 

SCIENTIFIC-TEACHING STAFF OF CHISINAU STATE INSTITUTE OF MEDICINE (1945–1991)

This study was elaborated based on archival materials, oral sources (interviews with direct witnesses), on the suggestions of well-known specialists in the field of history, medicine and pharmacy, on the press of the time, on national and interna­tional scientific literature. The founding of a higher education institution, specialized in the field of medicine, was a preview for the Prut-Dniester area. By establishing it, it was relied on the training and education of future doctors, on con­ducting scientific research in the perimeter of curative and prophylactic medicine, on the scientific-methodological administration of specialized institutions, on providing practical help to medical bodies and institutions, on continuous professional training, etc. In comparison with other higher education institutions created in Soviet Moldova, the one in the medical field had specific features. It was founded on the basis of scholars with a high pedagogical and scientific experience from presti­gious scientific-didactic and clinical centers, being, thus, perpetuated the tradition of important medical scientific schools from the Russian Empire and Soviet Union.


Keywords


Chișinău State Institute of Medicine, scientific and teaching staff, staff policy, Moldavian SSR, 1945–1991.

Full Text:

PDF

References


ROTARU, L. Între intransigenţa ideologiei şi pragmatismul ideologic. Angajarea absolvenților universităţilor euro-pene în şcoala superioară din RSS Moldovenească (1940–1950), În: In memoriam Gheorghe Palade. 1950–2016. Chişinău: Bons Offices, 2018, p.452-468.

CRUDU, L. The Staff Policy in the Moldavian SSR’s Government in 1940–1941/1944. In: Elites of the Modern Period in the Romanian Historical Research (18-th centuary to 1948)”, Anuarul Institutului de Istorie „G. Barițiu” al Academiei Române. Series Historica /Edited by Iosif Marin Balog, Vlad Popovici, Cluj-Napoca, Ed. Academiei Române, 2016, p.239-260.

CRUDU, L. Politica de cadre și elitele din RSSM în anii 1944–1991. În: Panorama comunismului în Moldova sovietică. Context, surse, interpretări /Coordonator: Liliana Corobca. Iași: Polirom, 2019, p.371-397.

БОДЮЛ, И.И. Дорогой жизни. Время, события, раздумья. Воспоминания. Книга вторая. Кишинев: Изд-во „Кушнир и К”, 2001, c.69,84,103.

Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Republica Moldova (AOSPRM), F.51, I.13, d.91.

CRUDU, L. Politica de cadre la Institutul de Stat de Medicină din Chișinău, în primul deceniu postbelic. În: O istorie multidimensională a carierelor universitare: instituții, rețele sociale, biografii /Ed.: S. Musteață. Chișinău: ARC, 2017, p.45-55.

FURDUI, T. Profesorul universitar Anatolie Zubkov – savant, cetățean și patriot. În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științe Biologice, Chimice și Agricole, 2001, nr.1 (286), p.150-154.

CRUDU, L. Considerații privind componența etnică a elitei politice din Moldova Sovietică. În: A.Zub, F.Solomon (ed.). Basarabia, dilemele identității. Iași: Dosoftei, 2001, p.70.

DRAGNEV, D., MANOLACHE, C., XENOFONTOV, I.V. Republica Moldova – 25 ani. Repere istorice. Istoria ştiinţei. Chişinău: Biblioteca Ştiinţifică Centrală, 2016.

MALCOCI, I., XENOFONTOV, I.V. Academicianul Aleksand Jucenko (1935–2013). Parcurs ideologic și profesional. În: Acta Tirrae Fogarasiensis. VII. Făgăraș: Editura Negru Vodă, 2018, p.412-418.

ROTARU, L. Leme şi dileme ale construcţiei şcolii superioare din RSS Moldovenească. În: Identități etno-confesionale și reprezentări ale celuilalt în spațiul est-european: între stereotip și voința de cunoaștere / Coord.: C.Preutu, G.Enache. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2018, p.297.

CRĂCIUN, T. Învăţământul public din RSSM în perioada dintre congresele XX și XXII ale PCUS. Chișinău, 1961, p.15.

MUSTEAŢĂ, S., NEGURĂ, P. Îndoctrinare, sovietizare şi rusificare prin învăţământ în RSSM. În: Fără termen de prescripţie. Aspecte ale investigării crimelor comunismului în Europa /coord. S.Musteaţă, I.Caşu. Chişinău: Cartier, 2011, p.646-675.

Arhiva Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (AUSMF „Nicolae Testemițanu”), I.260, D.2, 104 f.

Ibidem, F.2, I.2, D.851, 72 f.

Ibidem, F.2, I.539, D.2.

Ibidem, I.481, 169 f.

Ibidem, F.2, I.2, D.984.

ANESTIADI, V.C. Dezvoltarea științei medicale în RSS Moldovenească. În: Ocrotirea sănătății, nr.2, 1974, p.8-9.

ABABII, I. Alma Mater la 70 de ani. În: Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova, 2015, nr.3, p.5.

ЗУБКОВ-ЖОРДАН, И. Зубковы: 250 лет купечества, учености и авантюризма. https://sites.google.com/site/zoubkoffs/ (Accesat: 03.06.2019).

ИОНКИС, Г. Утраченный воздух. Санкт-Петербург: Алетейя, 2014, 324 c.

Arhiva Organizaţiilor Social-Politice din Republica Moldova (AOSPRM), F. 51, I. 13, D. 255.

PASAT, V. Politica conducerii RSS Moldoveneşti în domeniul învăţământului în perioada 1944–1953. „Şcoala nouă” de sorginte sovietică. În: Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, 2013, nr.1(28), p.40.

GROSSU, I. Cronica meditativă a unei promoţii. Chişinău: Medicina, 2001, p.21.

AOSPRM, F.51, I.5, D.295.

BACIU, Gh. Istoricul medicinei și al învățământului medical pe plaiul basarabean. Chișinău: Combinatul Poligrafic, 2016.

MATCOVSCHI, C. Alma materstudiorum medicorum Moldaviae. În: Curierul Medical, 2005, nr.2(287), p.19-20.

STRATAN, V. Pavel Bâtcă – ctitorul chirurgiei vasculare din Republica Moldova [Interviu]. În: Medicus, 2010, nr.1-2 (832-833), p.4.

MALOMAN, E. Răsfoind amintiri. În: Medicus, 2015, nr.1-3(878-880), p.3.

GHERMAN, D. Așa a fost să fie... Chișinău: Tipografia AȘM, 2008.

Arhiva curentă a Senatului USMF „Nicolae Testemițanu”. Procesul-verbal nr.4 din 17 octombrie 2001 al ședinței Senatului USMF „Nicolae Testemițanu”.

BÂRCĂ, P. O privire asupra trecutului. În: Curierul Medical, 2005, nr.2(287), p.32.

BACIU, Gh. O viață de zbucium. Chișinău: Tipografia Centrală, 2009.

JIŢA, V. Răsfoind amintiri. În: Medicus, 2015, nr.1-3(878-880), p.3.

Interviu realizat de Ion Valer Xenofontov cu acad. Mihail Popovici la 4 ianuarie 2018.

ȘTEMBERG, M. O pleiadă de glorie: Rectorii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” (Schiţe biografice). Славная плеяда: Ректоры Государственного университета медицины и фармации им. Николае Тестемицану (Биографические очерки). Chişinău, 2009.

ШТЕМБЕРГ, М. Минувших лет воспоминания. Издание второе. Кишинев: Reclama, 2005.

ABABII, I. Gudumac Eva, 70 de ani. În: Curierul Medical, 2011, nr.2(320), p.76.

Membru coresponent Eva Gudumac. În: Membrii Secției de Științe Medicale. Activitatea științifică și managerială: 60 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei /Red. resp.: Gheorghe Ţâbârnă; col. red. Ion Ababii. Chişinău: Tipografia AȘM, 2006, p.116-117.

Arhiva curentă a Senatului USMF „Nicolae Testemițanu” (ACSUSMF). Procesul-verbal nr.4 din 17 octombrie 2001 al ședinței Senatului.

ROJNOVEANU, Gh. Academicianul Gheorghe Ghidirim – creator de școală. În: Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2019, nr.2(62), p.240.

POPUȘOI, E., GROSU, I. Profesorul Nicolae Testemițanu – medic-umanist, cetățean și patriot (65 de ani de la naștere). În: Medicul, 1992, nr.10-11(832-833), p.3.

ȚÂBÂRNA, R. Destinul și harul (schiță biografică). În: Academicianul Gheorghe Țâbârnă. Biobibliografie /Red. șt.: C.Manolache. Chișinău: Institutul de Studii Enciclopedice, 2014, p.18.

ACSUSMF. Procesul-verbal nr.4 din 17 octombrie 2001 al ședinței Senatului.

EŢCO, C. Despre şcolile ştiinţifice din medicină. În: Analele Ştiinţifice ale USMF „Nicolae Testemiţanu”, 2013, nr.2(14), p.168.

BRÎNZAN, N. La cumpăna dintre milenii. Chișinău: Pontos, 2018.

SÂRBU, S. Oamenilor îndrăgostiți de profesie. În: Moldova Suverană. Seria a noua, 30 septembrie 2005.

ABABII, I. Cauză nobilă – să stai de veghe la sănătatea naţiunii. În: Moldova Suverană. Seria a noua, 30 septembrie 2005, p.3.

GHIDIRIM, Gh. Tradiţiile, experienţa, respectul şi onoarea – un inestimabil tezaur transmis din generaţie în generaţie. În: Moldova Suverană. Seria a noua, 30 septembrie 2005, p.3.

ВИЧЕНКО, Г.В. 60-летие кафедры анатомии человека и пути ее становления. În: Curierul Medical, 2005, nr.2(287), c.26.

AOSPRM, F.51, I.4, D.305.

ANRM, F.3186, I.1, D.12.

БЫРКА, Г. Восстановление и развитие сети высших учебных заведений в Молдавской ССР (1944–1946). B: Из истории революционного движения и социалистического строительства в Молдавии. Кишинев: Картя Молдовеняскэ, 1963, с.178.

ANRM, F.3059, I.1, D.58.

Ibidem, D.57.

ANRM, F.3059, I.1, D.59.

GROSSU, I. Originea şi itinerarele unei promoţii. Chişinău: Bioritm, 2002.

ABABII, I. 60 de ani ai învăţământului medical superior din Republica Moldova, În: Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Ştiinţe Medicale, 2005, nr.2(2), p.7.

ABABII, I., CERNEȚCH, O. Personalitate marcantă a științei și practicii medicale. Academicianul Gheorghe Paladi la 90 de ani. În: Akademos. Revistă de ştiinţă, inovare, cultură şi artă, 2019, nr.2(53), p.176-177.

AOSPRM, F.51, I.12, D.337.

Ibidem, D.255.

ACAȘM, F.1, I.1/2, D.68.

AOSPRM, F.51, I.8, D.397.

Ibidem, I.11, D.319.

XENOFONTOV, I.V. Constituirea Filialei Moldovenești a Academiei de Științe a URSS (1949–1950). În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe umanistice”, 2017, nr.10(110), p.236-242.

ACAȘM, F.1, I.1/3, D.23.

Ibidem, ff.49-51.

AOSPRM, F.51, I.13, D.279.

ANRM, F.P-2848, I.10, D.564.

ACAȘM, F.1, I.1/1, D.92.

Ibidem, I.1/2, D.41.

Ibidem, I.1/1, D.139.

AOSPRM, F.51, I.19, D.55.

Ibidem, I.21, D.250.

ABABII, I. Cuvânt despre un coleg de generație și camarad de breaslă. În: Academicianul Gheorghe Țâbârnă. Biobibliografie /Red. șt.: C.Manolache. Chișinău: Institutul de Studii Enciclopedice, 2014, p.46.

EREMIA, A., CIOBANU, V., FURTUNĂ, A. ș.a. Sângerei: oameni, istorie, spiritualitate / Resp. de ed.: C.Manolache. Chișinău: Institutul de Studii Enciclopedice, 2012.

VOLONTIR, V. Jur să învăț toată viața. În: Academicianul Gheorghe Țâbârnă. Biobibliografie / Red. șt.: C.Manolache. Chișinău: Institutul de Studii Enciclopedice, 2014, p.68.

XENOFONTOV, I.V. Enciclopedia curiozităților. Trecut și prezent. Vol.I. Iași: Lumen, 2016.

ABABII, I. Ion Ţâbârna, 70 ani. În: Curierul Medical, nr.6(330), 2012, p.81.

Idem. Cuvânt despre un coleg de generație și camarad de breaslă, În: Academicianul Gheorghe Țâbârnă. Biobibliografie / Red. șt.: C.Manolache. Chișinău: Institutul de Studii Enciclopedice, 2014, p.46.

AUSMF „Nicolae Testemițanu”, I.1, D.663.

Academicianul Gheorghe Paladi. În: Membrii Secției de Științe Medicale. Activitatea științifică și managerială: 60 de ani de la fondarea Academiei de Științe a Moldovei /Red. resp.: Gheorghe Ţâbârnă; col. red. Ion Ababii. Chişinău: Tipografia AȘM, 2006, p.80.

AUSMF „Nicolae Testemițanu”, I.1, D.709.

Ibidem, D.767.

Ibidem, D.1104.

Ibidem, f.145-146; D.1591.

Ibidem, D.1104.

Ibidem, D.1180.

Ibidem, D.2413.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.