DEZGHEȚUL HRUȘCIOVIST ȘI „REZBELUL NAȚIONALIST” AL STUDENȚILOR-FILOLOGI DE LA UNIVERSITATE

Liliana ROTARU

Abstract


Dispariția fizică a lui I.V. Stalin și raportul lui Hruşciov la Congresul al XX-lea al PCUS au reverberat în toată so­­cie­tatea sovietică și au stimulat o tendinţă de contestare a diferitor aspecte ale vieţii politice, sociale şi culturale în rândul intelectualităţii sovietice, inclusiv al celei din RSS Moldovenească. Rebeli din fire, studenţii din instituțiile de învă­ță­mânt superior din Moldova sovietică  au iniţiat acţiuni consonante contextului general de „destindere”, mai ales că pre­misele create la mijlocul anilor '50 le-au încurajat și susținut demersurile și acțiunile contestatare. În baza unor documente inedite din arhivele naționale ale Republicii Moldova, autorul analizează în prezentul studiu caracterul și formele de ma­nifestare a rezistenței naționale față de procesul de sovietizare, rusificare şi deznaţionalizare a școlii superioare, dar și a societății RSS Moldovenești în general, a studenților de la filologia „moldovenească” a Universității de Stat din Chișinău în a doua jumătate a anilor '50, precum și reacțiile autorităților universitare și de partid la așa-numitele „mani­festări ale dispoziţiilor burghezo-naţionalste” ale acestor studenţi.

 

THE KHRUSHCHEV THAW AND THE "NATIONALIST REBELLION" OF PHILOLOGY STUDENTS FROM THE UNIVERSITY

The physical disappearance of I.V. Stalin and Khrushchev's report to the 20th Congress of the CPSU reverberated throughout Soviet society and stimulated a tendency to challenge various aspects of political, social, and cultural life among the Soviet intellectuals, including that from the Moldovan SSR. Naturally rebellious students from the higher education insti­tutions of Soviet Moldova initiated some consonant actions in the general of “détente”, due to the premises  created in the mid-50s which encouraged and supported their national approaches and actions. Based on unpublished documents from the national archives of the Republic of Moldova, the author analyzes in this study the character and forms of ma­ni­festation of national resistance in the process of Sovietization, Russification and denationalization of high school, but also the Moldovan SSR society in general, the students at the “Moldovan” philology at the State University of Chisinau in the second half of the 1950s, as well as the reactions of the university and party authorities to the so-called “manifestations of the bourgeois-nationalist dispositions” of these students.


Keywords


“Khrushchev Thaw”, 20th Congress of the CPSU, Chisinau State University, students, Russification, denationalization, “Moldovanism”, national resistance.

Full Text:

PDF

References


АКСЮТИН, Ю.В. Хрущевская оттепель и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. Москва, Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010, c.81-89. ISBN 978-5-8243-1397-0

Dicționarul comunismului/Stephanie Courtois (coord.). Iași: Polirom, 2008, p.214-221. ISBN 978-973-46-1102-7

АРТЮКОВ, А.П. Процесс «Мягкой» десталинизации в СССР в 1953-1956 гг. В: Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2015, том 17, №3-2, с.435-438. [accesat: 03.05.2020]. Disponibil: https://cyberleninka.ru/article/n/protsess-myagkoy-destalinizatsii-v-sssr-v-1953-1956-gg

COJOCARU, G.E. „Dezghețul” lui N. Hrușciov și problema Basarabiei. Târgoviște: Editura Cetatea de Scaun, 2014. ISBN 978-606-537-188-0

ПОПОВ, Д.С. Погружение в виртуальность. Трансформации российской интеллигенции рубежа ХХ—ХХI веков. Москва. Сообщество профессиональных социологов, 2009.

Достижения Советской власти за 40 лет в цифрах (Статистический сборник). Москва: Государственное статистическое издательство, 1957.

Arhiva Națională a Republicii Moldova (ANRM), Fond (F.) 2848, inventar (inv.) 2, dosar (d.) 242, fila (f.) 21-23.

ANRM, F. 2848, inv. 2, d. 242.

ANRM, F. 1961, inv. 1, d. 180.

ANRM (Filiala Tiraspol), F. 225, inv. 1, d. 204.

ANRM, F. 3146, inv. 1, d. 160.

ANRM, F. R-1933, inv. 2, d. 321.

ANRM, F. 3059, inv. 1, d. 220.

ANRM, F. 3050, inv. 1a, d. 19.

ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 216.

ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 176.

ANRM, F. 1961, inv. 1, d. 256.

ANRM, F. 1961, inv. 1, d. 175.

ANRM (Filiala Tiraspol), F. 225, inv. 1, d. 244.

ANRM, F. 3143. inv.1, d. 147.

ANRM, F. 3050, inv.1, d. 290.

ANRM, F. 3186, inv.1, d. 241.

ȘEVCENCO, R. Viața politică în RSS Moldovenească (1944-1961). Chișinău: Pontos, 2007. ISBN 978-9975-102-44-5

NEGRU, Gh. Politica etnolingvistică în RSS Moldovenească. Chișinău: Prut Internațional, 2000. ISBN 9975-69-100-5

NEGURĂ, P. Nici eroi, nici trădători. Scriitorii molodveni și puterea sovietică în epoca stalinistă. Chișinău: Cartier, 2014. ISBN 978-9975-79-903-4

BAHNARU, V. Calvarul limbii române în timpul dominației sovietice (studiu și documente de arhivă). Chișinău: s.n., 2015. ISBN 978-9975-3250-4-2

ROTARU, L. „Eu îs de părere că ființază o sângură limbă!”: controverse lingvistice la Institutul Pedagogic din Chișinău. În: Tyragetia s.n., 2020, vol.XIV, nr.2.

ŞEVCENCO, R. Relaţiile internaţionale ale RSS Moldoveneşti (1953-1955). În: Studia Universitatis. Revistă științifică a Universității de Stat din Moldova, 2011, nr.4(44), p.83-86. ISSN 1811-2668

ŞEVCENCO, R. Relaţiile moldo-române în perioada sovietică: anul 1956. În: Studia Universitatis. Revistă științifică a Universității de Stat din Moldova, 2011, nr.10(50), p.166-169. ISSN 1811-2668

ANRM, F.3186, inv. 1, d. 262, ff. 95-96.

Сталинец. Орган партбюро, ректората, комитета ЛКСММ, месткома и профкома Кишиневского Государствен¬ного Комитета, 1956, № 3 (179), f. 12.

ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 183.

ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 305.

ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 176.

ANRM. F. 3186, inv. 1, d. 135.

ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 231.

Vasile Coroban: un arbitru într-o lume a arbitrarului. / Coord. M. Cimpoi. Chișinău: Știința, 2010. ISBN 9789975672269

ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 289.

Panorama comunismului în Moldova Sovietică. Context, surse, interpretări / Coord. Liliana Corobca. Iași: Polirom, 2019. ISBN: 978-973-46-7846-4

ROTARU, L. Construcția națională și socială a corpului studențesc postbelic al Universității de Stat din Moldova. În: Studia Universitatis Moldaviae, 2018, nr.4(114), p.130-140. ISSN 1811-2668

ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 289.

ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 10.

ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 237.

ANMR, F. 3186, inv. 1, d. 369.

ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 310.

ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 320.

ANRM. F. 3186, inv. 1, d. 346.

ЧЕШКО, С. Роль этнонационализма в развале СССР. В: Трагедия великой державы: национальный вопрос и распад Советского Союза: сборник. Москва: Социально-политическая мысль, 2005. ISBN 5-902168-41-4

Arhiva Organizațiilor Social-Politice din Republica Moldova (AOSPRM), Fond (F.) 276, inventar (inv.) 127, dosar (d.) 18, fila (f.) 72.

ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 244.

ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 333.

AOSPRM, F. 276, inv. 127, d. 21.

ANRM, F. 3186, inv. 1, d. 259.

ANRM, F. 2991, inv. 1, d. 155.

AOSPRM, F. 276, inv. 127, d. 20.

GHEORGHIȚĂ, E. Nea Nae şi mizeria naţională: [In Memoriam Nicolae Bătrânu (1938-2012)]. În: Literatura și arta, 2012, 21 iunie, p.8.

AOSPRM, F. 51, inv. 17, d. 297.

ANRM, F. 1961, inv. 1, d. 155.

AOSPRM, F. 51, inv. 19, d. 13.

AOSPRM, F. 51, inv. 17, d. 297.

ANRM, F. 1961, inv. 1, d. 285.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.