REPUBLICA MOLDOVA ŞI ORGANIZAŢIA PENTRU DEMOCRAŢIE ŞI DEZVOLTARE ECONOMICĂ – GUAM

Marcel REVENCO

Abstract


Studiul atestă că Organizaţia pentru democraţie şi dezvoltare economică GUAM se prezintă ca unul dintre modelele de integrare a fostelor republici unionale. Caracteristic pentru statele din GUAM este că ele toate erau orientate spre integrare europeană şi promovau o politică îndreptată spre a minimaliza dependenţa de resursele energetice şi economia Rusiei. Actele adoptate pe parcursul anilor la summit-urile organizate în diferite oraşe denotă că participanţii au examinat o serie întreagă de proiecte social-economice şi comerciale, cum ar fi colaborarea comercial-economică dintre statele membre ale GUAM, elaborarea unor proiecte referitoare la îmbunătăţirea transportului, încercarea de a ieşi la resurse energetice alternative din Asia Centrală şi a diminua dependenţa de Rusia etc. Cu toate că colaborarea statelor membre ale GUAM nu a rezolvat încă cele mai importante probleme economice pe care le-a pus în faţa sa, revenirea în anul 2017 la Acordul privind comerţul liber semnat încă în anul 2002 ar indica la perspective pozitive pentru activitatea statelor din cadrul GUAM, inclusiv pentru Republica Moldova.

 

THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND THE DEMOCRACY AND
ECONOMIC DEVELOPMENT ORGANIZATION – GUAM

The study attests that the Organization for Democracy and Economic Development GUAM presents itself as one of the integration models of the former Union Republics. Characteristic for the GUAM states is that they were all oriented towards European integration and promoted a policy aimed at minimizing dependence on Russia's energy resources and economy. The documents adopted over the years at the summits organized in different cities indicate that the participants examined a whole series of social-economic and commercial projects, such as the commercial-economic collaboration between the GUAM Member States, the elaboration of projects regarding the improvement of the transport, the test to move to alternative energy resources in Central Asia and reduce dependence on Russia, etc. Although the collaboration of the GUAM member states has not yet solved the most important economic problems that it faced, the return in 2017 to the Free Trade Agreement signed in 2002 would indicate a positive outlook for the states activity from GUAM, including for the Republic of Moldova


Keywords


GUAM, Republic of Moldova, state integration, regional integration, energy resources, free trade.

Full Text:

PDF

References


ДЖАПАРИДЗЕ, Т. Организация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ: «дорожная карта» продвижение к цели (Взгляд из Грузии с некоторыми личными раздумьями и выводами). В: Центральная Азия и Кавказ (Специальный выпуск), 2008, №3-4 (57-58). Disponibil: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-guam (Accesat: 24.01.2020)

БАХТУРИДЗЕ, З.З., ЛАГУТИНА, М.Л., Oрганизация за демократию и экономическое развитие – ГУАМ как модель политической интеграции на постсоветском пространстве. В: Научно-технические ведомости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки, 2015, №2 (220). Disponibil: https://www.academia.edu/19518696 (Accesat: 22.01. 2020)

СКАКОВ, А. Россия и ГУАМ. В: Центральная Азия и Кавказ (Специальный выпуск), 2008, №3-4(57-58). Disponibil: https://cyberleninka.ru/article/n/rossiya-i-guam (Accesat: 24.11.2019)

РАССОХИН, И.С. История Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) как альтернативного объединения на постсоветском пространстве. В: Вестник Воронежского государственного университета. Серия: История. Политология. Социология, 2013, №1. Disponibil: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/history/2013 /01/2013-01-25.pdf (Accesat: 24.11.2019)

МАЧАВАРИАНИ, Г.Г. ГУАМ как проект альтернативной интеграции на постсоветском пространстве. Disponibil: https://cyberleninka.ru/article/n/guam-kak-proekt-alternativnoy-integratsii-na-postsovetskom-prostranstve (Accesat: 02.12.2019)

ГРОЗИН, А. СНГ и ГУАМ. В: Центральная Азия и Кавказ (Специальный выпуск), 2008, №3-4. Disponibil: https://cyberleninka.ru/article/n/sng-i-guam (Accesat: 02.12.2019)

СЫРОЕЖКИН, К. ГУАМ – ШОС: сравнительный анализ. В: Центральная Азия и Кавказ (Специальный выпуск), 2008, №3-4. Disponibil: https://cyberleninka.ru/article/n/guam-shos-sravnitelnyy-analiz (Accesat: 04.12.2019)

ЭЙВАЗОВ, Д. ГУАМ и система региональной безопасности на постсоветском пространстве. В: Центральная Азия и Кавказ (Специальный выпуск), 2008, №3-4(57-58). Disponibil: https://cyberleninka.ru/article/n/guam-i-regionalnaya-sistema-bezopasnosti-na-postsovetskom-prostranstve) (Accesat: 15.01.2020)

ДЕГОЕВ, В. Большая игра на Кавказе: история и современность. Москва: Русская панорама, 2001.

БАХТУРИДЗЕ, З.З. Внешняя политика Грузии в контексте развития международных отношений на постсо-ветском пространстве: Диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук. Специаль-ность 23.00.04 – политические проблемы международных отношений, глобального и регионального развития. Санкт-Петербург, 2016. Disponibil: https://disser.spbu.ru/disser2/disser/Diser_Bakhturidze.pdf) (Accesat: 18.01.2020).

ПЫНЗАРЬ, С. Молдова – ГУАМ. В: Центральная Азия и Кавквз (Специальный выпуск), 2008, №3-4 (57-58). Disponibil: https://cyberleninka.ru/article/n/moldova-guam (Accesat: 15.01.2020)

POPESCU, N. GUUAM: agenda pentru 2002 (http://www.contrafort.md/old/2002/87-89/271.html) (Accesat: 15.12.2019)

SĂGEATĂ, R. G.U.A.M. Organizaţie pentru democraţie şi cooperare economică, consideraţii de geopolitică aplicată. Disponibil: https://www.researchgate.net/publication/281965378_GUAM_Organizatie_pentru_democratie_si_coo perare_economica_Consideratii_de_geopolitica_aplicata) (Accesat: 15.12.2019)

OSMOCHESCU, N. Organizaţia pentru democraţie şi dezvoltare economică – GUAM: origine şi evoluţie. În: Studia Universitatis. Revistă Ştiinţifică a Universităţii de Stat din Moldova, 2007, nr.3.

CHIRILĂ, V. Cooperarea Republicii Moldova în cadrul GUAM este lipsitǎ de credibilitate. Disponibil: http://www.ape.md/2008/09/cooperarea-republicii-moldova-a-n-cadrul-guam-este-lipsita-de-credibilitate-analiza-de-victor-chirila-ape/ (Accesat: 15.12.2019)

КОШЕЛЬ, А.С. Реализация концепции Евразийства в XXI веке. В: Eвразийская интеграция: экономика, право, политика, 2014, №2 (16).

ВАСИЛЬЕВА, Н.А., КОСОВ, Ю.В. Терминологические аспекты исследования неоевразийской интеграции. В: Eвразийская интеграция: экономика, право, политика, 2014, №2 (16).

ЧЗИЦЗУНЬ, Ван. ГУАМ и КНР. В: Цeнтральная Азия и Кавкaз (Специальный выпуск), 2008, №3-4 (57-58), Disponibil: https://cyberleninka.ru/article/n/ukraina-v-sisteme-guam (Accesat: 15.12.2019)

ПАРАХОНСКИЙ, Б. Украина в системе ГУАМ. В: Центральная Азия и Кавказ (Специальный выпуск), 2008, №3-4 (57-58). Disponibil: https://cyberleninka.ru/article/n/ukraina-v-sisteme-guam (Accesat: 15.12.2019)

Совместное коммюнике встречи Президентов Азербайджана, Грузии, Молдовы и Украины в Страсбурге. Disponibil: https://guam-organization.org/sovmestnoe-kommyunike-vstrechi-prezidentov-azerbajdzhana-gruzii-mol dovy-i-ukrainy-v-strasburge/ (Accesat: 18.01.2020)

Заявление Президентов Азербайджанской Республики, Грузии, Республики Молдова, Украины и Республики Узбекистан. Disponibil: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/ru/888_005 (Accesat: 18.01.2020)

Ялтинская Хартия ГУУАМ. Disponibil: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/888_008?lang=ru) (Accesat: 17.01.2020)

ШЕСТАКОВ, Е. ГУУАМ потеряло букву. В: Российская газета (6 мая 2005). Disponibil: https://rg.ru/2005/ 05/06/uzbekistan-guuam.html) (Accesat: 18.01.2020)

CHIVRIGA, V. Studiu de caz de îmbunătăţire a relaţiilor comerciale în cadrul GUAM (valabil şi pentru CEFTA), 2010. Disponibil: http://www.viitorul.org/files/library/GUAM_RO.pdf (Accesat: 18.01.2020)

Volumul schimburilor comerciale între Republica Moldova şi celelalte state membre ale GUAM, în continuă creştere. Disponibil: https://customs.gov.md/ro/content/volumul-schimburilor-comerciale-intre-republica-moldova-si-celelalte-state-membre-ale-guam (Accesat: 03.12.2019)

ГРИГОРЬЕВ, Л.М., САЛИХОВ, М.Р. ГУАМ — пятнадцать лет спустя: Сдвиги в экономике Азербайджана, Грузии, Молдавии и Украины, 1991–2006. Москва: REGNUM, 2007.

МАМЕДОВ, А. ГУАМ и перспективы его эффективного функционирования. В: Економiка та держава, 2009, №3, c.42. Disponibil: http://www.economy.in.ua/pdf/3_2009/13.pdf (Accesat: 19.01.2020)

Соглашение о создании зоны свободной торговли между государствами-участниками ГУУАМ. Disponibil: https://guam-organization.org/soglashenie-o-sozdanii-zony-svobodnoj-torgovli-mezhdu-gosudarstvami-uchastnikami-guuam/ (Accesat: 26.01.2020)

Решение Глав государств-участников ГУУАМ о статусе наблюдателей в деятельности ГУУАМ. Disponibil: https://guam-organization.org/reshenie-glav-gosudarstv-uchastnikov-guuam-o-statuse-nablyudatelej-v-deyatelnosti-guuam/) (Accesat: 26.01.2020)

Меморандум о взаимопонимании между государствами-участниками ГУУАМ по содействию торговле и транспортировке. Disponibil: https://guam-organization.org/memorandum-o-vzaimoponimanii-mezhdu-gosudarst vami-uchastnikami-guuam-po-sodejstviyu-torgovle-i-transportirovke/ (Accesat: 25.01.2020)

Решение об утверждении Региональной Стратегии и Плана действий ГУУАМ по реализации Проекта по содействию торговле и транспортировке. Disponibil: https://guam-organization.org/reshenie-ob-utverzhdenii-regionalnoj-strategii-i-plana-dejstvij-guuam-po-realizatsii-proekta-po-sodejstviyu-torgovle-i-transportirovke/ (Accesat: 26.01.2020)

Declaraţia de la Chişinău a şefilor de state membre GUAM. Disponibil: https://viza.md/content/declara%C5% A3ia-de-la-chi%C5%9Fin%C4%83u-%C5%9Fefilor-de-state-membre-guam (Accesat: 26.01.2020)

Соглашение о сотрудничестве торгово-промышленных палат государств-участников ГУУАМ в области выставочно-ярмарочной деятельности. Disponibil: https://guam-organization.org/soglashenie-o-sotrudnichestve-torgovo-promyshlennyh-palat-gosudarstv-uchastnikov-guuam-v-oblasti-vystavochno-yarmarochnoj-deyatelnosti/ (Accesat: 26.01.2020)

Протокол о временных Правилах определения страны происхождения товаров государств-участников ГУАМ для последующей реализации Соглашения о создании зоны свободной торговли между государ-ствами-участ¬никами ГУУАМ. Disponibil: https://guam-organization.org/protokol-o-vremennyh-pravilah-opredeleniya-strany-proishozhdeniya-tovarov-gosudarstv-uchastnikov-guam-dlya-posleduyushhej-realizatsii-soglasheniya-o-sozdanii-zony-svobodnoj-torgovli-mezhdu-gosudarstva/ (Accesat: 26.01.2020)

Устав Организации за демократию и экономическое развитие – ГУАМ. Disponibil: https://guam-organization.org/ustav-organizatsii-za-demokratiyu-i-ekonomicheskoe-razvitie-guam/ (Accesat: 26.01.2020)

Решение о партнерстве. https://guam-organization.org/reshenie-o-partnerstve/) (Accesat: 26.01.2020)

Соглашение между правительствами государств-членов ГУАМ о международных мультимодальных пере-воз¬ках грузов. Disponibil: https://guam-organization.org/soglashenie-mezhdu-pravitelstvami-gosudarstv-chlenov-guam-o-mezhdu narodnyh-multimodalnyh-perevozkah-gruzov/) (Accesat: 27.01.2020)

Протокол о сотрудничестве в области культуры государств-членов Организации за демократию и эконо¬ми-чес¬кое развитие – ГУАМ на 2007-2010 годы. Disponibil: https://guam-organization.org/protokol-o-sotrudnichestve-v-oblasti-kultury-gosudarstv-chlenov-organizatsii-za-demokratiyu-i-ekonomicheskoe-razvitie-guam-na-2007-2010-gody/ (Accesat: 27.01.2020)

Премьер-министр Молдавии призвал перейти от слов к делам в рамках ГУАМ. Disponibil: https://ria.ru/2007 0619/67439226.html (Accesat: 22.01.2020)

Меморандум о взаимопонимании между ГУАМ и Международным союзом автомобильного транспорта. Disponibil: (https://guam-organization.org/memorandum-o-vzaimoponimanii-mezhdu-guam-i-mezhdunarodnym-soyuzom-avtomobilnogo-transporta/ (Accesat: 22.01.2020)

Батумская декларация „ГУАМ – интегрируя Восток Европы”. Disponibil: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ main/886_017 (Accesat: 17.01.2020)

ЖИЛЬЦОВ, С.С. Ожидания от Киевского саммита. Disponibil: http://www.ng.ru/energy/2008-06-10/21_sammit. html?print=Y (Accesat: 03.12.2019)

Концепция развития транспортного коридора ГУАМ. Disponibil: https://guam-organization.org/kontseptsiya-razvitiya-transportnogo-koridora-guam/ (Accesat: 22.01.2020)

Hotărâre pentru inițierea negocierilor și aprobarea semnării Protocolului dintre administrațiile vamale ale statelor membre ale GUAM cu privire la organizarea schimbului de informație prealabilă privind mărfurile și mijloacele de transport deplasate peste frontierele de stat ale statelor membre ale GUAM, (nr.259 din 4 aprilie 2014). În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.87-91, art.285.

ГУАМ подписала программу сотрудничества с Японией – УНИАН, 03.12.2015. Disponibil: https://www.unian.net/ politics/1202177-guam-podpisala-programmu-sotrudnichestva-s-yaponiey.html (Accesat: 02.12.2019)

Совместное заявление для прессы 4-й встречи Совета министров иностранных дел ГУАМ и Японии (in English) Disponibil: https://guam-organization.org/sovmestnoe-zayavlenie-dlya-pressy-4-j-vstrechi-soveta-ministrov-inostra nnyh-del-guam-i-yaponii-in-english/ (Accesat: 02.12.2019)

Protocol dintre administrațiile vamale ale statelor membre ale GUAM cu privire la organizarea schimbului de infor-maţie prealabilă privind mărfurile şi mijloacele de transport deplasate peste frontierele de stat ale statelor membre ale GUAM. Baku, 8 iulie 2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.157-162, art.767. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=365279 (Accesat: 02.12.2019).

Hotărâre pentru aprobarea Protocolului dintre administrațiile vamale ale statelor-membre ale GUAM cu privire la organizarea schimbului de informaţie prealabilă privind mărfurile şi mijloacele de transport deplasate peste frontie-re¬le de stat ale statelor-membre ale GUAM, nr.698 din 02.06.2016. Baku, 8 iulie 2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.157-162, art.767. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈= 1&id=365279 (Accesat: 05.12.2019)

Protocol dintre administrațiile vamale ale statelor membre ale GUAM cu privire la organizarea schimbului de infor-maţie prealabilă privind mărfurile şi mijloacele de transport deplasate peste frontierele de stat ale statelor membre ale GUAM. Baku, 8 iulie 2015. În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2016, nr.157-162, art.767. Disponibil: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc〈=1&id=365279 (Accesat: 05.12.2019)

СОКОВ, К. ГУАМ как «санитарный кордон» против России вновь востребован. Disponibil: https://www.ritmeurasia.org/news--2017-05-26--guam-kak-sanitarnyj-kordon-protiv-rossii-vnov-vostrebovan-3036 1?print=1 (Accesat: 04.12.2019)

Протокол об утверждении Порядка создания и деятельности Рабочего Органа, координирующего действия Сторон Соглашения о создании зоны свободной торговли между государствами-участниками ГУУАМ от 20 июля 2002 года. Disponibil: https://guam-organization.org/protokol-ob-utverzhdenii-poryadka-sozdaniya-i-deyatel nosti-rabochego-organa-koordiniruyushhego-dejstviya-soglasheniya-o-sozdanii-zony-svobodnoj-torgovli-mezhdu-gosudarstvami-uchastnikami-guuam-ot-20-i/ (Accesat: 02.12.2019)

Совместное заявление Глав Правительств государств-членов ГУАМ по итогам саммита в Киеве, 27 марта 2017 года, Киев. Украина. Disponibil: https://moldova.mfa.gov.ua/ru/press-center/news/55909-spilyna-zajava-gla v-uryadiv-derzhavchleniv-organizaciji-za-demokratiju-ta-jekonomichnij-rozvitok-guam-za-pidsumkami-samitu-u-kijevi (Accesat: 02.12.2019)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.