CĂLĂTORI STRĂINI ÎN SPAȚIUL ROMÂNESC: DIN CAPITALELE IMPERIILOR LA CURŢILE DOMNEŞTI DIN PRINCIPATE (1710-1810)

Sorin ŞIPOŞ

Abstract


Călătorii străini ce străbat Principatele Române vin în marea lor majoritate din Europa Centrală și de Nord. Prezența lor în spațiul românesc se datorează însărcinărilor politice, militare și economice primite din partea statelor care i-au trimis. După traversarea frontierelor politice, reprezentanții marilor puteri pătrund în interiorul țării și, de regulă, urmează drumul spre capitalele Principatelor Române: București, Iași, Sibiu și intră în contact cu realități care definesc aceste provincii. Peregrinii remarcă puternicele influențe orientale de la curtea domnitorilor, remarcate în ceremonial, vestimentație și pro­tocol. Însă, peregrinii remarcă și influențe occidentale la curțile domnilor români, e adevărat, încă timide. În Tran­sil­vania, la curtea guvernatorului, prezențele lumii occidentale erau covârșitoare și evidente. Călătorii străini fac numeroase considerații asupra vestimentaţiei, locuinţelor, mentalităților și sistemului politic din Principatele Române.

Cuvinte-cheie: Principatele Române, Orient, Occident, curțile domnești, călătorie.

 

FOREIGN TRAVELLERS IN THE ROMANIAN SPACE: FROM THE CAPITALS OF THE EMPIRES
     TO THE ROYAL COURTS IN THE ROMANIAN PRINCIPALITIES (1710-1810)

The foreign travellers that crossed the Romanian Principality mostly came from Central and Northern Europe. Their presence in the Romanian space is due to their political, military and economic missions they received from the states that would send them. After crossing the political borders, the representatives of the great powers would enter the country and would usually follow the road towards the capitals of the Romanian Principalities: Jassy, Bucharest, Sibiu, and come into contact with realities that defined those provinces. The pilgrims would notice the strong oriental influences at the princes’ courts, observed in the ceremony, clothing and protocol. However, the pilgrims would also remark the western influences at the courts of the Romanian princes, though indeed still timid. In Transylvania, at the governor’s court, the presence of the western world is prevailing and obvious. The foreign travellers would make numerous considerations of the clothing, households, mentalities and political system in the Romanian Principalities.


Keywords


Romanian Principalities, Orient, Occident, royal courts, journey.

Full Text:

PDF

References


GRANCEA, M. Călători străini prin Principatele Dunărene, Transilvania şi Banat (1683-1789). Identitate şi alteritate. Sibiu, 2002. 340 p.

HORGA, I., ȘIPOȘ, S. De la „Mica la Marea Europă“ Mărturii franceze de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea despre frontiera răsăriteană a Europei. Studii şi documente. (De la „Petite“ à la „Grande Europe“ Témoignages français de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle sur la frontière orientale de l’Europe. Études et documents) / Traducerea textelor: Delia-Maria Radu. Oradea: Editura Universităţii din Oradea, 2006, p.6-7.

DJUVARA, N. Între Orient și Occident. Țările Române la începutul epocii moderne (1800-1848) / Traducere de Maria Carpov. București, 1995, p.41-58.

ELIADE, P. Influența franceză asupra spiritului public în România. Originile. Studiu asupra stării societății românești în vremea domniilor fanariote. / Traducere din franceză de Aurelia Dumitrașcu. Ediția a II-a integrală și revizuită. București, 2000, p.121-125.

HOLBAN, M. Introducere generală. În: Călători străini despre Țările Române, vol.I / Ingrijit de Maria Holban. București, 1968, p.XI-XII.

CRISTEA, O. Relația de călătorie ca izvor istoric. În: Societatea românească între modern și exotic, văzută de călători străini (1800-1847) / Coordonatori: Ileana Căzan și Irina Gavrilă. București: Oscar Print, p.13-26.

CERNOVODEANU, P. Imaginea celuilalt: tipologia imaginii societății românești în viziunea călătorilor străini (sec. XVIII - prima jumătate a sec.XIX). În: Orașul românesc și lumea rurală. Brăila, 2004, p.7-40.

BUŞĂ, D. Călători străini în secolul al XIX-lea  surse pentru istoria românilor? În: Revista istorică, 2007, XVIII, nr.5-6, p.481-496.

METZELTIN, M. Geneza frontierelor în Europa și valoarea lor emoțională. În: Identitate de frontieră în Europa lărgită. Perspective comparate / Coordonator Romanița Constantinescu. Iași, 2008, p.23-39.

Călători străini despre Țările Române. Vol.VIII. / Volum îngrijit de Maria Holban (redactor-responsabil), Maria M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1983, p.344.

BUCUR, B. Devălmăşia valahă (1716-1828): o istorie anarhică a spaţiului românesc. / Prefaţă de Adrian Majuru. Piteşti, 2008, p.197-198.

Călători străini despre Țările Române. Vol.IX. / Volum îngrijit de Maria Holban (redactor-responsabil), Maria M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu. Bucureşti: Editura Academiei Române, 1997, p.305-306.

PANAITESCU, P.P. Călători poloni în Ţările Române. Bucureşti, 1930, p.151-153.

IORGA, N. Istoria românilor prin călători. / Ediţie îngrijită, studiu introductiv şi note de Adrian Anghelescu. Bucureşti, 1981, p.346.

Călători străini despre Ţările Române. Vol.X. Partea I. / Volum îngrijit de Maria Holban, Maria M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu (redactor-responsabil). Bucureşti: Editura Academiei Române, 2000, p.194.

Călători străini despre Ţările Române. Vol.X. Partea II. / Volum îngrijit de Maria Holban, Maria M. Alexandrescu-Dersca Bulgaru, Paul Cernovodeanu (redactor-responsabil). Bucureşti: Editura Academiei Române, 2001, p.910.

Călători străini despre Ţările Române. Serie nouă. Vol.I (1801-1821). / Volum îngrijit de Georgeta Filitti, Beatrice Marinescu, Şerban Rădulescu-Zoner, Maria Stroia (secretar de volum). Redactor-responsabil Paul Cernovodeanu. Bucureşti: Editura Academiei Române, 2004, p.106.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.