INTER- ȘI PLURIDISCIPLINARITATEA CA METODOLOGIE DE CERCETARE A MENTALITĂȚILOR COLECTIVE

Cristina LAZARIUC

Abstract


Anii '30 ai secolului XX sunt marcați de primele încercări reușite de instituționalizare a unei noi orientări, și anume – istoria mentalităților. În această perioadă, mentalitatea este abordată mai mult dintr-o perspectivă istorică, analizându-se locul pe care îl are mentalul colectiv în investigarea trecutului. Cu toate acestea, mentalitatea a fost și rămâne a fi un concept complex care necesită tratări diverse. În acest sens, articolul dat reliefează caracterul multidisciplinar al abordărilor fe­no­menelor imaginarului și mentalității, care este demonstrat prin dizolvarea hotarelor de demarcare a domeniilor de cu­noaștere ca filosofia, istoria imaginarului și a mentalităților, politologie, antropologia culturală, psihologia socială și psihanaliza, psihosociologia, ca urmare a conștientizării necesității „parteneriatelor” interdisciplinare inițiate de cercetători din diverse țări, printre care un loc de cinste îl ocupă cei proveniți din Franța. Astfel, în rezultatul cercetării condițiilor de constituire a cadrului teoretico-metodologic al conceptului de mentalitate colectivă și a diversității aspectelor definitorii specifice acestuia, am constatat că specificul pluridisciplinar al abordărilor care s-au coagulat pe parcursul timpului prezintă fenomenul mentalității colective, în evoluția sa de la conotația peiorativă de psihism primitiv la cea de sinteză dinamică și vie a fiecărei societăți, în care se include specificitatea culturală și se definesc civilizațiile.

 

INTER- AND MULTIDISCIPLINARITY AS A METHODOLOGY
      FOR RESEARCHING COLLECTIVE MENTALITIES

The 1930s are marked by the first successful attempts to institutionalise a new orientation, namely, the history of mentalities. During this period, the mentality is approached more from a historical perspective, analysing the place that the collective mind has in investigating the past. However, the mentality was and remains a complex concept that requires various treatments. In this sense, this article highlights the multidisciplinary nature of approaches to the phenomena of imaginary and mentality, which is demonstrated by dissolving the boundaries of knowledge such as philosophy, history of imaginary and mentalities, political science, cultural anthropology, social psychology and psychoanalysis, psychoso­ciology, as due to the awareness of the need for interdisciplinary “partnerships” initiated by researchers from various countries, among which those from France occupy a place of honour. Thus, as a result of researching the conditions for establishing the theoretical-methodological framework of the concept of collective mentality and the diversity of its specific defining aspects, we found that the multidisciplinary specificity of approaches that have coagulated over time presents the phenomenon of collective mentality in its evolution from the pejorative connotation of primitive psychism to that of dynamic synthesis of each society, which includes cultural specificity and defines civilizations.


Keywords


collective mentality, social imaginary, multidisciplinarity, history of mentalities, collective conscious and unconscious, social representations

Full Text:

PDF

References


VOICU, B. Penuria pseudo-modernă a postcomunismului românesc. Vol.I. Schimbarea socială şi acţiunile indivizilor. Iaşi: Projects, 2005. 226 p. ISBN: 973-86263-4-X

BETEA, L. Mentalităţi şi remanenţe comuniste. Bucureşti: Nemira, 2005. 320 p. ISBN 973-5697181

BÂRLEA, G.M. Mentalităţi şi transformări sociale în zona Maramureş: Teză de doctorat. Iaşi, 2000. 283 p.

RUSU MOCĂȘANU, D. Comunitatea Horahane (rromii musulmani) din Babadag. Mentalități și schimbări sociale. București: Editura Didactică și Pedagogică, 2014. 207 p. ISBN 978-973-30-3626-5

PLATON, A.F. Societate şi mentalităţi în Europa medievală. O introducere în antropologia istorică. Iaşi: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2000. 248 p. ISBN 973-9312-74-X

DURAND, G. Aventurile imaginii. Imaginația simbolică. Imaginarul. București: Nemira, 1999. 208 p. ISBN 973- 56-9366-6

JUNG, C.G. Opere complete. Vol.8. Dinamica inconștientului. București: Trei. 2013. 640 p. ISBN 978-973-70-7546-8

Le BON, G. Psihologia mulțimilor. București: Antent XX PRESS. 112 p. ISBN 973-99336-2-9

NICOARĂ, S. Istoria mentalităților colective și a imaginarului social, 1996 [Accesat: 19.08.2020] Disponibil: https://www.scribd.com/doc/119525296/94948996-Istoria-Mentalitatilor-Colective

ȘLEAHTIȚCHI, M. Nevoia de o altă psihologie socială. În: Revistă de Știință, Inovare, Cultură și Artă „Akademos” (Chișinău), 2016, nr.2(41), p.144-150. ISBN 1857-0461

NECULAU, A. Reprezentările sociale (II). În: Analele științifice ale Universității „Al.I. Cuza”. Seria: Psihologie – Științele Educației. Tom. II. Iași: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 1993, p.30-31. ISSN: 1453-0767

NEUBERG, S.L., KENRICK, D.T. Evolutionary social psychology. In: Handbook of social psychology, 2003 [Accesat: 11.09.20] Disponibil: https://sites.lsa.umich.edu/esplab/wp-content/uploads/sites/168/2014/10/Kenrick_ Evolution-chapter2003.pdf

BRANAMAN, A. Self and Society. Malden: Blackwell Publishers Inc., 2001. 414 p. ISBN-13: 978-063-12-1540-0

ILUȚ, P. Psihologie socială și sociopsihologie: teme recurente și noi viziuni. Iași: Polirom, 2009. 627 p. ISBN 978-973-46-1486-8

NICOARĂ, Т. Clio în orizontul mileniului trei. Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2002. 275 p. ISBN 978-973-84-4504-8

GHERASIM, C. Sursele istorice în studierea mentalității nobilimii din Basarabia în secolul al XIX-lea. În: Materialele sesiunii științifice anuale, 20 decembrie 2018 / Academia de Științe a Moldovei, Institutul de Istorie. Chișinău: Lexon Prim, 2019, p.103-115.

LEMNY, Şt. Pagini de istorie culturală. Idei, mentalităţi, interferenţe. Iași: Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2012. 186 p. ISBN 978-973-70-3709-1

DUȚU, A. Literatura comparată și istoria mentalităților. București: Univers, 1982. 265 p. ISBN 988-191267


Refbacks

  • There are currently no refbacks.